Má křesťan dodržovat Starou smlouvu?

Má křesťan dodržovat Starou smlouvu?
Ne. Je potřeba si uvědomit, že Stará smlouva byla dána tehdejšímu izraelskému národu, ne následníkům Ježíše Krista (křesťanům). Stará smlouva byla naplněna (nelze k ní už nic přidat) – křesťanů se netýká.  Když byl Ježíš ukřižován, naplnil tuto smlouvu.

„Kristus je totiž završením Zákona, aby byl ospravedlněn každý, kdo věří.“
Bible 21, Římanům 10,4

„Než přišla víra, byli jsme střeženi pod dozorem Zákona až do doby, kdy měla být víra zjevena. Zákon nás jako pěstoun vychovával ke Kristu, abychom mohli být ospravedlněni vírou. Po příchodu víry už ale nejsme pod pěstounem.“
Bible 21, Galatským 3,23-25

„Vlastním tělem zrušil nepřátelství, totiž Zákon spočívající v přikázáních a předpisech, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Takto nám přinesl pokoj.“
Bible 21, Efeským 2,15

Biblická pravda je taková, že křesťan je pod zákonem Kristovým.

„Neste břemena jedni druhých – tak naplníte Kristův zákon.“
Bible 21, Galatským 6,2

„Ježíš mu řekl: „Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“ V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“
Bible 21, Matouš 22,37-40.

„Láska k Bohu je v tom, abychom plnili jeho přikázání – a jeho přikázání nejsou těžká.“
Bible 21, 1. Jan 5,3

Starou smlouvu křesťan dodržovat nemá. Ovšem devět z deseti přikázání Ježíš zopakoval v Nové smlouvě. Co Ježíš vynechal, je příkaz Soboty. Sobota je naplněna v Kristu a v Nové smlouvě. Rozhodně odmítejte učení Církve adventistů sedmého dne o nutnosti (musíš) dodržování Soboty. Tato církevní organizace vytváří zákonictví – falešné učení.

Doporučený článek a kázání k prostudování: Význam Soboty (Šabatu), Bůh sedmého dne odpočinul. Svěcení Sedmého dne (Soboty)

„On mu však řekl: „Proč se mě vyptáváš na dobro? Jen Jediný je dobrý. Chceš-li ale vejít do života, dodržuj přikázání.“
„A která?“ zeptal se. Ježíš odpověděl: „‚Nezabíjej, necizolož, nekraď, nelži, cti otce i matku‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘“
„To všechno dodržuji,“ řekl mladík. „Co mi ještě schází?“
Ježíš odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi.
Bible 21, Matouš 19,17-21

Pozor na další falešné učení
Někteří křesťané věří, že etnický Žid, který dodržuje Starou smlouvu, přistupuje k Bohu Otci. Toto je falešné učení. Kdo odmítá Ježíše, nemá ani Otce – je antikrist! Když odmítá Ježíše etnický Žid, je antikrist a zároveň pseudožid. Tento člověk je pod Božím prokletím. Viz. Boží slovo.

A proto se místo, kde Židé dodržují Starou smlouvu, nemůže nazývat Božím chrámem. Takové místo je doupě démonů.

Doporučené články k prostudování: Židovská rouška u některých Židů už dávno zmizela, Bude někdy stát v Jeruzalémě Třetí chrám?

„Kdo není se mnou, je proti mně;“
Bible 21, Matouš 12,30

“Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.”
Bible 21, 1. Jan 2,22-23

„Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.“
Bible 21, 1. Jan 5,12

„Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.“
Bible 21, Jan 3,36

„Toto praví ten první a poslední, který byl mrtev a ožil: Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. Znám i urážení od těch, kteří sami o sobě říkají, že jsou Židé, ale nejsou, nýbrž jsou synagogou Satanovou. Neboj se toho, co máš trpět. Hle, Ďábel se chystá některé z vás dávat do vězení, abyste byli vyzkoušeni,“
ČSP, Zjevení 2,8-10

„Hle, dávám ti ze synagogy Satanovy ty, kdo o sobě říkají, že jsou Židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se před tvýma nohama; a poznají, že já jsem si tě zamiloval.“
ČSP, Zjevení 3,9

„víme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky Zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše Krista, abychom byli ospravedlněni Kristovou vírou, a ne skutky Zákona. Skutky Zákona přece nikoho neospravedlní!“
Bible 21, Galatským 2,16

„Všichni, kdo spoléhají na skutky Zákona, jsou ale pod prokletím“
Bible 21, Galatským 3,10-10

„Pravý Žid totiž není ten, kdo je jím zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná na těle. Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru a má srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový dojde chvály, nikoli od lidí, ale od Boha.“
Bible 21, Římanům 2,28-29

Závěr
Křesťan nemá dodržovat Starou smlouvu, neboť byla dána výhradně tehdejšímu izraelskému národu. Každý křesťan je pod zákonem Kristovým – má milovat Boha a své bližní. Dodržujeme-li tyto dvě věci, neuctíváme cizí bohy, nemáme modly, nelžeme, nevraždíme, nesmilníme… Amen.

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6