Proč je Ježíš Kristus nazýván jako Syn Boží?

Proč je Ježíš Kristus nazýván jako Syn Boží? Odpověď na tuto otázku naleznete v Božím slovu:

„Sestoupí na tebe Duch svatý a zastíní tě moc Nejvyššího,“ odpověděl jí anděl. „To svaté dítě, které se narodí, proto bude nazýváno Syn Boží.“
Bible 21, Lukáš 1,35

Ve výše uvedeném verši vidíme práci Trojice (Otec, Ježíš Kristus, Duch Svatý). Ten verš hovoří o vtělení v rámci Trojice. Ježíš samozřejmě existoval už před tímto vtělením. Ježíš existoval vždycky, neboť je Bůh. Ježíš byl označován jako Syn Boží až po svém vtělení.

V níže uvedeném verši Ježíš říká „já jsem“. Ježíš nemluvil v čase. Myslel tím, že nebyl stvořen, že je Bohu rovný, že je Bůh. Ježíš řekl, že je ten stejný Bůh, který se ve Staré smlouvě zjevil izraelskému národu, nyní přišel v lidském těle a dává se poznat v Ježíši Kristu jako Boží Syn. Pravý Ježíš je ten, který byl vždycky a vždycky bude, nemá počátek ani konec, je to sám Bůh.

„Abraham se těšil, že uvidí můj den; uviděl ho a zaradoval se.“
„Ještě ti není padesát let, a viděl jsi Abrahama?“ řekli mu na to Židé.
Ježíš odpověděl: „Amen, amen, říkám vám: Dříve než byl Abraham, já jsem.“ Tehdy vzali kamení a chtěli ho ukamenovat. Ježíš se ale skryl a opustil chrám.
Bible 21, Jan 8,56-59

Věřit v Božího Syna znamená, mít život věčný! Amen.

„Kdo věří v Božího Syna, má svědectví sám v sobě. Kdo Bohu nevěří, udělal z něj lháře, neboť neuvěřil svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.
Tyto věci píšu vám, kteří věříte ve jméno Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný život.“
Bible 21, 1. Jan 5,10-13