Měl satan lidské nevěsty a potomky?

Měl satan lidské nevěsty a potomky? Obcoval satan s lidskými ženami? Plodil satan syny a dcery?

Kdo je satan
Satan je padlý anděl, který se vzepřel Bohu. Díky své vzpouře byl vyhozen z Nebe, s ním část vzpurných andělů, které Bible nazývá démoni, nečistí duchové. Satan a jeho démoni jsou „uvězněni“ v čase, odsouzeni a čekají na likvidaci v ohnivém jezeře.

„Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“
Bible 21, Zjevení 12,8-9

„Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, neboť ví, že má málo času.“
Bible 21, Zjevení 12,12

Satan mohl mít lidské nevěsty a potomky
Existuje výklad Božího slova, který naznačuje, že satan mohl mít lidské nevěsty a potomky. Tento výklad hovoří o páření démonů s lidskými ženami. Podle této teorie byl „syn Boží“ démon v jakémsi hmotném těle (démon hmotné tělo nemá – Židům 1,14; Lukáš 24,39), které mělo pohlavní orgány a schopnost reprodukce. Démon mohl plodit démonsko-lidskou rasu  – „obry“, hebrejsky: „Nefilim“

„V oněch dnech byli na zemi obři – a také potom, když synové Boží vcházeli k lidským dcerám a ty jim rodily; to jsou ti dávní hrdinové, věhlasní muži.“
ČSP, Genesis 6,4

„Viděli jsme tam obry – synové Anákovi totiž pocházejí z obrů“
ČSP, Numeri 13,33

Říkám si, že když „obyčejný“ démon mohl mít lidské nevěsty a potomky, tak proč ne satan. Pokud byl „synem Božím“ démon, tak můžeme také tak označovat i satana, neboť i on je dodnes pouhý démon. Ač je v hierarchii démonů ten nejvyšší, je to pořád jen démon. Pokud by měl satan možnost páření s lidskými ženami, jistě by toho využil.

Měl satan své lidské nevěsty a potomky?
Osobně se domnívám, že satan neměl lidské nevěsty ani potomky. Nemyslím si, že „syn Boží“ z Genesis je označení pro démona v hmotném těle. Pokud hovoříme o démonsko-lidské rase, tak je potřeba si uvědomit, že i tu by Bůh musel stvořit. Bůh dává život všem tvorům („chřípí dech života“).

„Veškeré tvorstvo na zemi, vše, co se hýbe, zahynulo – ptactvo i dobytek, zvěř i veškerá havěť hemžící se po zemi, i všichni lidé. Vše, co mělo v chřípí dech života, vše, co žilo na souši, pomřelo.“
Bible 21, Genesis 7,21-22

Závěr
Z teorie o „Nefilim“ mimo jiné plyne, že Bůh před globální potopou (Genesis 6,4), i po ní (Numeri 13,33), tvořil démonsko-lidskou rasu. Tato teorie naznačuje, že i sám satan mohl mít lidské nevěsty a potomky. Zda to tak bylo, to je otázka. Já se domnívám, že satan ani jiný démon, neměl lidské nevěsty a potomky.