Posedlost démonem

Existuje posedlost ďáblem, posedlost démonem? Jaká je podstata exorcismu (vymítání démonů) a jak poznat posedlého člověka?

Ďábel, démoni existují!
Ďábel a jeho démoni jsou reálné a zlé duchovní bytosti, které mohou posednout i vás! Tyto bytosti lidi nenávidí a všemožně jim škodí. Ďábel a jeho démoni se nacházejí pod Nebem (pod nebeskou klenbou), na Zemi:

„Odpověděl jim (pozn. Ježíš): „Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk.“
Bible 21, Lukáš 10,18

„a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“
Bible 21, Zjevení 12,9

Ďábel a jeho démoni jsou podvodníci a arcilháři:

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“
Bible 21, Jan 8,44

Ďábel a jeho démoni se rádi vydávají (maskují) za služebníky spravedlnosti (zjevení Marie, channeling, astrální bytosti…). Oklamaní lidé v dobré víře slouží démonům, mnozí z nich to netuší!

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2. Korintským 11,14-15

Posedlost démonem
Posedlost démonem se týká některých dospělých osob a dětí. Postižený může být v zajetí jednoho démona nebo celé skupiny démonů. Posedlost démonem znamená, být obklopen temnými silami z duchovního světa (démony), které mají na člověka (jako celek včetně fyzického těla) mimořádně silnou působnost a vliv. Jde o působení uvnitř lidského těla spojené s mimořádně silným démonským působením a útlakem zvenčí. Definovat posedlost démonem pouze jako démonské působení zevnitř fyzického lidského těla (hranice je lidská kůže), je nepřesné a zavádějící.

Démon, který člověka tzv. posednul, zná svého lidského hostitele velmi dobře. Dobře ví, jak na něj působit, jak ho manipulovat, jak a kde si ho používat k šíření svých záměrů (zla)…

Ilustrační foto

Mnoho lidí včetně křesťanů si myslí, že posedlost démonem se vždy projevuje tak, že postižený je natolik sužován a ovládán démony, že nemá svobodu se rozhodovat, pohybovat apod. Prosím vás, tak to vůbec není! Posedlost démonem se takto skutečně u někoho může projevovat, ale ve většině případech to tak není. Posedlost je označení pro vtíravé, obsedantní myšlenky, nápady, nebo nutkání k jednání. Posedlostí je míněno neúměrné až chorobné zaujetí něčím nebo někým. Nicméně, pokud máte vtíravé, obsedantní myšlenky apod., tak to ještě automaticky neznamená, že vás posedl démon! Může to být „pouze“ důsledek démonické manipulace, démonické sugesce, učení démonů. To, že někdo například věří evoluční teorii, což je ukázkovým příkladem démonského učení, ještě automaticky neznamená, že ho posedl démon. Nicméně, kdo věří v evoluci, věří ďáblu a jeho démonům.

„Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.“
Bible 21, Efeským 6,10-12

Jaká je příčina posednutí démonem?
Příčina je zpravidla lidský hřích, žití ve vědomém hříchu. Co se týče nevěřících lidí, tam je hřích samozřejmostí. Už to, že člověk nevěří v Ježíše Krista, je hřích. Co se týče křesťanů, ďábel nebo jiný démon by neměl být pro křesťana problém (křesťané mají silnějšího – Ježíše Krista). Problém je, pokud křesťan nechodí v Duchu. Tehdy se dostává do tělesnosti, která je doslova prolezlá hříchem.

„Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.“
Bible 21, Galatským 5,16-18

„Můžeme padnout“, ale ze svých hříchů, na základě usvědčující moci Ducha Svatého, činíme pokání (nebo taky nečiníme). Pokud někdo hřeší a hříchy Bohu nevyznává (nečiní pokání), démoni mají legální právo vstoupit do jeho života. Důsledek toho mohou být fyzické i duchovní problémy. Dneska je moderní žít v konkubinátu (nesezdaném soužití, tzv. na hromádce). Toto je smilstvo, hřích! Kdo toto praktikuje, zve do svého života démony, kteří mají na něm legální právo parazitovat.

Doporučené kázání k prostudování: Není manželství přežitek?

„Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.“
Bible 21, 1. Korintským 6,9

Velkým problémem lidí včetně křesťanů je pýcha.

„Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí.“
Bible 21, 1. Petr 5,5

„Pýcha předchází pád a namyšlenost zkázu.“
Bible 21, Přísloví 16,18

Apoštol Pavel, díky tomu, aby si o sobě příliš nemyslel (pýcha), byl mu dán do těla démon, který měl srážet jeho pýchu, a který způsoboval nějakou nemoc.

Doporučený článek k prostudování: Byl apoštol Pavel zdémonizovaný?

„A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan, aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť  moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2. Korintským 12,7-10

Jak se posedlost démonem projevuje?
Publikuji několik málo příkladů, jak se může projevovat posedlost démonem:

1. Agresivním chováním, výbuchy hněvu apod.
2. Být nadmíru něčím/někým stvořeným fascinován, omámen, uchvácen, nadmíru se na něco upnout. Ďábel miluje extrémy. Kdo je silně upnut na univerzum, kosmickou energii, mimozemšťany v UFO, reptiliány, je minimálně pod silnou démonickou sugescí, manipulací. S univerzem velmi často operují okultisté a satanisté. Démoni jsou velice potěšeni, když se někdo upne přímo na ně, např. na učení o nich samotných – démonologie.
3. Démoni nás rádi vedou k sebelítosti, sebeobviňování. Prožívat častou sebelítost, sebeobviňování, to může být znak posedlosti démonem.
4. Postižený může prožívat častý vnitřní neklid, strachy bez příčiny, úzkosti apod.
5. Spánková paralýza, časté noční můry, poruchy spánku, zlé sny, tím často trpí člověk zdémonizovaný.
6. Zdémonizovaný člověk má velmi často víru v nějaký druh okultismu (horoskopy, homeopatie, akupunktura, jóga, psychotronika atd.).
7. Démon se chce nechat označit! Zdémonizovaný člověk si často pořizuje démonské předměty a démonskou symboliku (např. hexagram). Démonský předmět je např. takový předmět, který má člověka nadpřirozeně chránit (lapač snů, růženec, přívěsek nebo soška Panny Marie, čtyřlístek nebo kominíček pro štěstí, andílek pro ochranu atd.), viz. talismanologie. Zdémonizovaný člověk si velmi často nechává tetovat na kůži různé obrázky, symboly… Pozor, tetování je smlouva s ďáblem a jeho démony!

8. Člověk, který má nějakou psychickou poruchu, poruchu osobnosti, deprese, to může být člověk zdémonizovaný.
9. Drogová závislost, závislost na alkoholu, to je démonické. Užívání drog, zejména metamfetaminu, heroinu a kokainu, je cesta do démonského světa – zdrogovaní lidé vidí démony, někdy s nimi komunikují. Totéž se může dít během silné opilosti. Někomu se zjevují démoni v podobě mimozemšťanů. Každá závislost na něčem stvořeném člověka ničí víc a víc!
10. Démoni milují rituály, které je oslavují a vyvyšují! Tím je Noc čarodějnic (pálení čarodějnic) a Halloween. Kdo je těmito rituály fascinován, má velký problém s démony. Jinak, démonských rituálů je celá řada: Wicca, rituály se „svěcenou vodou“, reiki, zjišťování geopatogenních zón, čištění čaker, dušičky, spiritistická tabulka Ouija
11. Stigmata – krvácející rány na těle člověka, které se zpravidla objevují v místech, kde byl při ukřižování Kristus přibit ke kříži. Jde o silné působení démona v těle člověka!
12. Dávat domácího mazlíčka (např. psa, kočku) na/nad úroveň člověka, být nadmíru fascinován zvířetem, mít zvíře za modlu a této modle sloužit, to je démonické. Toto je hřích proti Bohu! V rodinách, kde je zvíře nejmilovanější, nejhýčkanější a hlavní osobností, tam se zpravidla nacházejí zdémonizovaní lidé. Máš časté nutkání kontrolovat ostatní lidi, zda se dobře starají o zvířata? To může být znakem posedlosti démonem!

Doporučený článek k prostudování: Je zvíře jako tvor rovnocenný člověku? V žádném případě!

13. Víra ve falešné křesťanské nauky, spolčení se s falešnými křesťanskými směry, to je ďáblovo vedení spojené s lidským rozhodnutím. Například víra v učení římského katolicismu, následování tohoto učení, to je přímá cesta k démonům! Římský katolicismus = kult Marie a „svatých“, kult smrti, „křesťanský“ spiritismus (modlitby k mrtvým lidem, např. Marii), modlitby k andělům, démonské rituály… Mimochodem, exorcismus v římského katolicismu, to je silně nebiblické (závadné), často je to divadlo démonů, během kterého se používají různé modly a nebiblické formule. Vymítat démony může pouze znovuzrozený křesťan. Vymítání démonů se vykoná ve jménu Ježíše Krista. Nic víc! Používat během vymítání démonů nějaké předměty (krucifix, růženec apod.), „svěcenou vodu“ (která neexistuje), „svazovat“ nebo „rozvazovat“ démony, to je silně závadné! K osvobození od démonů to nevede, ale mnohdy do ještě větší démonské posedlosti, svázanosti, viz. Anneliese Michel (německá dívka, která nepřežila falešné vymítání démonů od římských katolíků).

Doporučené články k prostudování: Mariánský kult. Co na to Bible?, Pohanský rituál s papežem Františkem ve Vatikánu

„A já nechci, abyste měli co společného s démony. Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů;“
Bible 21, Korintským 10, 20-21

„neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible 21, Efeským 5,11

14. Poruchy příjmu stravy (záchvatovité přejídání, mentální bulimie, anorexie) bývají démonické.

Doporučený článek k prostudování: Porucha příjmu potravy je duchovní záležitost

15. Epilepsie (padoucnice), která se projevuje dočasnou změnou vědomí či vnímání, může mít démonické příčiny.

„A když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk, padl před ním na kolena a řekl: „Pane, smiluj se nad mým synem. Má padoucnici a hrozně tím trpí. Často padá do ohně anebo do vody. Přivedl jsem ho ke tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit.“
„Vy nevěřící a zvrácené pokolení!“ zvolal Ježíš. „Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás budu snášet? Přiveďte mi ho sem.“ Ježíš pak tomu démonovi pohrozil a on vyšel a chlapec byl v tu chvíli uzdraven.“
Bible 21, Matouš 17,14-18

Takto bych mohl pokračovat dál a dál. Posedlost démonem může mít doslova stovky podob!

Jak se zbavit démona?
Postižený by měl podstoupit vymítání démonů, které může praktikovat pouze znovuzrozený křesťan. Pokud je tento rituál úspěšný, démon odešel, sláva Bohu! Pozor, pokud však dotyčný následně pokračuje v nepravostech, nebo nemá víru v Krista, musí očekávat, že se démon vrátí zpátky. Dokonce může přibrat další (horší) démony!

„Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek. Když ho nenajde, řekne si: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.‘ Když přijde a nalezne jej vymetený a ozdobený, jde a přibere sedm jiných duchů, horších, než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude hůře než na začátku.“
Bible 21, Lukáš 11,24-26

Závěr
Ďábel a jeho démoni jsou inteligentní bytosti, které disponují mnohem vyspělejšími kognitivními schopnostmi než člověk. Proto lidstvo klamou v tak velkém rozsahu. Většina dnešních lidí nevnímá, že žije v iluzorním světě. Bezmezně věřit světským informacím, informacím v televizi nebo na internetu, vědě, školskému systému, to je cesta k ďáblu a jeho démonům. To je cesta k hříchu, který vede k posedlosti démonem.

Bez Ježíše Krista na démony nemáš! Věřte Bibli, Ježíši Kristu, který má absolutní moc na Nebi i na Zemi. Před Ježíšem Kristem se doslova třese ďábel i všichni jeho démoni. Když má Kristus absolutní moc, jakou má ďábel? Omezenou! Ďábel může dělat pouze to, k čemu dostane svolení!

Doporučené kázání k prostudování: Pane Bože, proč je tolik bolesti, trápení a nespravedlnosti?

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Bible 21, Matouš 28,18

„Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!“
Bible 21, Jakub 2,19

Ďábel a jeho démoni se mohou třást i před tebou! Stačí vírou přijmout Ježíše Krista jako osobního Spasitele, činit pokání a žít s Ním. Ježíš Kristus je jediná cesta k Bohu, do Nebe, k životu věčnému.

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6