„Jeho rány vás uzdravily!“ Co to znamená?

Učení Hnutí Víry tvrdí, že každé uzdravení člověka, bylo v minulém čase z našeho pohledu na 100% dokonáno/vytvořeno (nachází se v Nebi), jen ho stačí přijmout dostatečně silnou osobní vírou. Podle kazatelů Hnutí Víry, víra ohledně uzdravení z nemocí není to, že věříš v Ježíše Krista a důvěřuješ Kristu, ale to, že žiješ jako uzdravený, nepřipouštíš si nemoc, nemáš strach, nevoláš k Bohu… Pokud uzdravení nepřichází, je problém u tebe (máš malou osobní víru). Křesťané, kteří vyznávají toto učení, argumentují těmito verši:

„Sám Kristus trpěl za vás, a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho šlépějích: „On se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest.“ Když ho uráželi, neodpovídal, když trpěl, nehrozil, ale ponechával vše Tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily! Byli jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste se vrátili k Pastýři a Strážci svých duší.“
Bible 21, 1. Petr 2,21-25

„Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen. On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho snášel potrestání – byli jsme uzdraveni jeho ranami! My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech.“
Bible 21, Izaiáš 53,4-6

Hnutí Víry tyto verše špatně pochopilo. Tyto verše nehovoří o tom, že všechny naše nemoci jsou již uzdraveny v tomto věku a uzdravení stačí přijmout osobní vírou. Pokud bereme tyto verše v kontextu, tak vidíme, že je řeč o spravedlnosti, duchovním uzdravení (uzdravení ze hříchu), uzdravení z nemocí v příštím věku. „Jeho rány vás uzdravily“ znamená odpuštění a spásu.

Ježíš řekl, že „lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní“. Vůbec tím nemyslel lékaře, kteří léčí fyzické nemoci. Ježíš tím myslel sebe.

„Ježíš šel dál. Když uviděl v celnici sedět výběrčího daní jménem Levi, řekl mu: „Pojď za mnou.“ A on všechno opustil, vstal a šel za ním. Levi mu pak ve svém domě vystrojil velikou hostinu a byla tam spousta výběrčích daní i jiných hostů. Farizeové a jejich znalci Písma si kvůli tomu jeho učedníkům stěžovali: „Jak to, že jíte a pijete s výběrčími daní a hříšníky?“
Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšné.“
Bible 21, Lukáš 5,27-32

Nehledě na to, že když byla napsána kniha Izaiáš, Ježíš ještě nebyl ukřižován, tudíž nelze hovořit o uzdravení z fyzických nemocí Jeho ranami v období Staré smlouvy!

Někteří křesťané, kteří vyznávají učení Hnutí Víry, dokonce tvrdí, že se nesmíme modlit za své uzdravení, protože by nám to mohlo ublížit (dokonce by modlo dojít ke smrti člověka). Satan často zachází do extrému. Od takového učení a křesťanů se rozhodně distancujme.

Z Písma víme, že nemoc může být k Boží slávě:

„Když to Ježíš uslyšel, řekl: „Ta nemoc není k smrti, ale k Boží slávě, aby skrze ni byl oslaven Boží Syn.“
Bible 21, Jan 11,4

Z Písma jistě znáte případ apoštola Pavla:

„A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan (pozn. démon), aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť  moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2.Korintským 12,7-10

Závěr
Hnutí Víry si neuvědomuje, že plné uzdravení z nemocí máme zaslíbené až v Nebi (mocná duchovní těla bez nemocí, život věčný), ne v tomto věku. Hnutí Víry si neuvědomuje, že důležitější než fyzické uzdravení, je naše spása! I dnes Bůh koná zázraky (osobně jsem se o tom přesvědčil), ale největším zázrakem ze všech, je spása člověka. Ježíšovým primárním posláním tady na zemi, nebylo uzdravovat lidi od nemocí, ale usmířit jejich hříchy! Ježíš uzdravoval lidi proto, aby jim připravil cestu ke spáse.

„Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky.“
Bible 21, 1.Timoteus 1,15

Modlit se k Bohu za své uzdravení rozhodně není závadné! Nevěřte učení, že by vás to mohlo nějakým způsobem poškodit. Bůh je naprosto svrchovaný. Nebojme se vymítat démony, hodně nemocí je démonického původu, to ale neznamená, že za úplně každou nemocí stojí démon, jak tvrdí Hnutí Víry – úpal, puchýř, dekompresní nemoc, menopauza, zubní kaz, nemoci z povolání, degenerativní onemocnění… Nechte se vést Duchem svatým. Amen.

Doporučujeme: Kázání na téma Hnutí Víry