Je spiritismus podvod?

Co je spiritismus? Je spiritismus podvod? Je možná komunikace s dušemi zemřelých?

Spiritismus
Určitě znáte spiritismus (vyvolávání duchů) z filmů, kdy „médium“ vyvolává a komunikuje s duchy zemřelých lidí. Myslíte si, že je to podvod? Během některých spiritistických seancích se skutečně lidem zjevují jisté nadpřirozené bytosti, jde o podvod démonů!

„a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“
Bible 21, Zjevení 12,9

Démoni takto předvádí lidem podobu jejich zesnulých příbuzných či přátel. Démoni dokáží dokonale napodobit (světelným efektem) jejich vzhled, slova i hlas! Lidé jsou pak potěšeni, že jejich milovaní s nimi hovoří ze „záhrobí“ nebo dokonce z údajného nebe. Ten, kdo ve skutečnosti dává odpovědi, je démon, který má dostatek informací o zemřelém člověku.

Spiritismus je ve skutečnosti vyvolávání a uctívání démonů!

Doporučený článek k prostudování: Roger a jeho zkušenost s démony

Podobně démoni lidem zjevují „mimozemšťany“ a „létající talíře“ (UFO). Démoni těmito způsoby chtějí  klamat lidi a odvádět pozornost od Boha.

Proč jde o satanův podvod?
Bible nám říká, že s mrtvým člověkem není možné komunikovat, protože duše mrtvého člověka se do vzkříšení nachází v „říši ticha“. Jde o duchovní prostor, které se nazývá „šeol“ (hebrejsky) a „hádes“ (řecky), nebo také „hrob“, „podsvětí“. V tomto prostoru jsou „uloženy“ duše spasených i duše nespasených (antikristů). „Šoel“/“hádes“ je místo, které je rozdělené („velikou propastí“) na dvě části – část pro spasené a část pro ztracené.

Doporučený článek k prostudování: Co se děje s duší po smrti? Existuje život po smrti?

Bible jasně říká, že žádná zemřelá osoba již do našeho života ničím zasáhnout nemůže, tedy ani jako nějaký duch.

„Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.“
Bible 21, Kazatel 9,5-6

„Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.“
Bible 21, Žalm 115,17

„Mrtví nevzpomínají na tebe, Hospodine, a v hrobě kdo tě bude oslavovat?“
Bible 21, Žalm 6,6

Bible nás před spiritismem důrazně varuje!

„Kdyby nějaký muž nebo žena byl vyvolávačem duchů nebo věštkyní, musí zemřít.“
Bible 21, Leviticus 20,27

„ani zaklínač ani ten, kdo se doptává ducha zemřelého, ani věštec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Vždyť každý, kdo dělá takové věci, je ohavností pro Hospodina.“
Bible 21, Deuteronomium 18,11

„A jestliže vám řeknou: Dotazujte se těch, kdo vyvolávají duchy zemřelých, a věštců, kteří piští a mumlají … Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Kvůli živým má hledat mrtvé? K zákonu a ke svědectví! Nebudou-li mluvit podle tohoto slova, tak v něm pro ně není úsvit.“
Bible 21, Izaiáš 8,19- 20

„Tak zemřel Saul, protože zradil Hospodina. Nedbal totiž na jeho slovo a zašel dokonce tak daleko, že se radil s věšteckým duchem, místo aby se radil s Hospodinem. Ten ho proto zahubil a království předal Davidovi, synu Jišajovu.“
Bible 21, 1. Letopisů 10,13-14

Spiritismus je okultismus
Spiritismus může mít mnoho podob. Vždycky jde ale o navázání nějakého kontaktu se zemřelou osobou. Pravda je taková, že spiritismus ve všech podobách je okultismus! Okultismus je o spolupráci s démony! Okultismus také je: astrologie, věštění, horoskopy, homeopatie, jóga, akupunktura, proutkaření atd.

Křesťanský spiritismus
Někteří římští katolíci se stávají spiritisty, když směřují své modlitby k zemřelé Marii a různým „svatým“. Tím vykonávají otřesnou modloslužbu! Někteří křesťané spadající pod křesťanský směr Hnutí Víry tvrdí, že Boží požehnání je přítomné (přetrvává) v hrobech, proto si lehají na hroby zemřelých křesťanů. I toto je druh spiritismu! Křesťan, který se nějakým způsobem snaží navazovat kontakt se zemřelou osobou, hřeší!

Doporučený článek k prostudování: Pozor na křesťanský spiritismus!

Dobrá rada
Odmítejte spiritismus. Odmítejte okultismus ve všech podobách.