Co je „třetí nebe“?

Co je „třetí nebe“? Existují tři úrovně nebes?

Bible se zmiňuje o „třetím nebi“. Pavel byl vtržen do „třetího nebe“. Co Pavel myslel „třetím nebem“?

„Ale chlubiti mi se není dobré, nebo přišel bych k vypravování o viděních a zjeveních Páně. Znám člověka v Kristu před lety čtrnácti, (v těle-li, nevím, čili krom těla, nevím, Bůhť ví,) kterýž byl vtržen až do třetího nebe. A vím takového člověka, (bylo-li v těle, čili krom těla, nevím, Bůh ví), Že jest byl vtržen do ráje, a slyšel nevypravitelná slova, kterýchž nesluší člověku mluviti.“
Kralická, 2. Korintským 12,1-4

„Třetím nebem“ je myšleno Nebe, neboli Boží království – reálný duchovní svět, který existuje. Člověk se může do Božího království dostat jen skrze víru v Ježíše Krista.

„Nebe je můj trůn, zemi mám u nohou jako podnožku.
Bible 21, Skutky 7,49

„Ten, jenž trůní na nebesích, se směje. Panovník se jim vysmívá.“
ČSP, Žalm 2,4

„Shlédni ze svého svatého příbytku, z nebes,“
ČSP, Deuteronomium 26,15

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6

Někteří křesťané vidí ve verších o „třetím nebi“ tři nebesa nebo tři úrovně nebes. Nic takového tam ale nestojí. Dokonce existují fantasmagorické teorie o tom, že „první nebe“ je pro ty „nejlepší“ křesťany; „druhé nebe“ je pro „běžné“ křesťany; a třetí nebe pro „slabé“ křesťany. Nic takového Bible ani nenaznačuje!

Z Bible víme, že Bůh stvořil Nebe a Zemi. Reálné duchovní Nebe je oddělené od Země pevnou klenbou. Na Zemi žijí lidé, zvířata. Mezi Nebem a Zemí operuje ďábel. Nebeskou klenbu lze nazvat nebesy. Klenba je jakýsi odkaz na reálné Nebe a na „hranice“ Nebe a Země.

„Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. (…) I řekl Bůh: Budiž klenba uprostřed vod a nechť odděluje vody od vod. Bůh tedy udělal klenbu a oddělil vody, které byly pod klenbou, od vod, které byly nad klenbou. A stalo se tak. Bůh nazval klenbu nebesy; a byl večer a bylo ráno, den druhý.“
ČSP, Genesis 1,1 a 6-8

„I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v neposlušných lidech.“
Bible 21, Efeským 2,1-2

Jinak řečeno (z lidského pohledu) do Nebe se lze „dostat“ přes oblohu – mraky („první nebe“), nebeskou klenbu („druhé nebe“), „třetí nebe“ už je reálné Nebe. Pro lepší pochopení, můžeme to nazvat také „sférami“. „První sféra“ („první nebe“) je obloha, druhá sféra („druhé nebe“) je nebeská klenba, třetí sféra („třetí nebe“) už je reálné duchovní Nebe.

Závěr
Nebe nemá úrovně. Když Pavel psal o „třetím nebi“, myslel tím Nebe, Boží království.