Mají se křesťané modlit prostřednictvím šátků?

Někteří křesťané se modlí nad šátky, aby byl skrz tento předmět nějaký člověk uzdraven (např. z roztroušené sklerózy, rakoviny…). Říká nám Bible, že se mají křesťané modlit prostřednictvím šátků nebo jiných předmětů za účelem zhmotnění něčeho (uzdravení atd.)? Ne. Pokud toto někdo dělá, vykonává nebiblický rituál.

„Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2. Korintským 11,13-15

Jak je to v Bibli?
Bible nám říká, že Bůh ve své době konal skrze Pavlovy ruce velké zázraky – Boží mocí docházelo k uzdravování z nemocí, osvobozování od démonického obsazení. Bible nám neříká, že se toto dělo pomocí modlitby (že se někdo modlil nad látkou), ale přes přiložené látky (šátky, zástěry). Bible nám říká, že se toto dělo dva roky, ne déle. Šlo tedy o specifický a nenapodobitelný dar. Bible konstatuje fakta, ne že mají křesťané něco takového dělat. Bible nehovoří o tom, že se mají křesťané modlit nad nějakým předmětem, aby byl skrz tento předmět někdo uzdraven! Bible nikde neříká, že křesťan může do nějakého předmětu modlitbou „vnést“ Boží moc, která vede k fyzickému uzdravení člověka apod.

„Pavel pak šel do synagogy a tři měsíce tam směle mluvil; hovořil s lidmi a přesvědčoval je o Božím království. Když však někteří zatvrzele odmítali víru a veřejně tu Cestu haněli, Pavel se od nich odvrátil. Odvedl učedníky s sebou a každý den pak promlouval v posluchárně jistého Tyranna. To se dělo po dva roky, takže všichni obyvatelé Asie, jak Židé, tak Řekové, slyšeli Pánovo slovo. Bůh konal skrze Pavlovy ruce neobyčejné zázraky. Lidé dokonce odnášeli šátky a zástěry z jeho těla na nemocné; nemoci je opouštěly a zlí duchové vycházeli.“
Bible 21, Skutky 19,8-12

Modlitby za uzdravení
Bible nám říká, že na nemocné lidi máme vkládat ruce, modlit se za jejich uzdravení. Za nemocné se můžeme také modlit doma v „pokojíku“ (přímluvná modlitba).

„Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“
Bible 21, Marek 16,17-18

„Má někdo z vás trápení? Ať se modlí. Je někdo šťastný? Ať zpívá chvály. Je někdo z vás nemocný? Ať zavolá starší sboru a ti ať se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu. Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu odpuštěno.“
Bible 21, Jakub 5,13-15

„Milovaný, modlím se, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše.“
ČSP, 3. Jan, 1,2