Ježíš Kristus – ten, který vysvobodil svůj lid z Egypta…

„Protož vidělo mi se vám to připomenouti, kteříž jednou již o tom víte, že když Pán lid svůj z země Egyptské vysvobodil, potom ty, kteříž nevěřící byli, zatratil.“
Kralická, Juda 1,5

„I když to všechno už sami víte, chci vám připomenout, že Pán sice vysvobodil svůj lid z Egypta, ale ty z nich, kteří mu nevěřili, potom zahubil.“
Bible 21, Juda 1,5

„Chci vás však upomenout, vás, kteří jste jednou všechny věci zvěděli, že když Pán vysvobodil lid z egyptské země, za druhé ty, kteří neuvěřili, zahubil;“
Pavlíkův studijní překlad, Juda 1,5

„Chci vám připomenout, i když to všechno víte, že Pán, ač jednou lid z egyptské země zachránil, podruhé ty, kteří neuvěřili, zahubil.“
ČSP, Juda 1,5

Pán – Ježíš, Bůh Kristus. Doufám, že někdo nevěří v ježíše krista, který začal existovat až v Nové smlouvě? Pravý Ježíš Kristus je Bůh, takže existoval vždycky. Jedině Bůh je věčný. Pravý Ježíš Kristus je ten, který stvořil Nebe a Zemi, který vysvobodil svůj lid z Egypta, který zničil Sodomu a Gomoru…

„Na počátku jsi, Pane, zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesa. Ona pominou, ty budeš vždy, všechna se jako šaty obnosí.“
Bible 21, Židům 1,10-11 /v kontextu je řeč o Pánu Ježíši/

Rozhodně je potřeba odmítnout bludaře, kteří přímo nebo nepřímo odmítají Ježíšovo božství (mají ho za stvořenou bytost). Tito lidé jsou antikristové, kteří mají víru ve falešného boha a odkazují na falešnou (širokou) cestu!

„Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky. Nenechte se unášet všelijakým podivným učením.“
Bible 21, Židům 13,8-9

Pravý Bůh je jeden Bůh ve třech Osobách (Otec, Syn, Duch Svatý). Více kázání: Trojjediný Bůh. Bůh Ježíš Kristus ve Staré a Nové smlouvě.

Amen.