Je na území Státu Izrael zesílená Boží moc?

Někteří křesťané věří, že na území současného Státu Izrael, je zasílená Boží moc, že Ježíš Kristus tady působí podstatně více než v ostatních státech. Je tomu skutečně tak?

Nezdravé upnutí na Stát Izrael je smutná realita
Někteří křesťané, zejména hypercharismatici, křesťané spadající pod „křesťanský“ směr Hnutí Víry, jsou nezdravým  způsobem (modloslužba) upnuti na Stát Izrael (dále jen Izrael). Je to díky falešnému učení, které říká, že současné území Izraele je obnovená země Izraelská (což není pravda). Někteří jdou tak daleko, že jsou tímto státem doslova fascinováni (jakoby omámeni). To může být znak démonické posedlosti. Každý, kdo je na tento stát „nezdravě upnut“, kdo ho má na modlářské úrovni, měl by se nechat zkontrolovat na démonické obsazení od svých sourozenců v Kristu.

Doporučené články k prostudování:

Izrael a Rothschildové
Izrael je země, která je úzce spjatá s dynastií Rothschild (židovští bankéři) – okultní elitou. Lord Jacob Rothschild (1936-2024) v roce 2017 v televizním pořadu řekl, že jeho rodina byla při vytvoření Izraele kriticky důležitá. Měl pravdu. Sionismus by bez Rothschildů (bez jejich peněz a tudíž i vlivu) nedosáhl ničeho.

Názvy mnoha měst v Izraeli připomínají členy rodiny Rothschild. Například město Zichron Ja’akov je pojmenováno po muži jménem James (Ja’akov) Rothschild (doslovně: „Vzpomínka na Ja’akova“). Většina měst v Izraeli má svou Rothschildovu ulici. V této souvislosti nelze nezmínit Rothschildův bulvár (jedna jednou z nejstarších ulic v Tel Avivu).

Další věc je vlajka Izraele, která obsahuje okultní symbol – hexagram. V podstatě jde o odnož Rothschildova hexagramu. Hexagram je silný okultní symbol, který v 6 úsečkách, 6 vrcholech a 6 trojúhelnících, symbolizuje číslo 666.

Doporučené články k prostudování: Pravda o hexagramu. Nebezpečí hexagramu, Antikrist, znamení šelmy

Hexagram = 666

Stát plný ohavností
Izrael je určitě historicky zajímavá země. Tím to ale končí. Realita je taková, že je tato země plná ohavností a hříchu. Řada historických budov v Izraeli je plná otřesné modloslužby (modloslužebných sošek, oltářů a dalších předmětů). To stejné platí o zdejších tržištích. „Hroby“ zemřelých proroků, Marie atd., jsou místa, kde se často vykonává modloslužba. Každá modloslužba je přímo napojená na démony! Dále musím zmínit Zeď nářků, kde dnes a denně etničtí Židé (kteří vycházejí z Tóry, Tamudu a Kabaly) vykonávají démonské rituály. Tito lidé tady nevědomky vzývají falešného boha, tedy démony. Tihle Židé nemají nic společného z pravým Bohem!

Doporučený článek k prostudování: Falešné židovství, hexagram, Synagoga satanova

“Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.”
Bible 21, 1. Jan 2,22-23

„Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.“
Bible 21, Jan 3,36

Co je mimořádně otřesné, jsou každoroční LGBT pochody v Tel Avivu, které kopírují Sodomu a Gomoru. Izrael velmi významně podporuje LGBT komunitu!

Díky výše uvedeným skutečnostem je Izrael mimořádně duchovně aktivní (satanovo působení). Důkazem je tzv. Jeruzalémský syndrom. Jde o psychickou poruchou, kterou trpí někteří křesťanští turisté. Tento stav často souvisí s již zmíněnou fascinací a posedlostí démonem.

Doporučené články k prostudování:

Závěr
Neupínejte se na Izrael. Tento stát je antikrist. Tento stát spadá pod svět („Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží v moci Zlého.“, 1. Jan 5,19). Už vůbec tam nehledejte zesílenou Boží moc. V Izraeli žádná zesílená Boží moc není. Kdo tam zesílenou Boží moc hledá, omezuje všudypřítomného Boha (jde přímo proti Němu). Neupínejte se na žádný stát, na žádné budovy, předměty, na žádné území ve stvoření… Neupínejte se na stavbu tzv. Třetího chrámu. Neupínejte se ani na rituály jako jsou sederové večeře, šofary, tance s meči apod. Ani se neupínejte na dnešní podobu Davidových stánků, Domů modliteb. Nechtějte tímto způsobem získat od Boha „něco navíc“, nebo tím dokonce chtít uctívat Boha.

Doporučené články k prostudování:

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno.“
Bible 21, Skutky 7,24-25

„Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.“
Bible 21, Matouš 6,6

V prvé řadě se dnes a denně, každou minutu ve svém životě, upínejte na všudypřítomného a všemocného Boha! Mluvte s Ním, ptejte se Ho… Modlete se, mimo jiné za Izrael a etnické Židy. Nenechte se klamat ani v klamu nežijte. Za všech okolností žijte v pravdě. Součástí lásky je žití v pravdě. Žijte vírou, ne na základě tělesného smýšlení (emocí, pocitů, intuice, logiky, zdání, vidění…).

Amen.

„Nemám větší radost než slyšet, že mé děti žijí v pravdě!“
Bible 21, 3. Jan 4