Proč došlo k celosvětové potopě světa?

Z Bible víme, že k celosvětové potopě skutečně došlo. Proč Bůh potopu způsobil? Aby zahubil bezbožné lidi. Příčina tohoto počinu byla bezbožnost lidí. Bezbožný člověk je ten, který nevěří v Boha, který je proti víře v Boha. Bezbožnost je úzce spojena se svévolí a zkažeností.

„Neušetřil ani ten starý bezbožný svět, když jej zaplavil potopou, ale kazatele spravedlnosti Noema a sedm lidí s ním zachránil.“
Bible 21, 2. Petr 2,5

„I onomu prvnímu světu neodpustil, ale sama osmého Noé, kazatele spravedlnosti, zachoval, když potopu na svět bezbožníků uvedl.“
Kralická, 2. Petr 2,5

Země však byla v Božích očích zkažená a plná násilí. Bůh pohlédl na zemi a hle, byla zkažená! Veškeré tvorstvo na zemi žilo zkaženě.
Bůh Noemovi řekl: „Rozhodl jsem se skoncovat se všemi tvory, protože naplnili zemi násilím. Hle, nyní je zničím i se zemí. Proto si postav si archu z cypřišového dřeva.“
Bible 21, Genesis 6,11-14

Problém je, že lidé jsou pořád stejní – bezbožní – nehledají Boha. Řada lidí si klade otázku, proč vlastně žije. Odpověď je tak jednoduchá:

„Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.“
Bible 21, Skutky 17,26-27

Ano, lidé jsou stále nepoučitelní – odmítají Boží lásku a líbí se jim žít v hříchu. Tenkrát byl celý svět zaplavenou vodou, v budoucnu bude totálně zničen ohněm (včetně bezbožných lidí). Bůh je však milosrdný „prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání„. Toto platilo tenkrát, když Noe stavěl archu, a bude to platit až do skonání světa. Tenkrát měl Bůh Noeho, jako stavitele archy a zároveň jako „kazatele spravedlnosti“ (2. Petr 2,5), který varoval tehdejší bezbožnou generaci před hrozícím zničením. Kdo jsou dneska „kazatelé spravedlnosti“? My, všichni křesťané. Amen.

„A řekl jim: “Jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen.“
ČSP, Marek 16,15-16

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj.Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena.
Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale podle jeho zaslíbení vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“
Bible 21, 2. Petr 3,9-13

„Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka. Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy, a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla,tak to bude i při příchodu Syna člověka.“
Bible 21, Matouš 24,37-39