Satan není všudypřítomný, na rozdíl od Boha

Bible nám říká, že Bůh je všudypřítomný (prostupuje všechno stvoření):

„Kam bych unikl před Duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty, kdybych si ustlal v podsvětí – i tam jsi!“
Bible, Žalm 139,7-8

„Teď tě poučím, ukážu ti cestu, po níž jít; radu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím:“
Bible, Žalm 32,8

„A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“
Bible, Matouš 28,20

„Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“
Bible, Matouš 18,20

„Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo; můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme žít s ním.“
Bible, Jan 14,23

Satan všudypřítomný není ani nemá takovou moc jako Bůh, ale:

1/ Má k dispozici celou armádu démonů, kteří se satanem aktivně spolupracují. Démoni, pokud to Bůh dopustí, dokáží uzdravovat nemocné (lidové léčitelství, reiki, kvantová terapie atd.), vydávají se za mimozemšťany, vydávají se za zemřelé lidi (spiritismus) a mnoho dalšího.

„Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení.“
Bible, Zjevení 16,14

2/ Používá bezbožné lidi, aby sváděli k hříchu další lidi (drogové dealery, výrobci pornografie, cizoložné muže a ženy…). Satan využívá především lidi dychtící po moci, penězích, slávě, sexu… Satan dá v některých případech lidem slávu, peníze, nadpřirozené schopnosti… Něco ale za to bude chtít – hřích a službu.

„Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuzdnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království.“
Bible, Galatským 5,19-21

3/ Satan využívá i křesťany! Satan vytváří a provozuje falešné křesťanské směry (Římsko-katolická církev, mariánský kult, hnutí víry, adventismus atd.), což se mu úspěšně daří.

„povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé.“
Bible, Matouš 24,11

„Jak těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají! „Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což se sbírají z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?“
Bible, Matouš 7,14-16

„Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami…“
Bible, 1. Timoteus 4,1

4/ Démoni mohou vstoupit do člověka a ovládat ho. Někteří lidé jsou démonicky obsazení. I křesťan může být démonicky obsazený (2. Korintským 12,7-10)! Démonické obsazení člověka samozřejmě jen tak nastat nemůže, tomu se člověk otevírá sám, např. vírou v okultismus, provozováním okultismu (kartářky, horoskopy, jóga, homeopatie…), sledováním pornografie, pýchou, zlobou, nenávistí… Velkým nebezpečím pro křesťany je provozování falešného křesťanského učení a víra v cizího boha (kterému může říkat kristus). To je mega pozvánka pro démonickou parazitaci!

Doporučené články k prostudování: Posedlost démonem, Byl apoštol Pavel zdémonizovaný?, Zázraky vykonané ve jménu krista mohou mít démonický původ

Závěr
Odhalujte pasti satana. Spoléhejte se na Ježíše! Všechno si prověřujte!

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible, 1. Tesalonickým 5,21-22

Žádný křesťan by se rozhodně neměl satana a jeho démonů obávat! Křesťané mají Boha Ježíše Krista, před kterým se chvěje každý démon!

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Bible, Matouš 28,18

„Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!“
Bible, Jakub 2,19