Je spiritismus podvod?

Je spiritismus podvod? Je možná komunikace s dušemi zemřelých?

Určitě znáte spiritismus z filmů, kdy „médium“ vyvolává a komunikuje s duchy zemřelých lidí. Myslíte si, že je to podvod? Ano, je to podvod, za kterým stojí satan a jeho démoni. Při některých spiritistických seancích se skutečně lidem zjevují jisté nadpřirozené bytosti (duchové). Démoni takto předvádí lidem podobu jejich zesnulých příbuzných či přátel. Démoni dokáží dokonale napodobit jejich vzhled, slova i hlas! Lidé jsou pak potěšení, že jejich milovaní s nimi hovoří ze „záhrobí“ nebo dokonce z údajného nebe. I tak pracuje satan a démoni!

Podobně démoni lidem zjevují „mimozemšťany“ a „létající talíře“ (UFO). Démoni těmito způsoby chtějí  klamat lidi a odvádět pozornost od Boha.

Proč jde o satanův podvod?
Bible (Boží slovo) nám říká, že s mrtvým člověkem není možné komunikovat, protože duše mrtvého člověka se do vzkříšení nachází v „říši ticha“. Jde o duchovní prostor, které se nazývá „šeol“ (hebrejsky) a „hádes“ (řecky), nebo také hrob, podsvětí. V tomto prostoru jsou pro den soudu „uloženy“ duše křesťanů a hříšníků. „Šoel“/“hádes“ je místo, které je rozdělené („velikou propastí“) na dvě části – část pro spasené a část pro ztracené.

Bible nám dále říká, že mrtvé osoby už nikdy nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem (na zemi).

„Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.“
Bible, Kazatel 9,5-6

„Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.“
Bible, Žalm 115,17

„Vychází duch jejich, navracují se do země své, v tentýž den mizejí myšlení jejich.“
Bible, Žalm 146,4

„Mrtví nevzpomínají na tebe, Hospodine, a v hrobě kdo tě bude oslavovat?“
Bible, Žalm 6,6

Bible nás před spiritismem důrazně varuje!

„ani zaklínač ani ten, kdo se doptává ducha zemřelého, ani věštec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Vždyť každý, kdo dělá takové věci, je ohavností pro Hospodina.“
Bible, Deuteronomium 18,11

„A jestliže vám řeknou: Dotazujte se těch, kdo vyvolávají duchy zemřelých, a věštců, kteří piští a mumlají … Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Kvůli živým má hledat mrtvé? K zákonu a ke svědectví! Nebudou-li mluvit podle tohoto slova, tak v něm pro ně není úsvit.“
Bible, Izaiáš 8,19- 20

„Saul zemřel pro svou věrolomnost, když se zpronevěřil Hospodinu, Hospodinovu slovu, které nezachoval, a také se doptával ducha zemřelého, aby se dotázal na radu, a nedotazoval se Hospodina.“
Bible, 1. Paralipomenon 10,13-14

Spiritismus je okultismus
Spiritismus může mít mnoho podob. Vždycky jde ale o navázání nějakého kontaktu se zemřelou osobou. Pravda je taková, že spiritismus ve všech podobách je okultismus! Okultismus je o spolupráci s démony! Okultismus také je: astrologie, věštění, horoskopy, homeopatie, jóga, akupunktura, proutkaření atd.

Křesťanský spiritismus
Někteří římští katolíci se stávají spiritisty, když směřují své modlitby k Panně Marii a různým „svatým“. Tím vykonávají otřesnou modloslužbu! Někteří křesťané spadající pod křesťanský směr Hnutí Víry tvrdí, že Boží požehnání je přítomné (přetrvává) v hrobech, proto si lehají na hroby zemřelých křesťanů. I toto je druh spiritismu! Křesťan, který se nějakým způsobem snaží navazovat kontakt se zemřelou osobou, hřeší! Více článek Pozor na křesťanský spiritismus!.

Dobrá rada
Nezajímejte se o spiritismus a nic takového nedělejte! Odmítejte okultismus ve všech podobách!