Jak je to s „peklem“? Existuje „peklo“?

Jak je to s „peklem“? Existuje „peklo“? Kde se „peklo“ nachází? Existuje život okamžitě po pozemské smrti v „pekle“ nebo v Nebi?

Podle některých křesťanů je „peklo“ fyzické místo v nitru Země, kde démoni mučí hříšníky. Jedna žena tvrdí, že jí Bůh ukázal „peklo“, kde viděla mnoho lidí v pekelném ohni (včetně zesnulého papeže Jana Pavla II.). Je skutečné možné, že ta žena měla vidění! Dokonce je možné, že ve vidění viděla zesnulého papeže Jana Pavla II.! Ovšem toto vidění nebylo od Boha, ale od satana. Je to stejné jako během spiritistických seancích, kdy se provádí komunikace s „duchy“. Bible se o tom zmiňuje:

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2. Korintským 11,14-15

Proč toto vidění nemohlo být od Boha? Protože „peklo“, v podobě fyzického místa, kde jsou lidé v obnovených tělech (před vzkříšením!) mučeni a šikanováni démony, neexistuje. Protože člověk, který zemře, „čeká“ na vzkříšení, nevzpomíná, nechválí Boha…

„Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.“
Bible 21, Kazatel 9,5-6

„Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil – vždyť míříš do hrobu, kde není co dělat, kde chybí smysl, moudrost i vědění!“
Bible 21, Kazatel 9,10

„Jako míjejí mraky a ztrácí se, kdo klesne do hrobu, ten více nevyjde.“
Bible 21, Job 7,9

„Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud.“
Bible 21, Židům 9,27

„Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.“
Bible 21, Žalm 115,17

„Až ztratí dech, vrátí se do země, jeho úmysly se rozplynou v ten den.“
Bible 21, Žalm 146,4

„V hrobě už na tebe nikdo nevzpomene – mezi mrtvými kdo by slavil tě?“
Bible 21, Žalm 6,6

A hlavně, nebyl poslední soud nad hříšníky! Duše hříšníků „čekají“ na vzkříšení a finální soud.

„Pán tedy umí vysvobozovat zbožné ze zkoušek, ale nespravedlivé čeká jeho trest v den soudu.“
Bible 21, 2. Petr 2,9

„Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou – ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu.“
Bible 21, Jan 5,28

Duši člověka lze zabít v ohnivém jezeře, které teprve bude. Satan sice mnoha lidem nalhává, že úplně každá lidská duše je nesmrtelná. To je ale velký satanův podvod, falešné učení! Na konci věků dojde ke zničení hříšných lidí včetně jejich duší. Boží slovo jasně říká, že lidská duše je smrtelná…

„Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera. To je druhá smrt: hořící jezero. Kdokoli nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.“
Bible 21, Zjevení 20,12-15

„Vždyť mně patří všechny duše, patří mi jak duše otcova, tak i duše synova. Duše, která hřeší, ta zemře.“
Bible 21, Ezechiel 18,4,20

„Znesvětily jste mě před mým lidem za hrst ječmene a za kus chleba, abyste usmrtily duše, které nemají zemřít, a abyste darovaly život duším, které nemají žít,“
Bible 21, Ezechiel 13,19

Nebo si snad myslíte, že Bůh bude navždy dohlížet na trýznění hříšníků? Prostě a jednoduše je zlikviduje.

„Hle, už přichází ten den planoucí jako pec! Všichni nadutci a všichni zločinci budou jako strniště a den, který přichází, je sežehne, praví Hospodin zástupů. Nezůstane z nich kořen ani ratolest!
Bible 21, Malachiáš 3,19

„Peklo“
Pojďme se ještě zpátky k „peklu“. Bible nazývá „peklo“ jako ohnivé jezero nebo ohnivá pec, například:

„Totéž se bude dít na konci světa: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a vhodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů.“
Bible 21, Matouš 13, 49-50

V ohnivém jezeře nebudou zlikvidováni pouze svévolníci, ale také satan. Satan nikdy nebude vůdcem „pekla“, jak nám to prezentují některé pohádky. Satan bude zničen a moc dobře to ví už nyní!

„Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.“
Bible 21, Zjevení 20,10

Kde jsou duše zemřelých?
V duchovním prostoru, které Písmo nazývá „šeol“ (hebrejsky) nebo „hádes“ (řecky), nebo také hrob, podsvětí… Zde jsou pro den vzkříšení „uloženy“ duše svévolníků i duše spravedlivých (spasených).

„Věřím všemu, co je psáno v Zákoně a v Prorocích, a mám v Bohu naději, kterou chovají i oni, že nastane vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých.“
Bible 21, Skutky 24,13-14

Toto místo je rozdělené („velikou propastí“) na dvě části – část pro spasené a část pro ztracené.

„Navíc mezi námi a vámi zeje veliká propast, aby ti, kdo by si přáli přejít odsud k vám nebo se snažili dostat odtamtud k nám, nemohli.“
Bible 21, Lukáš 16,26

Ježíš po ukřižování sestoupil do tohoto místa, ne nikam do fyzického „pekla“, kde démoni mučí hříšníky atd. V mnoha překladech Bible nejsou překladatelé důslední v překládání hebrejských a řeckých slov pro „šeol“/„hádes“ a „peklo“.

Doporučený článek k prostudování: Kde byl Pán Ježíš tři dny mezi Jeho smrtí a vzkříšením?

Závěr
„Šeol“/„hádes“ je dočasné místo odpočinku lidských duší, kde „čekají“ na vzkříšení. „Peklo“ je věčným a konečným místem soudu všech ztracených. Následující pasáž z knihy Zjevení jasně rozlišuje mezi těmito dvěma místy:

„Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a Toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří zmizela země i nebe a nebylo pro ně nalezeno místo. Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků.
Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera – to je ta druhá smrt. Kdokoli nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.“
Bible 21, Zjevení 20,11-15

I když „peklo“ v podobě pláče a skřípění zubů ještě není, neznamená to, že se nemáme bát Boha a nečinit pokání. Nikdy nevíte, kdy vás může zastihnout pozemská smrt! Navíc, příchod Pána Ježíše je za dveřmi! Vždyť už celé roky zní celou Zemí zvuky polnice, které podle Písma předznamenávají návrat Ježíše Krista (konec tohoto světa).

Bděte a mějte bázeň před Bohem! Amen.

„Tu jsem uviděl jiného anděla, majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému národu, kmenu, jazyku a lidu. Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu; pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“
Bible 21, Zjevení 14, 6-12

Doporučený článek: Existuje peklo? Jaká je pravda o pekle?