Může jíst křesťan vepřové maso?

Někteří křesťané odmítají jíst vepřové maso. Tito křesťané odkazují na Starou smlouvu, kde bylo pro Izraelity přísně zakázáno jíst vepřové maso. Může jíst křesťan vepřové maso?

Nejprve se pojďme podívat na začátek Bible, do knihy Genesis. Noe dostal svolení od Hospodina jíst všechna zvířata.

„Bůh tehdy Noemovi i jeho synům požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se, naplňte zem. Ať z vás má strach a hrůzu všechna polní zvěř, všechno nebeské ptactvo, všechno, co se hýbe po zemi, i všechny mořské ryby: jsou vám vydáni do rukou. Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny.“
Bible 21, Genesis 9,1-3

Potom přišel Zákon, Stará smlouva. Zákon zakazoval konzumovat maso nečistých zvířat včetně prasat. Komu dal Hospodin Zákon? Etnickým Izraelitům. Tento příkaz tedy platil pouze pro etnické Izraelity (Židy).

Pokud tedy dneska křesťan hovoří o tom, že z nějakých důvodů není dobré konzumovat nečistá zvířata a opírá o Zákon, měl by v prvé řadě být etnický Izraelita (Žid).

„Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: „Mluvte k synům Izraele: Ze všech živočichů na zemi smíte jíst tyto: Smíte jíst každého přežvýkavého sudokopytníka.
Nesmíte však jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci. Velbloud sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto – je tedy pro vás nečistý. Daman sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto – je tedy pro vás nečistý. Zajíc sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto – je tedy pro vás nečistý. Prase sice má rozdělené kopyto, ale nepřežvykuje – je tedy pro vás nečisté. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete. Budou pro vás nečistí.
Ze všech vodních živočichů smíte jíst tyto: Smíte jíst všechny sladkovodní i mořské tvory, kteří mají ploutve a šupiny. Všichni mořští i sladkovodní tvorové bez ploutví a šupin (ať už drobná vodní havěť nebo velcí vodní tvorové) však pro vás budou ohavností a ohavností pro vás zůstanou. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se budete štítit. Cokoli ve vodách nemá ploutve a šupiny, bude pro vás ohavností.
Toto jsou ptáci, jichž se budete štítit. Nesmějí se jíst, jsou ohavní: orel, orlosup, mořský orel, luňák, různé druhy jestřábů, všechny druhy havranů, dále pštros, sova, racek, různé druhy sokolů, sýček, kormorán, výr, ibis, pelikán, sup, čáp, různé druhy volavek a také dudek a netopýr.
Všechen křídlatý hmyz lezoucí po čtyřech pro vás bude ohavností. Smíte z něj ale jíst to, co má další členěné nožky ke skákání po zemi, jako jsou různé druhy kobylek, sarančat, cvrčků a koníků. Všechen ostatní křídlatý čtvernohý hmyz pro vás bude ohavností.“
Bible 21, Leviticus 11,1-23

Pak přišel Pán Ježíš Kristus a osvobození od Zákona. Křesťané nejsou pod Zákonem, ale pod milostí!

„Když tedy Bůh mluví o „nové smlouvě“, prohlašuje tu první za starou; a to, co stárne a chátrá, nutně zaniká.“
Bible 21, Židům 8,13

„Hřích už nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí.“
Bible 21, Římanům 6,14

„Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, abychom přijali právo synovství. A protože jste synové, Bůh poslal do našich srdcí Ducha svého Syna, volajícího: „Abba, Otče! A tak už díky Bohu nejsi otrok, ale syn, a když syn, pak také dědic.“
Bible 21, Galatským 4,4-7

„On sám je náš pokoj; on spojil oba tábory v jedno a zbořil hradbu, která je rozdělovala. Vlastním tělem zrušil nepřátelství, totiž Zákon spočívající v přikázáních a předpisech, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Takto nám přinesl pokoj.
Bible 21, Efeským 2,14-15

„Vždyť Kristus je konec Zákona k spravedlnosti pro každého, kdo věří.“
ČSP, Římanům 10,4

„Přistoupili jste ale k hoře Sion a k městu živého Boha – nebeskému Jeruzalému, k nespočetnému zástupu andělů, k slavnostnímu shromáždění, k církvi prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích, k Bohu, soudci všech, k duchům spravedlivých, kteří došli cíle; k prostředníku nové smlouvy Ježíši a ke skropení krví, která mluví lépe než Ábelova.“
Bible 21, Židům 12,22-24

„Všichni, kdo spoléhají na skutky Zákona, jsou ale pod prokletím, “
Bible 21, Galatským 3,10

V Nové smlouvě se dočtete, že Bůh sám vybídl Petra, aby jedl vše a nečinil už rozdíl mezi čistým a nečistým masem.

„Druhého dne, zatímco se cestou blížili k městu, Petr vystoupil na plochou střechu domu, aby se modlil. Okolo poledne dostal hlad a chtěl jíst. Než mu však připravili jídlo, upadl do vytržení. Uviděl otevřené nebe a něco jako velikou plachtu, jak se za čtyři cípy spouští na zem. V ní byla všemožná čtvernohá polní zvířata i šelmy, plazi a ptáci. Vtom k němu zazněl hlas: „Vstaň, Petře, zabíjej a jez!
Petr odpověděl: „To ne, Pane! Nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného.“
Ale hlas k němu promluvil znovu: „Co Bůh očistil, neměj za nečisté!“ Opakovalo se to třikrát, než byla plachta vytažena zpátky do nebe.“
Bible 21, Skutky 10,9-16

Co se týče jídla, Pavel vyhlásil křesťanům svobodu.

Jezte, cokoli se prodává na masném trhu, a na nic se kvůli svědomí nevyptávejte, vždyť „Hospodinova je země i všechno na ní.“ Když vás někdo nevěřící pozve a vám se chce jít, jděte. Jezte, cokoli vám nabídnou, a na nic se kvůli svědomí nevyptávejte.“
Bible 21, 1. Korintským 10,25-28

Dokonce sám Ježíš prohlásil veškeré jídlo, samozřejmě i včetně všech druhů masa, za čisté!

„On jim odpověděl: „To jste tak nechápaví? Nerozumíte, že cokoli vchází do člověka zvenku, ho nemůže pošpinit? Nejde to přece do jeho srdce, ale do břicha a odtud do stoky!“ Tak očistil všechny pokrmy. Potom řekl: „Člověka špiní to, co z něj vychází.“
Bible 21, Marek 7,17-19

Ještě zmíním vegetariánství. Co se týče vegetariánství, nikde se v Bibli nedočtete, že by Bůh zakazoval požívání masa jako takového. V Bibli je zmínka o křesťanech, kteří konzumují jen zeleninu. Zde je řeč o vegetariánech. Ty Bible označuje za „slabé“.

„Někdo věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen zeleninu. Ten, kdo jí, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nechť nesoudí toho, kdo jí. Vždyť Bůh ho přijal.“
ČSP, Římanům 14,2-3

Existuje učení o tom, že Ježíš byl vegetarián. Pokud se podíváme do Bible, tak zjistíme, že toto učení je falešné.

„Ježíš poslal Petra a Jana a řekl: “Jděte a připravte nám beránka, abychom pojedli.“
Bible 21, Lukáš 22,8

Závěr
Křesťan může jíst všechny druhy masa včetně vepřového. Pokud někomu vepřové maso nechutná, ať ho nejí, ale ať za tím není zákonictví ani duchovno.

Jako následovníci Krista jsme povoláni žít podle učení Nové smlouvy. Křesťan má svobodu v tom, co bude jíst a co ne. Pokud by někdo tvrdil opak, vytváří zákonictví a jde proti Bohu. Zákonictví vytváří Církev adventistů sedmého dne (CASD), která šíří bludařské učení o Sedmém dni. Další věc je, že tato církevní organizace podporuje vegetariánský způsob stravování, čímž vytváří „slabé“ křesťany.

Určitě odmítejte zákonictví ve všech podobách! I pro Židy je dneska jediná cesta k Hospodinu pouze Kristus, Ne Zákon.

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6

„víme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky Zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše Krista, abychom byli ospravedlněni Kristovou vírou, a ne skutky Zákona. Skutky Zákona přece nikoho neospravedlní!“ (…) Spočívá-li totiž spravedlnost v plnění Zákona, potom Kristus zemřel zbytečně.“
Bible 21, Galatským 2,16, 21

„Jejich myšlení se ovšem zatvrdilo. Až do dnešního dne zůstává při čtení Staré smlouvy ta rouška neodkrytá – odnímá se totiž jen v Kristu. Až do dneška jim při čtení Mojžíše na srdci leží rouška, ale jakmile se člověk obrátí k Pánu, rouška mizí.“
Bible 21, 2. Korintským 4,14-16

“Kdož věří v Syna, má život věčný; ale kdožť jest nevěřící Synu, neuzříť života, ale hněv Boží zůstává na něm.”
Kralická, Jan 3,36

Co se týče jezení vepřového masa a „podobných“ záležitostí, ďábel nachytává křesťany na tom, že velkou pozornost věnují podružnostem, zatímco to důležité zcela zanedbávají. Nejhorší na tom ovšem je to, že tyto „podružnosti“ mohou křesťana dovést až k uctívání falešného boha!

Nenechte se klamat ďáblem! Žijte vírou, užívejte si radosti a pokoje v Duchu Svatém, směle kažte evangelium, vymítejte démony, modlete se, studujte Bibli…

Pokoj všem.

Amen.

„Nenechme se oklamat satanem – jeho úmysly nám přece nejsou neznámé.“
Bible 21, 2. Korintským 2,11

„Když totiž kážu evangelium, nemám nač být hrdý – je to má povinnost a běda mně, kdybych nekázal!“
Bible 21, 1. Korintským 9,16