Mohou křesťané používat kříž s ukřižovaným Kristem?

Kříž s ukřižovaným Kristem je předmět, který obsahuje kříž s postavou ukřižovaného Krista. Tyto předměty lze spatřit především v římském katolicismu. Katolíci používají tzv. krucifix, což je plastika ukřižovaného Krista. Krucifix lze spatřit v kostelích, katedrálách atd. Pro katolíky je to často předmět uctívání. Kříž s ukřižovaným Kristem lze v katolicismu spatřit na předmětu růženec, což je šňůrka s navlečenými korálky a křížkem na konci, která slouží k počítání modliteb.

Mohou křesťané používat kříž s ukřižovaným Kristem?
Kříž s ukřižovaným Kristem není symbol křesťanství! Jsou to předměty, které symbolizují mrtvého Krista. Takže jde o podvod! Každý křesťan by si měl uvědomit, že Ježíš byl ukřižován, z kříže byl sundán, pohřben, byl vzkříšen (je živý), je po pravici Boží, kde se za nás přimlouvá (ne Marie!).

„Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás!
Bible 21, Římanům 8,34

Pokud má někdo křížek s ukřižovaným Kristem jako amulet, talisman, ochranu před zlem atd., má magický předmět, který je úzce spojen se satanem a jeho démony. Další věc je, že si křesťané nemají žádným způsobem zobrazovat Boha (Ježíš je Bůh). Pokud to někdo dělá, hřeší! Pokud někdo nosí kříž s ukřižovaným Kristem na krku jako přívěšek, mají ho pověšený doma na zdi atd., hřeší.

„Mějte se tedy velmi na pozoru, abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, ať by to byla socha ve tvaru muže či ženy, jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebi, čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí.“
Bible 21, Deuteronomium 4,15-18

Každým nevyznaným hříchem zveme do svého života démony! Díky lidskému hříchu může být za křížem s ukřižovaným Kristem démon. Je potřeba si uvědomit, že stejně jako amulety Marie, tak i kříže s ukřižovaným Kristem, obsahují člověkem smyšlené podobizny. Přípustný je pouze kříž bez Krista, který je připomínkou, že Ježíš byl vzkříšen a je živý. Přesto se tento předmět nesmí stát předmětem uctívání. Nutno podotknout, že křesťané si mají Krista připomínat v prvé řadě Večeří Páně, ne nějakým předmětem nebo symbolem.

„Předal jsem vám to, co jsem sám přijal od Pána: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky a lámal se slovy: „Toto je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku.“ Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: „Tento kalich je nová smlouva v mé krvi. Kdykoli z něj pijete, čiňte to na mou památku.“ Kdykoli jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud nepřijde.“
Bible 21, 1.Korintským 11,23-26