Boží království – nová země

Bůh byl vždycky. Bůh je všudypřítomný. Bůh nám slibuje Boží království (věčný, bezstarostný, radostný život s Bohem), které nastane po vzkříšení (Bible: „přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou: ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, kdo páchali zlo, budou vzkříšeni k odsouzení“).

Boží království – nová země pro svaté
Bible hovoří o nové zemi:

„Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“
Bible, 2. Petr 3, 13

„Hle – já stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet.“
Bible, Izajáš 65, 17

„Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo.“
Bible, Zjevení 21, 1

V Božím království bude pokoj, spravedlnost a láska, smrti tam nebude. Bude to ideální prostor pro věčný život. Nebudou potřeba žádné elektrárny pro výrobu elektřiny ani továrny a jídlo. O vše se postará náš Stvořitel. Nebude tam žádné utrpení, nemoci, zlost, závist, pýcha… Bůh nám říká, že to, co se děje v tomto světě, bude zapomenuto. Bůh tam bude panovat společně s věrnými.

Bible na mnoha místech hovoří o Božím království a nové zemi:

„On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly.“
Bible, Zjevení 21, 4

„Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť je osvětluje Pán Bůh; a budou kralovat na věky věků.“
Bible, Zjevení 22, 5

„Pokorní ale obdrží zemi, rozkoš naleznou v hojnosti pokoje.“
Bible, Žalmy 37, 11

„Ale jak je psáno: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují.“
Bible, 1. Korintským 2, 9

„Vlk a beránek se budou spolu pást, lev jako dobytče bude slámu žrát, pokrmem hada bude prach. Už žádná zloba, už žádná záhuba nikde na celé mé svaté hoře, praví Hospodin.“
Bible, Izajáš 65, 25

„Nikdo z obyvatel neřekne: „Jsem nemocen.“ Lidu, který tam bydlí, bude odpuštěna nepravost.“
Bible, Izajáš 33, 24

„A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi,“
Bible, Zjevení 21,3

jesus

Je možné, že současná země bude navždy, avšak v jiné podobě. Bible:

„Spravedliví ale obdrží zemi a budou v ní bydlet navždycky.“
Bible, Žalm 37,29

„Jedno pokolení odchází a jiné přichází země však nehnutě trvá navěky.“
Bible, Kazatel 1,4

„Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví.“
Bible, Matouš 5,5

Jak vstoupit do Božího království?
Do Božího království může vstoupit každý člověk, který činí pokání a přijme Ježíše Krista za svého osobního Vykupitele. Spasení přijímáme vírou v Krista a pokáním (hřích identifikovat, vyznat ho Bohu a nechtít v něm dál pokračovat). Pak si musíte udržet víru do Ježíšova příchodu nebo své pozemské smrti. Je dobré mít Boha v úctě (Jeremiáš 5, 24), mít bázeň před Bohem, následovat Ježíšovu cestu…

Doporučený článek k prostudování: Co je biblické pokání?

„Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potom v Jeruzalémě, po celé judské zemi a také pohanům, že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a svými skutky prokazovat své pokání.“
Bible, Skutky 26,20

Bůh nám říká:

„Amen, říkám vám, že kdokoli nepřijme Boží království jako dítě, nikdy do něj nevejde.“
Bible, Lukáš 18, 17

„Všem pak řekl (pozn. Ježíš): „Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a následuje mne. Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj život pro mě, ten jej zachrání. Co je člověku platné, kdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil nebo sám sobě uškodil? Kdokoli by se styděl za mě a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až přijde ve své slávě a ve slávě Otce a svatých andělů. Říkám vám popravdě: Někteří z těch, kdo tu stojí, rozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří Boží království.“
Bible, Lukáš 9, 23-27

Velmi důležitý je vodní křest, kterým potvrzujeme víru v Krista a rozhodnutí následovat Jeho cestu. Je to náš závazek smlouvy s Bohem a odpuštění hříchů.

Doporučený článek k prostudování: Biblický křest

„A řekl jim (pozn. Ježíš): „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vkládat ruce a uzdraví je.“
Bible, Marek 16,15-18

„Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království.“
„Jak se může člověk narodit, když je starý?“ řekl na to Nikodém. „Může se snad vrátit do matčina lůna a podruhé se narodit?“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo; co se narodilo z Ducha, je duch.“
Bible, Jan 3,3-6

„Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát: „Co máme dělat, bratři?“ „Čiňte pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko – kohokoli povolá Hospodin, náš Bůh.“
Bible, Skutky 2, 38-39

„Nevíte snad, že když jsme byli pokřtěni do Krista Ježíše, byli jsme všichni pokřtěni do jeho smrti? Křtem jsme s ním pohřbeni do smrti, abychom – tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou – i my vkročili do nového života.“
Bible, Římanům 6, 3-9

Kdo se nemůže do Božího království dostat?
Do Božího království se nemohou dostat (pokud nebudou činit pokání), pseudokřesťané (lidí věřící ve falešného krista – cizího boha), cizoložníci, modláři, homosexuálové, zloději, lidi praktikující okultismus (astrologie, věštění, horoskopy, spiritismus, kouzlení, čarodějnictví, psychotronika, woodoo, jasnovidectví, kabala, trancendentální meditace, telekineze, reiki, proutkaření, jóga…), lidi milující peníze a lež….

„O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu. Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří; vy máte vzdávat Bohu díky. Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož Bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím.“
Bible, Efezkým 5, 3–5

„Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.“
Bible, 1. Timoteovi 6, 10

„Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuzdnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království.“
Bible, Galatským 5,19-21

„Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vejde do království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů?“
Bible, Matouš 7, 22

„Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.“
Bible, 1. Korintským 6, 9-10

Bůh na tebe čeká!
Chceš se dostat do Božího království? Chceš mít vztah s Bohem? Je to jednoduché – řekni Mu to právě teď! Zavři se do pokojíčku a řekni Mu to, povídej si s Ním, On tě slyší. Bůh je všudypřítomný, takže tě uslyší.

„Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.
Bible, Matouš 6,5-8

Řekni Otci, že upřímně toužíš po Božím království, po Jeho přítomnosti… Jdi na modlitbu (Co je to modlitba? Jak má vypadat správná modlitba?), čti Bibli. Co je modlitba? Modlitba je upřímný rozhovor s Bohem, nic víc za tím nehledej. Je jedno jaká slova zvolíš, hlavně ať jsou od srdce, upřímné. Bůh touží po každém člověku, i po tobě!

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem.“
Bible, 2. Petr 3,9-12

Myslíš si, že na Boha máš dost času? Satan čím dál silněji lidi (i mnohé křesťany!) ujišťuje v pocitu, že mají dost času, že jim žádné nebezpečí nehrozí. To je z Božího pohledu hřích! Bible: „Nevíte totiž, kdy přijde pán domu – zda večer, o půlnoci, za kuropění, nebo za svítání. Aby vás snad, když znenadání přijde, nenalezl spící. Co říkám vám, říkám všem: Bděte!“ (Marek 13. kapitola). Pozor, ať vás neprobudí až příchod Božího hněvu! Bůh nám říká (Zjevení): „Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!“. Amen.