Mísení Židů s nežidovským obyvatelstvem

Někteří křesťané se mylně domnívají, že mísení Židů s nežidovským obyvatelstvem, v minulosti prakticky nedocházelo a nedochází k němu ani v současnosti. Pravda je taková, že mísení Židů s nežidovským obyvatelstvem není nic novodobého, docházelo k tomu od pradávna. O mísení Židů s nežidovským obyvatelstvem dokonce čteme už v Božím slovu:

„Juda je nevěrný, v Izraeli a v Jeruzalémě se děje ohavnost: Juda poskvrňuje svatyni, kterou Hospodin miluje, a žení se s dcerou cizího boha. Ať Hospodin vyhladí z Jákobových stanů každého, kdo to provádí, ať je to kdokoli – i kdyby Hospodinu zástupů přinášel oběti!“
Bible 21, Malachiáš 2,11-12

„Když Izrael pobýval v Šitimu, začal lid smilnit s místními Moábkami.“
Bible 21, Numeri 25,1

„Všichni jsou samí cizoložníci, rozpálené peci podobní, (…) Efraim se mísí s národy, neobrácený pecen je Efraim.“
Bible 21, Ozeáš 7,4 a 8

„Tehdy odpověděli někteří z zákoníků a farizeů, řkouce: Mistře, chceme od tebe znamení viděti. On pak odpovídaje, dí jim: Pokolení zlé a cizoložné znamení hledá, a znamení nebude jemu dáno, jediné znamení Jonáše proroka.“
Kralická, Matouš 12,38-39

„Farao Josefovi řekl: „Já jsem farao, ale bez tvého svolení nikdo v celém Egyptě nepohne rukou ani nohou!“ Tehdy dal farao Josefovi jméno Cafnat-paneach a oženil ho s Asenat, dcerou Putifery, kněze z Heliopole. Tak se Josef dostal do čela egyptské země. (…) Ještě než přišla léta hladu, se Josefovi narodili dva synové. Porodila mu je Asenat, dcera Putifery, kněze z Heliopole.“
Bible 21, Genesis 41,44-45 a 50

„Ačkoli vaše dcery smilní a vaše snachy cizoloží, nebudu trestat vaše smilné dcery ani ty vaše cizoložné snachy – vždyť jsou to muži, kdo chodí za nevěstkami a konají oběti s těmi kněžkami. Špatně dopadne ten tupý lid! Jestliže, Izraeli, smilníš ty, ať aspoň Juda nehřeší!“
Bible 21, Ozeáš 4,13-15

Zradili jsme svého Boha, když jsme se ženili s cizinkami z okolních národů. (…) Bylo zjištěno, že s cizinkami se oženili tito muži:
Kněží:
Ze synů Jošuy, syna Jocadakova, a jeho bratrů:
Maasejáš, Eliezer, Jarib, Gedaliáš. (Ti všichni slíbili, že své ženy propustí a na odškodnění své viny obětují berana.)
Ze synů Imerových: Chanani, Zebadiáš.
Ze synů Charimových: Maasejáš, Eliáš, Šemajáš, Jechiel, Uziáš.
Ze synů Pašchurových: Eljoenaj, Maasejáš, Izmael, Netanel, Jozabad, Elasa.
Levité:
Jozabad, Šimei, Kelajáš (čili Kelíta), Petachiáš, Juda, Eliezer.
Zpěváci: Eliašib.
Chrámová stráž: Šalum, Telem, Uri.
Ostatní Izrael:
Ze synů Parošových: Ramiáš, Jiziáš, Malkiáš, Mijamin, Eleazar, Malkiáš, Benajáš.
Ze synů Elamových: Mataniáš, Zachariáš, Jechiel, Abdi, Jeremot, Eliáš.
Ze synů Zatuových: Eljoenaj, Eliašib, Mataniáš, Jeremot, Zabad, Aziza.
Ze synů Bebajových: Jochanan, Chananiáš, Zabaj, Atlaj.
Ze synů Baniho: Mešulam, Maluch, Adajáš, Jašub, Šeal, Jeramot.
Ze synů Pachat-moábových: Adna, Kelal, Benajáš, Maasejáš, Mataniáš, Becaleel, Binui, Menaše.
Ze synů Charimových: Eliezer, Jišiáš, Malkiáš, Šemajáš, Šimeon, Benjamín, Maluch, Šemariáš.
Ze synů Chašumových: Matenaj, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Menaše, Šimei.
Ze synů Baniho: Maadaj, Abram, Uel, 35Benajáš, Bediáš, Keluhu, Vaniáš, Meremot, Eliašib, Mataniáš, Matenaj, Jaasaj.
Ze synů Binuiho: Šimei, Šelemiáš, Nátan, Adajáš, Machnadbaj, Šašaj, Šaraj, Azarel, Šelemiáš, Šemariáš, Šalum, Amariáš, Josef.
Ze synů Nebových: Jehiel, Matitiáš, Zabad, Zebina, Jadaj, Joel, Benajáš.
Ti všichni se oženili s cizinkami a někteří s nimi měli i děti.
Bible 21, Ezdráš 10,2 a 18-44

Mísení Židů s nežidovským obyvatelstvem docházelo v minulosti, dochází k tomu v současnosti a bude k tomu docházet i v budoucnosti. Toto se může dít vědomě i nevědomě. Nevědomě je to v případě, že člověk neví, že je „Žid po krvi“. Pravda je taková, že lidské rodokmeny jsou z lidského pohledu „nekonečné a nepřesné“. Všichni máme tak obrovské množství předků, že je nepravděpodobné, že by v nich nebyl jediný Žid. Řada lidí má v rodokmenu předky, o kterých nemá ani tušení. Většina lidí má „tajemné“ předky mimo rodokmen. Vojáci ve všech válkách plenili města a znásilňovali ženy… Napoleonské války, třicetiletá válka, první a druhá světová válka… Další věc jsou manželské nevěry a účelové křížení rodů… Je potřeba si přiznat, že není v lidských silách zjistit všechny naše předky jmenovitě. To, jaké máme předky, ví s jistotou pouze Bůh. Boží slovo nám říká, že rodokmeny se zabývat nemáme.

“Ať už se přestanou zabývat bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou jen k dohadování namísto naplňování Božího záměru ve víře.”
Bible 21, 1.Timoteus 1,4

“Hloupým hádkám, vykládání rodokmenů, svárům a zákonickým sporům se ale vyhýbej, neboť jsou neplodné a marné.”
Bible 21, Titus 3,9

Dneska není podstatné, kdo je Žid, Řek, Čech, Nor… Jde hlavně o to, mít víru v Ježíše Krista!

„Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali Božími dětmi. Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli. Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena – všichni jste jedno v Kristu Ježíši.“
Bible 21, Galatským 3,26-28