Kdo je pravý a falešný Žid?

Kdo je pravý Žid?
Od Nové smlouvy je pravý Žid křesťan – člověk, který činil pokání a vírou přijal Pána Ježíše Krista za svého osobního Spasitele, byl Bohem pokřtěn Duchem Svatým a své vyznání stvrdil vodním křtem.

„Pravý Žid totiž není ten, kdo je jím zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná na těle. Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru a má srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový dojde chvály, nikoli od lidí, ale od Boha.“
Bible 21, Římanům 2,28-29

Kdo je falešný Žid?
Pokud existuje pravý Žid, musí také existovat falešný Žid. Obecně řečeno lze říct, že falešný Žid je ten, kdo o sobě říká, že je Žid a zároveň z nějakého důvodu odmítá přijmout Krista za svého osobního Spasitele. Falešný Žid je antikrist. Každý člověk (Žid, Němec, Čech…), který odmítá Krista, je antikrist. Falešný Žid a antikrist je ten, kdo se spoléhá na skutky Zákona a zároveň odmítá Krista. Dneska je nemožné, aby byl někdo spasen ze skutků Zákona (Galatským 2,16). Falešný Žid a antikrist je ten, kdo praktikuje falešný judaismus (do Tóry zahrnuje Talmud a další učení démonů, např. Kabalu) a zároveň odmítá Krista. Falešný Žid a antikrist je ten, kdo o sobě tvrdí, že je Žid „po krvi“ a zároveň odmítá Krista.

„Kdo není se mnou, je proti mně;“
Bible 21, Matouš 12,30

“Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.”
Bible 21, 1. Jan 2,22-23

„Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.“
Bible 21, 1. Jan 5,12

„Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.“
Bible 21, Jan 3,36

„Toto praví ten první a poslední, který byl mrtev a ožil: Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. Znám i urážení od těch, kteří sami o sobě říkají, že jsou Židé, ale nejsou, nýbrž jsou synagogou Satanovou. Neboj se toho, co máš trpět. Hle, Ďábel se chystá některé z vás dávat do vězení, abyste byli vyzkoušeni,“
ČSP, Zjevení 2,8-10

„Hle, dávám ti ze synagogy Satanovy ty, kdo o sobě říkají, že jsou Židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se před tvýma nohama; a poznají, že já jsem si tě zamiloval.“
ČSP, Zjevení 3,9

„víme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky Zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše Krista, abychom byli ospravedlněni Kristovou vírou, a ne skutky Zákona. Skutky Zákona přece nikoho neospravedlní!“
Bible 21, Galatským 2,16

„Všichni, kdo spoléhají na skutky Zákona, jsou ale pod prokletím“
Bible 21, Galatským 3,10

Je možné, aby falešný Žid uvěřil v Krista?
Samozřejmě. To se dělo už v biblických dobách a bude se to dít až do druhého Kristova příchodu, který nastane na úplném konci lidských dějin a konci času.

Doporučený článek k prostudování: Židovská rouška u některých Židů už dávno zmizela

„Když to uslyšeli, vzdali slávu Bohu. Potom mu řekli: „Vidíš, bratře, kolik tisíc Židů už uvěřilo, a ti všichni jsou horliví milovníci Zákona.“
Bible 21, Skutky 21,20