Jaká je příčina Jeruzalémského syndromu?

Co je Jeruzalémský syndrom? Jaká je příčina Jeruzalémského syndromu?

Jeruzalémský syndrom
Stát Izrael (jako právnická osoba, dále jen Izrael) každoročně navštěvují miliony turistů. U některých z nich se objevují během pobytu nejrůznější psychické poruchy. Nejznámější psychickou poruchou v této souvislosti je Jeruzalémský syndrom. Jeruzalémský syndrom postihuje návštěvníky poutních míst v Izraeli včetně Jeruzaléma. Jde o stav, kdy se člověk považuje za některou postavu z Bible. Hodně prý bývá Ježíšů a Janů Křtitelů, výjimkou nejsou ženy, které se považují za Marii (matku Ježíše). Postižení bývají zejména hypercharismatici. Sedm pacientů z deseti bývají ženy. Ve většině případů jde o lidi bez předchozí psychiatrické anamnézy. Postižený může mít zrakové a sluchové iluze, halucinace, magické myšlení, může být agresivní, nervózní, dezorientovaný… Často dochází k vnímání hlasů nabádajících k něčemu špatnému (člověk má hlasitě křičet, zaútočit na lidi nebo na objekty, pronášet zmatené projevy atd.). Pro odborníky je Jeruzalémský syndrom záhadou. V jeruzalémské psychiatrické klinice se nachází speciální centrum pro turisty, kteří mají příznaky Jeruzalémského syndromu. V závažnějších případech je nutná krátkodobá (cca týden) hospitalizace v místním psychiatrickém zařízení. Postiženým je zpravidla aplikována malá dávka antipsychotik. Psychiatry je tento stav zařazen mezi akutní psychotické poruchy, kdy člověk nedokáže jasně rozlišit, co je a co není skutečné. S psychotickými příznaky se můžeme setkat např. u schizofrenie.

Je v Izraeli zesílená Boží moc?
Někteří křesťanští turisté hledají v Izraeli zesílenou Boží moc. Zeď nářků berou někteří křesťané jako místo, kde je v extrémní síle Duch Svatý, proto zde očekávají Boží zázraky. Lidé tady do puklin starověkých kamenů dávají kousky papíru, na kterých jsou napsány jejich prosby (modlitby) k Bohu. Zeď nářků je nejposvátnější místo Židů, kde mimo jiné židovští kabalisté (Kabala je židovský okultismus) vykonávají okultní obřady (vzývají kabalistického boha – démona).

Zeď nářků

Vzhledem k těmto okolnostem je Zeď nářků duchovně nebezpečné místo, které je zasvěcené démonům. Zasvěcování démonům se často vykonává právě okultním úkonem. Vzhledem k tomu, že je toto místo zasvěcené démonům, mají zde s největší pravděpodobností působnost teritoriální démoni, kteří mohou mít velký vliv na člověka a jeho duševní stav. Židovští kabalisté vykonávají své magické obřady i na mnoha dalších místech v Izraeli, díky tomu mohou lidé Jeruzalémský syndrom „dostat“ i jinde.

Další věc je, že Izrael (jako právnická osoba) je označen hexagramem ✡, který je symbolem antikristovství. Hexagram není žádná Davidova hvězda! Tento symbol nemá nic společného s biblickým králem Davidem. Tento symbol je spojen se satanem – je to symbol okultistů, satanistů.

Doporučený článek k prostudování: Je židovská hvězda totožná s hvězdou falešného boha Remfana?

„Nejmilejší, ne každému duchu věřte, ale zkušujte duchů, jsou-li z Boha; nebo mnozí falešní proroci vyšli na svět. Po tomto znejte Ducha Božího: Všeliký duch, kterýž vyznává Jezukrista v těle přišlého, z Boha jest. Ale všeliký duch, kterýž nevyznává Jezukrista v těle přišlého, není z Boha; nýbrž toť jest ten duch antikristův, o kterémž jste slýchali, že přijíti má, a jižť jest nyní na světě.“
Kralická, 1.Jan 4,1-3

Je v Izraeli zesílená Boží moc? Není. Musíme si uvědomit, že Židé, kteří nemají Krista za Pána a Spasitele, jsou antikristové a nepřistupují k biblickému Bohu. Stát Izrael je plný hříchu. Vidíme tam festivaly kopírující Sodomu a Gomoru, Jeruzalém je místem otřesné modloslužby, bují tam falešná náboženství včetně falešného judaismu…

„Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist.“
Bible 21, 2. Jan 1,7

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Bible 21, 2.Jan 9-11

Jaká je příčina Jeruzalémského syndromu?
Mnoho křesťanů hledá v Izraeli zesílenou Boží moc spojenou se silnými duchovními prožitky. Tito lidé hledají zvláštní místa (Zeď nářků atd.), kde má nastat zvláštní duchovní prožitek, proroctví, uzdravení z fyzických nemocí atd.

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama
Bible 21, Skutky 17,24

„Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.“
Bible 21, Matouš 6,5-6

Díky svému závadnému jednání, tito křesťané duchovní prožitky dostávají, ale od démonů. Tady vidíme, že na území Izraele je mimořádná duchovní (démonická) aktivita. Příčinou Jeruzalémského syndromu je hříšné jednání člověka a démoni (démonický útok), kterým se člověk dobrovolně vydal. Křesťané, kteří jsou natolik fascinováni Izraelem (nebo nějakým místem v Izraeli), mají tento stát na modlářské úrovni, pokud se nacházejí na vytouženém (modlářském) místě, mohou ztratit duševní rovnováhu, mohou být místem fascinováni natolik, že dojde k silnému démonické působení na ně. Pokud si někdo pěstuje modloslužbu v podobě Izraele, musí očekávat Boží soud. Každá modloslužba je hřích, ohavnost, neboť modloslužbou člověk obchází Boha a odvrací se od Něj. Modloslužbou lidé uctívají cizího boha (ďábla).