Existuje Nebe? Co Bible říká o Nebi? Kde je Nebe?

Bůh křesťanství stvořil Nebe (Nebesa) a Zemi. Nebe i Země jsou reálná místa, kde je všechno stvořené Bohem Stvořitelem, který je nestvořený, věčný, svrchovaný, všudypřítomný, všeprostupující… Nebe je duchovní říše, kde je Bůh a jeho stvoření (andělé). Je to místo věčné lásky.

„Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.“
Bible 21, Genesis 1,1

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země.“
Bible 21, Skutky 17,24

„Ty sám jsi Hospodin, ty jsi nebe učinil, nebesa nebes i všechny jejich zástupy, zemi i se vším, co je na ní, všechna moře i se vším, co je v nich. Ty sám všemu dáváš život, tobě se klaní zástup nebeský!“
Bible 21, Nehemiáš 9,6

„vyslýchej na nebesích, kde přebýváš.“
Bible 21, 1. Královská 8,43

„Až lidé vstanou z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat, ale budou jako andělé v nebi.“
Bible 21, Marek 12,25

Rozhodně neexistuje žádné hudební a herecké nebe, psí a kočičí nebe! Toto jsou člověkem smyšlené prostory, kam mají jít po pozemské smrti svévolníci a zvířata.

Kde je Nebe?
Boží slovo o umístění Nebe hovoří jasně – Nebe je nahoře. Boží království, Bůh, Ježíš jsou nahoře, Země a lidé jsou dole. Bůh skrze Ducha Svatého všechno stvoření prostupuje (proniká jím). Pod Nebem (nebeskou klenbou) létají ptáci. Z Nebe byl svržen (shozen dolů) ďábel a jeho démoni.

„Jestliže jste tedy s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na Boží pravici.“
ČSP, Koloským 3,1

„I řekl Bůh: Ať se vody hemží živou havětí a ať létavci létají nad zemí pod nebeskou klenbou.“
ČSP, Genesis 1,20

„Odpověděl jim (pozn. Ježíš): „Vy jste zdola, já jsem shora. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z tohoto světa.“
Bible 21, Jan 8,23

„Já vám však říkám, abyste vůbec nepřísahali, ani při nebi, protože to je Boží trůn, ani při zemi, protože to je podnož jeho nohou,“
Bible 21, Matouš 5,34

„Toto praví Hospodin: Nebe je můj trůn, zemi mám u nohou jako podnožku.“
Bible 21, Izaiáš 66,1

Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou mé cesty nad vašimi cestami,“
Bible 21, Izaiáš 55,9

„V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.
Bible 21, Zjevení 12,7-9

Jak se dostat do Nebe?
Jediná cesta k Bohu Stvořiteli, do Nebe je Pán Ježíš Kristus. Pokání a víra v Ježíše Krista ti pomohou odprostit se od špatných věcí. Více zde.

“Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.”
Bible 21, Jan 14,6

Nové Nebe a nová Země
Během druhého sestoupení Ježíše Krista pod nebeskou klenbu, dojde ke vzkříšení věrných a jejich uchvácení do Nebe, k likvidaci současného stvoření ohněm. Po finálním soudu a žehu svévolníků, Bůh stvoří nové Nebe a novou Zemi.

Amen.

„Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti. “
Bible 21, 2. Petr 3,10-13

„Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni – naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni.“
Bible 21, 1. Korintským 15,51-52

„Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých; právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v něm. Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky.“
Bible 21, 1. Tesalonickým 5,14-17

„Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo.“
Bible 21, Zjeveni 21,1

„Hle – já stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet.“
Bible 21, Izaiáš 65,17

„A tak již nebude žádné prokletí. V tom městě bude stát Boží a Beránkův trůn a jeho služebníci mu budou sloužit. Budou hledět na jeho tvář a na čelech budou mít jeho jméno. Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť je osvětluje Pán Bůh; a budou kralovat na věky věků.“
Bible 21, Zjevení 22,3-5