Boží chrám

Co je podle Bible Boží chrám? Je tím myšlen kamenný chrám v Jeruzalémě, o který Židé usilují?

Boží chrám
Boží slovo v Nové smlouvě hovoří o Božím chrámu. Boží slovo také na několika místech odpovídá na otázku, co je myšleno Božím chrámem. Božím chrámem je myšlen pravý křesťan.

„Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.”
Bible 21, 1. Korintským 6,19-20

Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Bible 21, 1. Korintským 3,16-17

„Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh: „Budu v nich přebývat a chodit mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou můj lid.“
Bible 21, 2. Korintským 6,16

Když Boží slovo hovoří o tom, že někdo bude útočit na Boží chrám (na křesťany) a „usadí“ se tam, tak  jsou tím myšleny falešní proroci (falešní učitelé – antikristové) učící bludy. To „usazení“ znamená, že dotyční křesťani těmto bludům uvěří a budou falešné proroky následovat (jejich učení a falešného boha).

V následujících verších Pavel píše tesalonickému sboru, jakou souvislost má druhý Kristův příchod s jejich sborem (co se tam odehraje).

„A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři, prosíme vás, nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím, kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den už přišel. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!
Bible 21, 2. Tesalonickým 2,1-4

Doporučené články k prostudování: Kdy přijde hlavní a konečný Antikrist?, Nenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista!

Boží chrám rozhodně není domnělý Třetí chrám! Značná část ortodoxních Židů očekává, že v budoucnu bude Třetí chrám obnoven židovským Mesiášem a Židé začnou obětovávat zvířata Hospodinu… Pokud by toto někdy nastalo, byla by to obrovská facka Bohu Otci i Ježíši Kristu!

Je potřeba brát vírou, že spasení je možné výhradně skrze víru v Ježíše Krista. Kdo se pokouší dostat k Bohu jiným způsobem (např. přes skutky Zákona), dostává se k ďáblu. Není potřeba čekat až židovská rouška (závoj) zmizí! Židovská rouška mizí tehdy, když Žid přijme Krista za Pána a Spasitele. Toto se dělo už v biblických dobách.

Doporučený článek k prostudování: Židovská rouška u některých Židů už dávno zmizela

“Jejich myšlení se ovšem zatvrdilo. Až do dnešního dne zůstává při čtení Staré smlouvy ta rouška neodkrytá – odnímá se totiž jen v Kristu. Až do dneška jim při čtení Mojžíše na srdci leží rouška, ale jakmile se člověk obrátí k Pánu, rouška mizí.”
Bible 21, 2. Korintským 4,14-16

„Když to uslyšeli, vzdali slávu Bohu. Potom mu řekli: „Vidíš, bratře, kolik tisíc Židů už uvěřilo, a ti všichni jsou horliví milovníci Zákona.“
Bible 21, Skutky 21,20

Nazývat Božím chrámem nějakou kamennou budovu, ve které chtějí Židé dodržovat Zákon, je úplně mimo biblickou pravdu. Kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo se spoléhá na skutky Zákona, je pod Božím prokletím. Bůh nebydlí v chrámech u dělanýma rukama. Co je na těchto biblických pravdách k nepochopení? Přístup k Bohu Otci získává člověk výhradně skrze víru v Ježíše Krista, etnický Žid není výjimkou. Žid, který by dělal zvířecí oběti Bohu Otci, ve skutečnosti by obětoval démonům. Třetí chrám, po kterém Židé touží, lze nazvat Chrámem démonů, ne Božím chrámem.

Doporučené články k prostudování: Pravda o hexagramu, Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?

„víme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky Zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše Krista, abychom byli ospravedlněni Kristovou vírou, a ne skutky Zákona. Skutky Zákona přece nikoho neospravedlní!“
Bible 21, Galatským 2,16

“Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.”
Bible 21, 1. Jan 2,22-23

„Bůh ten, kterýž stvořil svět i všecko, což jest na něm, ten jsa Pánem nebe i země, nebydlí v chrámích rukou udělaných,“
Kralická, Skutky 17,24

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6

„Kdo nenávidí mě, nenávidí i mého Otce.“
Bible 21, Jan 15,23

„Všichni, kdo spoléhají na skutky Zákona, jsou ale pod prokletím, “
Bible 21, Galatským 3,10

Závěr
Kristovec, křesťan (následník Krista) je Božím Chrámem pro Ducha Svatého. Taková je biblická pravda. Díky Kristu nepotřebujeme žádné kamenné chrámy, Archu úmluvy… Bůh nebydlí v chrámech u dělanýma rukama. Pokud někdo hovoří o potencionálním Třetího chrámu v Jeruzalémě jako o Božím chrámu, je bludař a propagátor falešného učení. Každé falešné učení, které se tváří jako křesťanské, pochází od démonů!

Nevyvyšujte hříšníky a antikristy uctívající falešného boha. Je potřeba vědět, že drtivá většina dnešních Židů mixuje dohromady Tóru (Starý zákon), Talmud (tradice) a Kabalu (mystiku, okultismus). Jde o falešné Židy, jejichž bohem je ďábel.

Modleme se za všechny, kteří odmítají Pravdu!

Amen.

Doporučený článek k prostudování: Falešné židovství, hexagram, Synagoga satanova

„Toto praví ten první a poslední, který byl mrtev a ožil: Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. Znám i urážení od těch, kteří sami o sobě říkají, že jsou Židé, ale nejsou, nýbrž jsou synagogou Satanovou. Neboj se toho, co máš trpět. Hle, Ďábel se chystá některé z vás dávat do vězení, abyste byli vyzkoušeni,“
ČSP, Zjevení 2,8-10

„Pravý Žid totiž není ten, kdo je jím zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná na těle. Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru a má srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový dojde chvály, nikoli od lidí, ale od Boha.“
Bible 21, Římanům 2,28-29

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible 21, 1. Tesalonickým 5,21-22

“Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.”
Bible 21, 1. Jan 4,1