Mohou křesťané používat kříž s ukřižovaným Kristem?

Kříž s ukřižovaným Kristem je předmět, který obsahuje kříž s postavou ukřižovaného Krista. Tyto předměty lze spatřit především v římském katolicismu. Katolíci používají tzv. krucifix, což je plastika ukřižovaného Krista. Krucifix lze spatřit v kostelích, katedrálách atd. Pro katolíky je to často předmět uctívání. Kříž s ukřižovaným Kristem lze v katolicismu spatřit na předmětu růženec, což je šňůrka s navlečenými korálky a křížkem na konci, která slouží k počítání modliteb.

Mohou křesťané používat kříž s ukřižovaným Kristem?
Kříž s ukřižovaným Kristem není symbol křesťanství! Jsou to předměty, které symbolizují mrtvého Krista. Takže jde o podvod! Každý křesťan by si měl uvědomit, že Ježíš byl ukřižován, z kříže byl sundán, pohřben, byl vzkříšen (je živý), je po pravici Boží, kde se za nás přimlouvá (ne Marie!).

„Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás!“
Bible 21, Římanům 8,34

Pokud má někdo křížek s ukřižovaným Kristem jako amulet, talisman, ochranu před zlem atd., má magický předmět, který je úzce spojen se satanem a jeho démony. Další věc je, že si křesťané nemají žádným způsobem zobrazovat Boha (Ježíš je Bůh). Pokud to někdo dělá, hřeší! Pokud někdo nosí kříž s ukřižovaným Kristem na krku jako přívěšek, mají ho pověšený doma na zdi atd., hřeší. Každým nevyznaným hříchem zveme do svého života démony! Díky lidskému hříchu může být za křížem s ukřižovaným Kristem démon. Je potřeba si uvědomit, že stejně jako amulety Marie, tak i kříže s ukřižovaným Kristem, obsahují člověkem smyšlené podobizny. Přípustný je pouze kříž bez Krista, který je připomínkou, že Ježíš byl vzkříšen a je živý. Přesto se tento předmět nesmí stát předmětem uctívání. Nutno podotknout, že křesťané si mají Krista připomínat v prvé řadě Večeří Páně, ne nějakým předmětem nebo symbolem.

“Předal jsem vám to, co jsem sám přijal od Pána: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky a lámal se slovy: „Toto je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku.“ Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: „Tento kalich je nová smlouva v mé krvi. Kdykoli z něj pijete, čiňte to na mou památku.“ Kdykoli jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud nepřijde.”
Bible 21, 1.Korintským 11,23-26