Jaká je příčina Jeruzalémského syndromu?

Stát Izrael každoročně navštěvují miliony turistů. U některých z nich se objevují během pobytu nejrůznější psychické poruchy. Nejznámnější psychickou poruchou je  Jeruzalémský syndrom. Jeruzalémský syndrom postihuje návštěvníky poutních míst v Izraeli včetně Jeruzaléma. Jde o stav, kdy se člověk považuje za některou postavu z Bible (Ježíše Krista atd.). Hodně prý bývá Ježíšů a Janů Křtitelů, výjimkou ale nejsou ženy, které se považují za Pannu Marii. Postižení bývají zejména křesťané (letniční a charismatici), minimálně židé a muslimové. Sedm pacientů z deseti bývají ženy. Ve většině případů jde o lidi bez předchozí psychiatrické anamnézy. Postižený může mít zrakové a sluchové iluze, halucinace, magické myšlení, může být agresivní, nervózní, dezorientovaný. Často dochází k vnímání hlasů nabádajících k něčemu špatnému (člověk má hlasitě křičet, zaútočit na lidi nebo na objekty, pronášet zmatené projevy atd.). Pro odborníky je Jeruzalémský syndrom záhadou. V jeruzalémské psychiatrické klinice se nachází speciální centrum pro turisty, kteří se s podobnými obtížemi setkávají. V závažnějších případech je nutná krátkodobá (5-7 dní) hospitalizace v místním psychiatrickém zařízení. Postiženým je zpravidla aplikována malá dávka antipsychotik. Psychiatry je tento stav zařazen mezi akutní psychotické poruchy, kdy člověk nedokáže jasně rozlišit, co je a co není skutečné. S psychotickými příznaky se můžeme setkat např. u schizofrenie.

Je v Izraeli zesílená Boží moc?
Někteří křesťanští turisté hledají v Izraeli zesílenou Boží moc. Zeď nářků bere mnoho křesťanů jako místo, kde je v extrémní síle Duch svatý, proto zde očekávají Boží zázraky. Lidé tady do puklin starověkých kamenů dávají kousky papíru, na kterých jsou napsány jejich prosby (modlitby) k Bohu. Zeď nářků je nejposvátnější místo židů, kde židovští kabalisté (kabala je židovský okultismus – spolupráce s démony) vykonávají okultní obřady (vzývají kabalistického boha – démona).

Vzhledem k těmto okolnostem, je Zeď nářků duchovně nebezpečné místo, které je zasvěcené démonům. Zasvěcování démonům se často vykonává právě okultním (mystickým) obřadem. Vzhledem k tomu, že je toto místo zasvěcené démonům, jsou zde teritoriální démoni, kteří mohou v lidech působit a vyvolávat Jeruzalémský syndrom. Židovští kabalisté vykonávají své magické obřady i na mnoha dalších místech v Izraeli, díky tomu mohou lidé Jeruzalémský syndrom „dostat“ i jinde. Další věc je, že Izraeli vládne židovský (kabalistický) hexagram ✡ , který se nachází i na oficiální vlajce Izraele. Hexagram není žádná Davidova hvězda! Tento symbol nemá nic společného s biblickým králem Davidem, ale se satanem – je to silný symbol satana (okultistů, satanistů), neboť mu byl zasvěcen. Hexagram symbolizuje Antikristovu nadvládu (666). Novodobý Stát Izrael založil duch Antikrista.

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že má přijít. Už teď je na světě!“
Bible 21, 1.Jan 4,1-3

Opravdu je v Izraeli Boží moc zázračně zesílena? Není. Nic takového nám Bible nezaslibuje. Co v Izraeli vidím, je provozování nejen okultní kabaly, ale i falešného náboženství – judaismus, islám. Judaismus je farizeismus, není to učení Starého zákona (Tóry)! Musíme si uvědomit, že židé, kteří nemají Krista za Pána a Spasitele, nepřistupují k biblickému Bohu!

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Bible 21, 2.Jan 9-11

Jaká je příčina Jeruzalémského syndromu?
Křesťané hledají v Izraeli zesílenou Boží moc spojenou se silnými duchovními prožitky. Hledají zvláštní místa (Zeď nářků atd.), kde má nastat zvláštní duchovní prožitek, uzdravení z fyzických nemocí atd. Tímto si křesťané tyto věci u Boha vynucují (je ignorována Boží vůle).

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama
Bible 21, Skutky 17,24

„Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.“
Bible 21, Matouš 6,5-6

Díky svému nebiblickému jednání, tito křesťané duchovní prožitky dostávají, ale od démonů. Příčinou Jeruzalémského syndromu je démonický útok nebo dokonce démonického obsazení člověka. Příčinou těchto démonických útoků může být nevyznaný, pěstovaný hřích. Například modloslužba v podobě upnutí se na Stát Izrael, na konkrétní místa v Izraeli – křesťan má Stát Izrael jako modlu (idol). Každá modloslužba je hřích, na místě je pokání! Modloslužbou mají lidé svého boha, kterému oddaně slouží a uctívají ho. Démonům otevíráme bránu nevyznaným hříchem! Každá modloslužba je pro Boha ohavnost, neboť modloslužbou člověk obchází Boha (před Bohem máme nějakou modlu – činnost, věc, člověka, zvíře atd.). Křesťané, kteří jsou fascinováni Izraelem (nebo nějakým místem v Izraeli), mají tento stát na modlářské úrovni, pokud se nacházejí na vytouženém (modlářském) místě, mohou ztratit duševní rovnováhu, být místem fascinováni natolik, že dojde k silnému démonické působení na ně. Díky nevyznanému hříchu pak mají démoni volné pole působnosti (člověk se jim dobrovolně vydal). V některých případech může dojít k přenosu démonů do člověka. Dá se předpokládat, že křesťan, který dlouhodobě žije v nevyznaném a pěstovaném hříchu, už démonicky obsazený je. Příčinou Jeruzalémského syndromu je tedy hříšné jednání člověka a démoni, kterým se člověk dobrovolně vydal. O silné démonické aktivitě v Izraeli svědčí fakt, že se tady často partneři na dovolené pohádají.