Dušičky, Svátek zesnulých

Svátek zesnulých nebo také Dušičky se slaví 2. listopadu. Je to den, kdy lidé navštěvují hřbitovy, zdobí hroby věnci a květinami, vzpomínají na zesnulé příbuzné a blízké osoby. Tento svátek se odvíjí od svátku Všech svatých, který zavedla Římsko-katolická církev.

Ilustrační foto

Je tento svátek biblický?
Tento svátek rozhodně nemá biblický základ. Osobně se domnívám, že není potřeba stanovovat nějaký den, kdy si má člověk vzpomenout na zemřelého člověka. Na zemřelého člověka můžeme vzpomínat mnohokrát do roka a není to závadné. Problém nastává ve chvíli, kdy se za mrtvého modlíme nebo když s ním promlouváme (navazujeme kontakt). Modlitby za mrtvého člověka jsou nebiblické a závadné, protože po smrti nelze žádným způsobem zvrátit jeho stav. Očistec je výmysl Římsko-katolické církve! Co se týče promlouvání s mrtvým člověkem, jde o druh spiritismu, což je závadný nebiblický rituál. Spiritismus je okultismus! Žádná zemřelá osoba váš slyšet nemůže! Bible o tom hovoří jasně!

„Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.“
Bible 21, Kazatel 9,5-6

„Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.“
Bible 21, Žalm 115,17

„Vychází duch jejich, navracují se do země své, v tentýž den mizejí myšlení jejich.“
Bible 21, Žalm 146,4

„Mrtví nevzpomínají na tebe, Hospodine, a v hrobě kdo tě bude oslavovat?“
Bible 21, Žalm 6,6

Bible nás před spiritismem důrazně varuje!

„ani zaklínač ani ten, kdo se doptává ducha zemřelého, ani věštec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Vždyť každý, kdo dělá takové věci, je ohavností pro Hospodina.“
Bible 21, Deuteronomium 18,11

„A jestliže vám řeknou: Dotazujte se těch, kdo vyvolávají duchy zemřelých, a věštců, kteří piští a mumlají … Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Kvůli živým má hledat mrtvé? K zákonu a ke svědectví! Nebudou-li mluvit podle tohoto slova, tak v něm pro ně není úsvit.“
Bible 21, Izaiáš 8,19- 20

Hrob jako oltář, modla
Někdy se stane, že si žijící člověk ze zemřelého a jeho hrobu udělá modlu. Někteří lidé se tak upnout na zemřelého člověka a jeho hrob, že této modle slouží. Každá modloslužba je hřích! Co se týče hrobu a jeho výzdoby, pozor na to, aby se z tohoto místa nestal oltář pro božstvo (démony)! Zapalování svíček na hrobech za zemřelé pochází z keltského pohanského rituálu! Hořící svíčky měly přivolat duše zemřelých a ty se měly v jejich plamenech očistit od hříchů. Pro satanisty a okultisty je oheň nebo zapálená svíčka nepostradatelnou součástí mnoha jejich (magických) rituálů. Zapálený oheň má spojovat světský život s životem duchovním, probouzet duchovní síly atd.

Pokud na hrobu zapalujete svíčku s tím, že zapálený oheň má očistit zemřelého od hříchů, má být komunikačním prostředkem se zemřelou osobou, má přinést oběti, vyjadřujete tím modlitby za zesnulé apod., vytváříte magický rituál a děláte oltář božstvu (démonům)! Zapálenou svíčku je potřeba vnímat jako nástroj k dosažení světla v šeru nebo tmě. Strašnou ohavností je dávat na hrob modloslužebné předměty. Soška Marie (její smyšlená podobizna) je modloslužebný předmět! Podobizna ukřižovaného Krista (jeho smyšlená podobizna) je uctívání mrtvého Krista. Předmět kříž s ukřižovaným Kristem je modloslužebný předmět! Za modloslužebným předmětem stojí démon! Je přinejmenším nevkusné, dávat na hroby smyšlené podobizny (sošky) andělů. Silně závadné (démonické) je, dát na hrob sošku anděla jako strážce duší apod.!

Doporučené články k prostudování: Mohou křesťané používat kříž s ukřižovaným Kristem?, Mohou křesťané nosit přívěsek Marie?

„A já nechci, abyste měli co společného s démony. Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů;“
Bible 21, Korintským 10, 20-21

Závěr
Kažme evangelium všem lidem v našem okolí. To je Ježíšův příkaz! Dokud nevěřící žijí, mají šanci se zachránit k věčnému životu v Nebi. Když nevěřící zemře nesmířen s Bohem, skončí v ohnivém jezeře.

„Potom jim řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“
Bible 21, Marek 16,15

Vzpomínejme na mrtvé, ale ať nás to nijak nesvazuje. Nedělejme si z ničeho modlu.

„Ježíš mu odpověděl: „Pojď za mnou a nech mrtvé pochovávat své mrtvé.“
Bible 21, Matouš 8,22

Na prvním místě musíme mít Pána Ježíše Krista, ne nic stvořeného!

„Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden.“
Bible 21, Matouš 10,37

Křesťan, i kdyby zemřel, bude žít. Amen.

„Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře navěky.“
Bible 21, Jan 11,25-26