Mariánský kult. Co na to Bible?

Mariánský kult, kult panny Marie, Marie Spoluvykupitelka, Marie Královna nebes. Co na to Bible?

Není pochyb o tom, že Marie byla vzácná a bohabojná žena, když si jí Bůh vybral. Nikde ale v Bibli nestojí, že Marie byla vzata do Nebe. Marie není žádná spoluvykupitelka, prostřednice ani orodovnice, která se u Boha přimlouvá za lidi! Kdo tvrdí, že tomu tak je, podléhá učení démonů, démonickému kultu, což je proti Bohu! Marie byla hříšná (1. Jan 1,8-10), měla smrtelné tělo a zemřela. Marie (její duše), stejně miliony dalších křesťanů, čeká v „šoelu“ na Ježíšův příchod a první vzkříšení.

„Kristus ale byl vzkříšen jakožto první ze všech zesnulých. Jako skrze člověka přišla smrt, tak skrze člověka přišlo zmrtvýchvstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí. Každý však ve svém pořadí: Kristus jako první, při jeho příchodu pak ti, kdo jsou Kristovi.“
Bible 21, 1. Korintským 15,20-23

Duše zemřelého člověka se do vzkříšení nachází v „říši ticha“. Jde o duchovní prostor, které se nazývá „šeol“ (hebrejsky) a „hádes“ (řecky), nebo také hrob, podsvětí. V tomto prostoru jsou pro den soudu „uloženy“ duše křesťanů a hříšníků. „Šoel“/“hádes“ je místo, které je rozdělené („velikou propastí“) na dvě části – část pro spasené a část pro ztracené.

Doporučený článek k prostudování: Co se děje s duší po smrti?

Video: Mariánský kult
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Pokud se někde lidem Marie zjevuje (Zjevení Marie v Garabandalu, Zjevení Marie v Medugorje), není to Boží dílo, ale dílo satana a jeho démonů!

Marie je pro mnohé římské katolíky modla (klaní se falešnému bohu), což je hřích.

„Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.“
Bible 21, Exodus 20,4-6

Klanět se máme výhradně biblickému Bohu!

„To všechno ti dám,“ řekl mu, „když padneš na kolena a pokloníš se mi.“ „Odejdi, satane!“ řekl mu na to Ježíš. „Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.“
Bible 21, Matouš 4,9-10

„Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!“ Vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctví.“
Bible 21, Zjevení 19,10

Je pouze jeden prostředník mezi člověkem a Bohem. Tím je Ježíš Kristus!

„Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.“
Bible 21, 1. Timoteus 2,5-6

„Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“
Bible 21, Skutky 4,11-12

Marie není přímluvce v Nebi. Pouze Ježíš je po Boží pravici a prosí za nás!

„Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás!“
Bible 21, Římanům 8,34

„Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět.“
Bible 21, 1. Jan 2,1

Nevytvářej si modly

Ani Ježíš svou matku nijak nevyvyšoval.

„Když toto mluvil, zvolala jedna žena ze zástupu: „Blaze té, která tě zrodila a odkojila!“ Ale on řekl: „Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je.“
Bible 21, Lukáš 11, 27,28

„Někdo mu řekl: „Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“ On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: „Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?“ Ukázal na své učedníky a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři. Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka.“
Bible 21, Matouš 12,47-50

Římští katolíci často argumentují veršem ze Zjevení:

„Na nebi se ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na hlavě měla korunu dvanácti hvězd. Byla těhotná a křičela bolestí, neboť začínala rodit.“
Bible 21, Zjevení 12,1

Toto má souvislost se satanem, velikou nevěstkou, Babylonem (padlou církví – Římsko-katolickou). Žena v tomto případě symbolizuje Kristovu církev, ne Marii.

„Tehdy přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm číší, a promluvil ke mně: „Pojď, ukážu ti odsouzení veliké nevěstky, která sedí na mnohých vodách, se kterou smilnili králové země a obyvatelé země se opili vínem jejího smilstva.“ A odnesl mě v Duchu na poušť. Tehdy jsem uviděl ženu sedící na rudé šelmě, jež byla plná jmen rouhání a měla sedm hlav a deset rohů. Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem a pokryta zlatem, drahokamy a perlami. V ruce měla zlatý kalich plný ohavností a nečistoty svého smilstva a na čele měla napsané tajemné jméno: VELIKÝ BABYLON, MATKA NEVĚSTEK A OHAVNOSTÍ ZEMĚ.“
Bible 21, Zjevení 17,1-5

„Ten vykřikl mocným hlasem: „Padla, padla ta veliká říše Babylon a stala se příbytkem démonů, doupětem všech nečistých duchů, doupětem všech nečistých ptáků, doupětem všech nečistých a ohavných šelem! Z vína jejího vášnivého smilstva totiž pily všechny národy, králové země s ní smilnili a kupci země zbohatli z mohutnosti jejího hýření. Tehdy jsem uslyšel jiný hlas z nebe: „Vyjděte z ní, můj lide, abyste unikli jejím hříchům, abyste nedostali z jejích ran! Vždyť její hříchy dosáhly až k nebi a Bůh si připomenul její zločiny.“
Bible 21, Zjevení 18,2-5

Shrnutí
Marie je římskou církví oslavována jako „božská bytost“. To je otřesná modloslužba, hřích! Kdo přijímá mariánský kult, říká, že Bůh je lhář a hřeší. Kdo přijímá mariánský kult, dobrovolně se vydává démonům. Pokud se modlíte k Marii, modlíte se k falešnému bohu – k démonům!

Tento článek nemá za úkol vyvolat nenávist k římským katolíkům. Jde o to, sdělit pravdu (v pokoře a lásce). Pokud si myslíte, že v tomto článku není pravda, prověřte si to v Bibli. Nutno upozornit, že povinností každého křesťana je rozsuzovat, odhalovat falešná učení, zkoumat duchy (od koho jsou)…

Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.”
Bible 21, 1.Tesalonickým 5,21-22

“Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.”
Bible 21, 1. Jan 4,1

„Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť  kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť  ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible 21, Efeským 5,6-11

Římští katolíci potřebují naše modlitby a posty! Modleme se za ty lidi, ať poznají pravdu a činí pokání. Modleme se i za papeže. Amen.