Může satan vymítat satana?

Může satan vymítat (vyhánět) satana? Jinak řečeno, lze démona vymítat démonem? To samozřejmě není možné. Démoni se nevymítají z lidských sil (např. silnou osobní vírou), předem určeným rituálem („svěcená voda“ apod.), ani „svazováním démonů“. Křesťané démony vymítají v Kristově jménu, Božím Duchem (dále jen Duch).

„Znalci Písma, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali, že má Belzebuba a že vymítá démony knížetem démonů. Zavolal je tedy a mluvil k nim v podobenstvích: „Jak může satan vymítat satana?
Bible 21, Marek 3,22-23

„Ježíš ale znal jejich myšlenky, a tak jim řekl: „Každé království rozdělené samo proti sobě zpustne a žádné město nebo dům rozdělený proti sobě neobstojí. Vymítá-li satan satana, je rozdělen sám proti sobě. Jak tedy obstojí jeho království? A pokud já vymítám démony Belzebubem, kým je vymítají vaši synové? Oni proto budou vašimi soudci. Vymítám-li však démony Božím Duchem, jistě k vám přišlo Boží království.“
Bible 21, Marek 12,25-28

„A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“
Bible 21, Marek 16,15-18

Přichází mi na mysl následující verše:

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy zločinci!“
Bible 21, Matouš 7,21-23

Co se týče výše uvedených veršů, Ježíš hovořil o lidech, které nikdy neznal. Ježíš hovořil o pseudokřesťanech (antikristech) a jejich falešných zázracích. Tolik lidí si říká křesťan a není jím („Mnozí mi v onen den…“)! Tady vidíme, jak je důležité uvěřit v pravého Ježíše Krista a prožít znovuzrození!

Doporučené kázání k prostudování: Může se člověk svobodně rozhodnout pro Krista?

„Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo znovu, nemůž viděti království Božího.“
Kralická, Jan 3,3

Kdo nemá za sebou pravého Ježíše Krista, nemá autoritu nad démony, nemůže vymítat démony. Dneska vidíme tolik falešných „vymítání démonů“ a falešných „uzdravení“ (přesně, jak stojí ve výše uvedených verších). V některých případech jde dokonce o sehrané, zaplacené scény. Často je za tím prosperita a touha zviditelnit se.

„Běda jim! Vydali se Kainovou cestou, pro zisk propadli bludu jako Balaám, zahynuli ve vzpouře jako Korach!“
Bible 21, Juda 1,11

Závěr
Satan nemůže vymítat satana. Co se týče pseudokřesťanů, démoni rádi imitují „vymítání démonů“, jde však o faleš. Obecně lze říct, že démoni rádi imitují práci Ducha. Pokud to Bůh připustí, stane se to. Boží soud začíná od Božího domu! Nebuďte naivní a nenaleťte démonům na jejich podvody! Amen.

„Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2. Korintským 11,13-15

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible 21, Efeským 5,6-11

„Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají Boží evangelium?“
Bible 21, 1. Petr 4,17