Kdo je pravý a falešný Žid?

Kdo je pravý Žid?
Od Nové smlouvy je pravý Žid křesťan – člověk, který činil pokání a vírou přijal Pána Ježíše Krista za svého osobního Spasitele, byl Bohem pokřtěn Duchem Svatým a své vyznání stvrdil vodním křtem.

„Pravý Žid totiž není ten, kdo je jím zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná na těle. Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru a má srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový dojde chvály, nikoli od lidí, ale od Boha.“
Bible 21, Římanům 2,28-29

Kdo je falešný Žid?
Pokud existuje pravý Žid, musí také existovat falešný Žid. Obecně řečeno lze říct, že falešný Žid je ten, kdo o sobě říká, že je Žid a zároveň z nějakého důvodu odmítá přijmout Krista za svého osobního Spasitele. Falešný Žid je antikrist. Každý člověk (Žid, Němec, Čech…), který odmítá Krista, je antikrist. Falešný Žid a antikrist je ten, kdo se spoléhá na skutky Zákona a zároveň odmítá Krista. Dneska je nemožné, aby byl někdo spasen ze skutků Zákona (Galatským 2,16). Falešný Žid a antikrist je ten, kdo praktikuje falešný judaismus (do Tóry zahrnuje Talmud a další učení démonů, např. Kabalu) a zároveň odmítá Krista. Falešný Žid a antikrist je ten, kdo o sobě tvrdí, že je Žid „po krvi“ a zároveň odmítá Krista.

„Kdo není se mnou, je proti mně;“
Bible 21, Matouš 12,30

“Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.”
Bible 21, 1. Jan 2,22-23

„Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.“
Bible 21, 1. Jan 5,12

„Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.“
Bible 21, Jan 3,36

„Toto praví ten první a poslední, který byl mrtev a ožil: Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. Znám i urážení od těch, kteří sami o sobě říkají, že jsou Židé, ale nejsou, nýbrž jsou synagogou Satanovou. Neboj se toho, co máš trpět. Hle, Ďábel se chystá některé z vás dávat do vězení, abyste byli vyzkoušeni,“
ČSP, Zjevení 2,8-10

„Hle, dávám ti ze synagogy Satanovy ty, kdo o sobě říkají, že jsou Židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se před tvýma nohama; a poznají, že já jsem si tě zamiloval.“
ČSP, Zjevení 3,9

„víme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky Zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše Krista, abychom byli ospravedlněni Kristovou vírou, a ne skutky Zákona. Skutky Zákona přece nikoho neospravedlní!“
Bible 21, Galatským 2,16

„Všichni, kdo spoléhají na skutky Zákona, jsou ale pod prokletím“
Bible 21, Galatským 3,10-10

Je možné, aby falešný Žid uvěřil v Krista?
Samozřejmě. To se dělo už v biblických dobách a bude se to dít až do druhého Kristova příchodu, který nastane na úplném konci lidských dějin a konci času.

Doporučený článek k prostudování: Židovská rouška u některých Židů už dávno zmizela

„Když to uslyšeli, vzdali slávu Bohu. Potom mu řekli: „Vidíš, bratře, kolik tisíc Židů už uvěřilo, a ti všichni jsou horliví milovníci Zákona.“
Bible 21, Skutky 21,20