Satan: „Za svůj život člověk dá vše, co má“

Svět je plný obav, strachu, zoufalství a utrpení. Satan moc dobře zná lidi, ví, jak reagují na různé situace… Satan rád vyvolává v lidech strach. Satan ovládá lidi strachem ze smrti. Satan ví, že ten, kdo má strach, je lépe manipulovatelný. Pud sebezáchovy je nejsilnějším a nejpřirozenějším lidským pudem.

„Kůži za kůži! Za svůj život člověk dá vše, co má,“ namítl satan Hospodinu.“
Bible 21, Job 2,4

„A odpovídaje Satan Hospodinu, řekl: Kůži za kůži, a všecko, což má člověk, dá za sebe samého.“
Kralická, Job 2,4

Satan nevěřící lidi drží strachem z pozemské smrti. Ne však křesťany! Křesťané mají za sebou Pána Ježíše Krista, který je jediná cesta k Bohu, vzkříšení i život věčný. Křesťané berou vírou, že jsou občané Nebe, a když odejdou z tohoto světa, budou žít věčně!

Přijď, Pane Ježíši!

Amen.

„Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít.“
Bible 21, Jan 11,25

„my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista.“
Bible 21, Filipským 3,20

„Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.“
Bible 21, 1. Tesalonickým 4,15-18