Imigrace muslimů do západní Evropy jako Boží soud?

Islám
Islám je náboženství založené na učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce působícího údajně v 7. století. Píšu údajně, neboť Bible se o tomto člověku nezmiňuje. Vyznavač islámu se nazývá muslim.

Doporučený článek k prostudování: Z Abahama nejsou pouze Židé, ale také Arabové

Imigrace muslimů do západní Evropy
21. století zaznamenalo imigraci většího počtu muslimů do západní Evropy. Explozivní nárůst nastal po druhé světové válce. Po roce 2015 nastala mohutná přistěhovalecká vlna, která směřovala především do Německa. Možná si vzpomínáte na prohlášení tehdejší německé kancléřky Angel Merkel: „Wir schaffen das“ (česky: „Zvládneme to“). Islám a muslimy vždycky a ve velkém rozsahu podporovala Evropská Unie, což je v podstatě Německo. Na tom se dodnes nic nezměnilo. Někteří neví, že dnešní velká města ve Francii jsou v podstatě „arabský svět“, jinak řečeno „jedna velká Gaza“. Bezpečnostní situace v těchto městech je dnes a denně kritická. Když slušní občané upozorní na „nepřízpůsobivé“, jsou obviněni z rasismu a islamofobie. Řada lidí také neví, že velkým podporovatelem islámského náboženství a muslimů je Rusko. Kde se nachází největší evropská mešita? V Moskvě. Ruský prezident Vladimír Putin dlouhodobě veřejně prohlašuje, že jeho země podporovala a bude podporovat islám a muslimy:

„Já nedám ani deset kopějek za člověka, který řekněme přijel například z centrální části Ruska do jedné ze severokavkazských republik Ruské federace a urazil Korán. Za jeho život nedám ani deset kopějek!“

„Islám je veliké náboženství. Je to jedno z tradičních náboženství Ruské federace. My sami podporujeme islám a budeme to dělat i nadále.“

„Islám je podle ruského zákona (chci to zdůraznit) jedno z tradičních náboženství v Rusku. Jeho následovníky jsou miliony občanů Ruska.“

Imigrace muslimů do západní Evropy jako Boží soud?
Pokud jde o můj pohled na migraci a imigraci v Bibli, já v tom vidím Boží záměr. Dneska v Evropě vidíme obrovský nárůst počtu arabských muslimů. To je pro Evropu velký problém. Je to problém nejen ekonomický, ale i bezpečnostní. Osobně se domnívám, že toto má za úkol lidi probudit – lidé mají činit pokání. Pokud se toto nenastane, nastane úplný Boží soud nad západní Evropou. Imigrační islámská vlnu z roku 2015 beru jako začínající Boží soud nad západní civilizací. Může se jednat o počátek pádu západní civilizace v jejím dnešním pojetí. Nejde jen o soud nad nevěřícími, ale i na církev. Vždyť Boží slovo (a také historie) nás učí, že soud začíná od domu Božího. Nebo si snad někdo myslí, že Bůh nechá bez povšimnutí všechny ty LGBT pochody a homosexuální kazatele? Bůh jen tak nenechá bez povšimnutí naivní křesťany, kteří podléhají učení falešných proroků. Bohu se nikdo a žádným způsobem vysmívat nebude!

„Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají Boží evangelium?“
Bible 21, 1. Petr 4,17

O mimořádně tvrdých Božích soudech nad Izraelity čteme v Božím slovu na mnoha místech. Zmiňme například babylonského krále Nabukadnezara. Tento člověk byl krutý diktátor, přesto je nám je představený jako Boží služebník. Šlo o to, že Izraelité uctívali pohanské bohy a za to byli potrestáni. Nabukadnezar dobyl Jeruzalém, zbořil Šalamounův chrám, odvlekl Boží lid do babylónského zajetí…

„Nuže, toto praví Hospodin zástupů: ‚Protože jste neposlouchali má slova, hle, povolám a poberu všechny kmeny ze severu, praví Hospodin, a přivedu je i se svým služebníkem, babylonským králem Nabukadnezarem, na tuto zem, na všechny její obyvatele i na všechny národy v okolí. Vyhladím je jako proklaté, aby vzbuzovali děs a posměch; zbude z nich věčné zbořeniště.“
Bible 21, Jeremiáš 25,8-9

„Nuže, teď všechny tyto země svěřuji do rukou svého služebníka, babylonského krále Nabukadnezara. Svěřuji mu do služeb dokonce i polní zvěř. Všechny národy budou sloužit jemu, jeho synovi i jeho vnukovi, než přijde čas i pro něj a pro jeho zemi – tehdy si ho mocné národy a velicí králové podrobí do služby. Národ a království, které by se nepoddalo babylonskému králi Nabukadnezarovi a nesklonilo by šíji pod jho babylonského krále, takový národ budu trestat mečem, hladem a morem, praví Hospodin, dokud ho jeho rukou úplně nezničím.“
Bible 21, Jeremiáš 27,6-8

Bůh je láska, je trpělivý, zároveň je ale také spravedlivý a trestající. Nechtějme, aby Bůh v plnosti vzbudil národ, který je nemilosrdný a krutý. Amen.

„Hle, dome Izraele, jsem to já, praví Hospodin, Bůh zástupů, kdo vzbudí proti vám národ, který vás bude utlačovat od Lebo-chamátu až po údolí Arava!“
Bible 21, Amos 6,14

„Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!“
Bible 21, Zjevení 14,7