Z Abahama nejsou pouze Židé, ale také Arabové

Někteří křesťané se mylně domnívají, že z Abrahama (původním jménem Abram) jsou pouze Židé. Z Abrahama nejsou pouze Židé (Izák), ale také Arabové (Izmael) a další národy. Většina dnešních Arabů se hlásí k islámu. Z toho rozhodně neplyne, že Bible hovoří o islámu. V Bibli není o islámu ani zmínka! Bible nezmiňuje ani údajného proroka Muhammada. Abraham měl s egyptskou otrokyní Hagar syna Izmaela. Izmael byl Abrahamův prvorozený syn. Abrahamovi (i Hagar) bylo dáno Boží zaslíbení, že se Izmaelovi potomci stanou velkým národem. To se také vyplnilo – arabský národ je velmi početný. Synům svých družek (konkubín) dal Abraham dary a poslal je do východní země (pryč od svého syna Izáka). Tyto „lidi z východu“ lze považovat za praotce prvních arabských kmenů. Místa „od Chavíly až k Šuru“ (Genesis 25,18) se nacházejí v Arábii. Z Genesis 25,18 také vidíme, že Izmael byl problematický („zemřel v neshodě se všemi příbuznými“).

Ilustrační foto

„Saraj, Abramova manželka, mu nerodila děti; měla však egyptskou otrokyni jménem Hagar. Proto Saraj Abramovi řekla: „Pohleď, Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Spi tedy s mou otrokyní – snad získám syny skrze ni.“ A Abram ji poslechl.
Deset let poté, co se Abram usadil v kanaánské zemi, vzala Abramova manželka Saraj svou otrokyni, Egypťanku Hagar, a dala ji svému muži Abramovi za ženu. Spal tedy s Hagar a ona počala. A když uviděla, že je těhotná, začala svou paní pohrdat.
Saraj pak Abramovi řekla: „Za mé příkoří můžeš ty! Sama jsem ti dala svou otrokyni do náručí, ale když uviděla, že je těhotná, začala mnou pohrdat. Ať mě s tebou rozsoudí Hospodin!“
Abram Saraj odpověděl: „Pohleď, je to tvá otrokyně, je ve tvé moci. Udělej s ní, co chceš.“ Saraj ji tedy pokořovala, až od ní Hagar utekla.
U pramene vody v poušti, u onoho pramene při cestě do Šuru, ji našel Hospodinův anděl. Řekl: „Hagar, Sarajina otrokyně, odkud jsi přišla? Kam jdeš?“
Odpověděla: „Utíkám od své paní Saraj.“
Hospodinův anděl jí řekl: „Vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku.“ Hospodinův anděl jí řekl: „Nesmírně rozmnožím tvé símě. Bude ho tolik, že nepůjde sečíst.“
Hospodinův anděl jí řekl: „Hle, jsi těhotná a porodíš syna. Dáš mu jméno Izmael, Bůh slyší, neboť Hospodin slyšel tvé trápení.
Bude jak divoký hřebec: on proti všem, všichni proti němu; v neshodě se všemi bratry bude žít.“
Hospodina, jenž k ní promluvil, pak nazvala „Ty jsi Bůh, který mne vidí!“ Řekla totiž: „Právě zde jsem pohlédla k Tomu, který mne vidí.“ A tak ta studna dostala jméno „Beer-lachai-roi, Studnice Živého, který mne vidí.“ Jak známo, leží mezi Kádešem a Beredem.
Hagar pak Abramovi porodila syna. Abram dal svému synovi narozenému z Hagar jméno Izmael, Bůh slyší. Když mu Hagar porodila Izmaele, bylo Abramovi osmdesát šest let.“
Bible 21, Genesis 16. kapitola

„Bůh však řekl: „Nikoli! Tvá manželka Sára ti vskutku porodí syna a dáš mu jméno Izák, Smíšek. Jemu potvrdím svou smlouvu, aby byla věčnou smlouvou pro jeho budoucí símě. Vyslyšel jsem tě i ohledně Izmaele. Hle, požehnám mu a způsobím, aby se nesmírně rozplodil a rozmnožil; zplodí dvanáctero knížat a učiním z něj veliký národ. Svou smlouvu však potvrdím Izákovi, jehož ti Sára porodí příští rok touto dobou.“
Bible 21, Genesis 17,19-21

„Abraham však dal všechno, co měl, Izákovi. Synům svých družek dal Abraham dary a poslal je ještě za svého života na východ, pryč od svého syna Izáka, do východní země. (…) Jeho synové se usadili od Chavíly až k Šuru (který leží před Egyptem směrem k Asýrii). A Izmael zemřel v neshodě se všemi příbuznými.“
Bible 21, Genesis 25,5-6 a 18