Kdo zapírá Syna, nemá ani Otce

Někteří křesťané falešně věří, že Židé, kteří praktikují judaismus a zároveň odmítají Kristovu oběť, přistupují k biblickému Bohu (Hospodinu). Toto je mimobiblické (falešné) učení. Kdo zapírá Syna, nemá ani Otce!

„Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo nazývají tmou, kdo vydávají hořkost za sladkost a sladkost za hořkost!“
Bible 21, Izaiáš 5,20

“Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.”
Bible 21, 1. Jan 2,22-23

“Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.
Bible 21, 1. Jan 5,12

„Kdo nenávidí mě, nenávidí i mého Otce.“
Bible 21, Jan 15,23

“Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.”
Bible 21, Jan 3,36

Zeď nářků

Je potřeba si uvědomit, že dnešní judaismus, je falešný judaismus. Dnešní Židé nevykonávají zvířecí oběti Hospodinu, do Tóry zahrnují Talmud a Kabalu (učení démonů). I kdyby se někdo pokoušel ospravedlnit skutky Zákona, je pod prokletím!

„víme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky Zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše Krista, abychom byli ospravedlněni Kristovou vírou, a ne skutky Zákona. Skutky Zákona přece nikoho neospravedlní!“ (…) Spočívá-li totiž spravedlnost v plnění Zákona, potom Kristus zemřel zbytečně.“
Bible 21, Galatským 2,16, 21

Všichni, kdo spoléhají na skutky Zákona, jsou ale pod prokletím, neboť je psáno: „Proklet buď každý, kdo neplní a nedodržuje vše, co je zapsáno v knize Zákona.“ Že Zákon před Bohem nikoho neospravedlní, je zřejmé z toho, že „Spravedlivý bude žít z víry.“ V Zákoně ovšem nejde o víru, ale o skutky: „Ten, kdo je plní, z nich bude žít.“ Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal prokletím za nás (jak je psáno: „Proklet buď každý, kdo visí na dřevě“),
Bible 21, Galatským 3,10-13

Závěr
Každý, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo si říká Žid a odmítá Krista, je falešný Žid. Pravý Žid je ten, kdo má srdce obřezané Duchem Svatým.

„Pravý Žid totiž není ten, kdo je jím zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná na těle. Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru a má srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový dojde chvály, nikoli od lidí, ale od Boha.“
Bible 21, Římanům 2,28-29

Žid (stejně tak Čech, Nor, Němec…) musí uvěřit v Krista, jinak nemůže být spasen. Vyvolenost židovského národa nikdy neznamenala hromadnou spásu! Modleme se za židovský národ, ať jich co nejvíc uvěří v Pána Ježíše Krista! Amen.

Doporučený článek k prostudování: Židovská rouška u některých Židů už dávno zmizela

“Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena – všichni jste jedno v Kristu Ježíši.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 3,28

„Kristus je totiž završením Zákona, aby byl ospravedlněn každý, kdo věří.“
Bible 21, Římanům 10,4

„Když to uslyšeli, vzdali slávu Bohu. Potom mu řekli: „Vidíš, bratře, kolik tisíc Židů už uvěřilo, a ti všichni jsou horliví milovníci Zákona.“
Bible 21, Skutky 21,20

„I když to všechno už sami víte, chci vám připomenout, že Pán sice vysvobodil svůj lid z Egypta, ale ty z nich, kteří mu nevěřili, potom zahubil.“
Bible 21, Juda 1,5