Křest ve jméno Ježíše Krista

Křest ve jméno Ježíše Krista, nebo ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého? Máš pravý křest Ježíše Krista? Nepodstoupil jsi náhodou nebiblický křest?

Z Písma víme, že křest ve vodě (ponořením) je velmi důležitý:

„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“
Když k nim Pán Ježíš domluvil, byl vzat vzhůru do nebe a posadil se po Boží pravici.“
Bible 21, Marek 16,15-19

V žádném případě, nesmíme obráceným a poučeným lidem, kteří činí pravé pokání,  odpírat okamžitý vodní křest:

„Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí.“
Bible 21, Skutky 2,41

„Žalářník si řekl o světlo, vběhl dovnitř a rozechvěn padl před Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a ptal se: „Pánové, co mám dělat, abych byl spasen?“
Odpověděli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům!“ Potom přinesli Pánovo slovo jemu i všem u něj doma. (Ještě v tu noční hodinu je totiž vzal k sobě, aby jim omyl rány.) Hned nato se dal s celou svou domácností pokřtít. Uvedl je do svého domu, prostřel stůl a radoval se, že s celou domácností uvěřil Bohu.“
Bible 21, Skutky 16,29-34

Jaká slova použít při křtu? Křesťané mají křtít podle příkazu Pána Ježíše:

„Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“
ČSP, Matouš 28,19-20

Někteří křesťané však křtí v různých nebiblických formulacích:

„Zemři s Kristem, povstaň s Kristem“ (Torben Søndergaard, Poslední reformace)
„Ve jménu Pána Ježíše Krista tě křtím do Krista“

Tito křesťané zpravidla argumentují těmito verši:

„Učiňte pokání a každý z vás ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů“
ČSP, Skutky 2,38

„Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše.“
ČSP, Skutky 19,5

Jaká slova zvolit při křtu?
Máme křtít do „Kristova Jména“ nebo „ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého“? Pravdivou odpověď na tuto otázku nalezneme jedině v Písmu. Pán Ježíš Kristus před svým nanebevstoupením nařídil učedníkům: „Jděte do celého světa, křtěte je ve jméno Otce, i Syna i Ducha svatého“ (Matouš 28,19). Z tohoto textu je jasné, že jde o jedno jméno (Ježíš Kristus), v němž je zahrnuta Boží Trojjedinnost. „Křtěte je ve jméno Otce, i Syna i Ducha svatého“ je jasný příkaz Boha! Ježíš Kristus je Bůh! Pokud někdo popírá Kristovo Božství, věří v bytost, která má počátek (jen Bůh nemá počátek ani konec). Křest podle Matouše 28,19 je jediný správný a ukazuje na Boží Trojjedinnost, což je jediné správné (biblické) učení o Bohu. Pokud někdo nevěří v Boží Trojjedinnost, nevěří v Boha Stvořitele. Takový člověk má víru ve falešného boha! Za každým falešným bohem stojí satan. Takový člověk není znovuzrozený z Boha, tudíž nemůže být považován za křesťana!

Ve formulaci „ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého“ křtíme do Kristova Jména! Tedy přesně tak, jak to stojí ve Skutcích apoštolů. Pasáže ve Skutcích apoštolů neudávají žádnou křtící formuli, ale konstatování! Ve formulaci „ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého“ není žádného jiného jména než Ježíš Kristus. Jméno Kristus je jméno Boha Otce i Syna Ježíše Krista i Ducha svatého. Trojjediný Bůh byl lidem zjeven v podobě Pána Ježíše. Křtít „ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého“ zjednodušeně znamená křtít „ve jméno Pána Ježíše“. Křtem podle Matouše 28,19 rozhodně nekřtíme do titulů, jak někteří tvrdí. Ve Skutcích ani v jiné části Písma nestojí, že učedníci během křtu říkali něco jiného, než to, co jim přikázal Ježíš: „ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého“.

!!! Máme křtít „ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého“. Pokud takto křtíme, křtíme do „Kristova Jména“ !!!

Nenech se zmást!
Pokud jsi byl pokřtěn „ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého“ a někdo ti bude tvrdit, že je potřeba se nechat překřtít do „Kristova Jména“, řekni mu, že jsi do Kristova Jména pokřtěn už byl, a to podle Matouše 28,19.

„Je jedno tělo a jeden Duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni, jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve všech.“
Bible 21, Efeským 4,4-6

Závěr
Ježíš jasně přikázal, jaká máme říkat slova při křtu: „ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého“. Formulace „ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého“ je jediná biblicky přesná. Takto máme křtít obrácené lidi do Kristova jména. Všechno ostatní jsou člověkem smyšlené (nebiblické) formulace. Pokud někdo křtí jinak než podle Matouše 28,19, neuposlechl příkaz Boha.

Pokud někdo vyučuje (kázání, přes publikovaná videa na YouTube…), že během vodní křtu musíme říkat „zemři s Kristem, povstaň s Kristem“ nebo podobné nebiblické formulace (odmítá formulaci podle Matouše 28,19), je falešný učitel.

Pokud se chceš nechat pokřtít, tak se před křtem zeptej člověka, který tě bude křtít, zda věří v Boží Trojjedinnost. Pokud nevěří, není to křesťan! Také je dobré se zeptat, zda tě bude křtít „ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého“.

Je křest ve formulaci „zemři s Kristem, povstaň s Kristem“ před Bohem platný? Nemohu napsat ANO nebo NE, protože to nevím. Co ale zcela jistě vím, že Bůh hledí k srdci. Pokud obrácený člověk, který chtěl být biblicky pokřtěn, byl obelhán, Bůh k tomu snad přihlédne.

Pokud se chceš nechat biblicky poktřtít „ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého“, můžeš nás kontaktovat zde.