Bojí se démoni Marie a modlitby růžence?

Čeho se bojí ďábel a jeho démoni? Je to Marie a modlitby růžence? Jak odrazit útoky démona?

Mají démoni strach z Marie a modlitby růžence?
Římští katolíci věří, že démoni se nejvíce bojí Marie a modlitby růžence. Nic z toho není pravda. Modlitby k Marii, modlitby růžence, „svěcená voda“, různé náboženské předměty (kříž s ukřižovaným Kristem, medailonek se smyšlenou podobou Marie…), to všechno je démonům k smíchu, neboť jde o jejich výmysl.

V Bibli není jediný záznam o tom, že by byla Marie nanebevzatá, že by byla ochránkyně a přímluvkyně lidí… Modlitby k Marii („Skryj nás pod svůj ochranný plášť, pomáhej nám…“, a další) a ke „svatým“, jsou silně závadné, neboť jde navazování kontaktu se zemřelým člověkem (spiritismus). V reálu jde o navazování kontaktu s démony. Věřte, že zlomyslní démoni jsou velmi potěšeni, když je někdo zve do svého života. Pozvánka démonů do svého života = démonická parazitace, duchovní a duševní problémy…

Pán Ježíš Kristus
Nejvyšší autorita nad démony je Pán Ježíš Kristus. Pokud máš problém s ďáblem a jeho démony, jdi ke Kristu! Pokud Krista neznáš, přijmi Ho Pána a Spasitele.

„Ty věříš, že je jeden Bůh. Dobře činíš. Také démoni tomu věří, avšak chvějí se.“
ČSP, Jakub 2,19

„V jejich synagoze byl člověk posedlý nečistým duchem a ten hlasitě vykřikl: „Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi – ten Svatý Boží!
„Zmlkni,“ okřikl ho Ježíš, „a vyjdi z něj!“ Démon jím smýkl doprostřed a vyšel z něj, aniž by mu ublížil.
Všech se zmocnil úžas a začali se dohadovat: „Co je to za slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vycházejí?“ A zpráva o něm se šířila po celém okolí.“
Bible 21,Lukáš 4,33-37

„Všichni byli tak ohromeni, že se začali ptát jeden druhého: „Co to má znamenat? Co je to za nové učení? Rozkazuje mocně i nečistým duchům a poslouchají ho!
Bible 21, Marek 1,27

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. (…) V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. (…) a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!“
Bible 21, Koloským 2,6 a 9-10 a 14-15

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Bible 21, Matouš 28,18

Kristus dal nám křesťanům pravomoc vymítat démony. Kdo má víru ve falešného boha, není křesťan, tudíž nemá autoritu nad démony. Obětí pseudokřesťanů a jejich „vymítání démonů“ se stala Anneliese Michel.

„Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte.“
Bible 21, Matouš 10,8

„Avšak z toho se neradujte, žeť se vám poddávají duchové, ale raději se radujte, že jména vaše napsána jsou v nebesích.“
Kralická, Lukáš 10,20