Za počasí se nemodlí, ale přikazuje. Opravdu?

Někteří křesťané věří učení, že za počasí se nemodlí, ale přikazuje. Toto učení někteří uvádějí do praxe. Opravdu má křesťan přikazovat počasí?

Falešné učení o přikazování počasí
Křesťané spadající pod pseudokřesťanský směr Hnutí Víry věří učení, že se za změnu počasí křesťan nemá nemodlit k Bohu, ale má počasí přikazovat. Kdo se za změnu počasí modlí, je těmito lidmi označen za náboženského člověka, který se Bohu nelíbí. Bludy tohoto typu šíří např. Curry Blake.

Z čeho toto rouhavé učení vychází? Z nesprávného výkladu Božího slova:

„Večer onoho dne jim řekl: „Přeplavme se na druhou stranu.“ Opustili tedy zástup a vzali ho, jak byl, na loďku. Byly s ním i jiné loďky. Tehdy se strhla veliká větrná bouře. Vlny se valily na loď a ta se už naplňovala vodou.
On ale spal na polštáři na lodní zádi. Vzbudili ho tedy: „Mistře, nezajímá tě, že umíráme?“
Když se probudil, okřikl vítr a přikázal vlnám: „Tiše, klid!“ Vítr se utišil a nastal naprostý klid.
„Proč se tak bojíte?“ řekl jim pak. „Ještě pořád nemáte víru?“
Byli z toho úplně vyděšení. „Kdo to vůbec je?“ ptali se jeden druhého. „Vždyť ho poslouchá i vítr a vlny!“
Bible 21, Marek 4, 35-41

Výše uvedená pasáž z Bible hovoří o tom, že Bůh Ježíš Kristus má moc nad živly. Co Ježíš myslel, když řekl: „Proč se tak bojíte?“ řekl jim pak. „Ještě pořád nemáte víru?“? Křesťan má žít vírou – má věřit Bohu a nebát se. Kdo vírou nežije, prožívá strachy. V těch verších rozhodně nestojí, ani z nich neplyne, že má křesťan přikazovat počasí. Pouze všemocný Bůh vše ve stvoření řídí, počasí není výjimka. Pozor, aby někdo nechtěl omezovat svrchovaného Boha v Jeho moci! Pozor, aby někdo neměl víru v omezeného boha! Křesťan, který se snaží přikazovat počasí, ten se ve skutečnosti snaží přikazovat Bohu. Jaká to drzost!

„Hospodin činí, cokoli se mu zachce, jak v nebi, tak i na zemi, v mořích i v každé hlubině! On nechá od obzoru stoupat mraky, k lijáku připojuje blesky, vypouští vítr ze svých pokladnic.“
Bible 21, Žalm 135,6-7

„On halí nebe do oblak a zemi deštěm zalévá, aby tráva rostla na horách.“
Bible 21, Žalm 147,8

„i když je Efraim nejplodnější mezi bratřími. Východní vítr přichází, vítr Hospodinův se zvedá nad pouští, aby vysušil jeho potoky, jeho prameny aby vyprahly; vyplení jeho poklady, o vše cenné ho připraví.“
Bible 21, Ozeáš 13,15

„Hospodin však na moře seslal veliký vítr, a na moři se strhla tak veliká bouře, až hrozilo, že loď ztroskotá.“
Bible 21, Jonáš 1,4

Závěr
Křesťan samozřejmě přikazovat počasí nemá. Kdo se o to snaží, jde přímo proti Bohu a je pod Božím prokletím. Tento člověk musí očekávat Boží soud. Mimochodem, velmi mi toto učení připomíná komunistické heslo „poručíme větru, dešti“. Další věc je, že lidé, kteří věří tomuto falešnému učení vlastně říkají, že jsou to právě oni, kdo má podíl na přírodních katastrofách – vždyť stačilo přikázat počasí…

„Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí.“
Bible 21, 1. Petr 5,5