Židovská rouška u některých Židů už dávno zmizela

Mají etničtí Židé roušku/závoj, která jim brání uvěřit v Ježíše Krista? Dojde k hromadné spáse etnických Židů na konci věků?

Židovská rouška/závoj
Boží slovo říká, že spásný den je teď pro všechny lidi, kteří jsou v Ježíši Kristu. Spásný den teď je i pro etnické Židy! Židovská rouška/závoj mizí i Židům, proto vidíme mesiánské Židy. Mesiánští Židé se nenacházejí pouze ve Státě Izrael, ale po celém světě. Jakmile se Žid obrátí k Pánu Ježíši Kristu, rouška/závoj zmizí. Žid musí uvěřit v Ježíše, jinak se žádná spása nekoná!

“Jako jeho spolupracovníci vás však také vyzýváme, abyste nepromarnili milost, kterou vám Bůh dává. Říká přece: „V čas milosti jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl.“ Hle, čas milosti je tu, ten spásný den je teď!
Bible 21, 2. Korintským 6,2

“Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena – všichni jste jedno v Kristu Ježíši.”
Bible 21, Galatským 3,28

“Jejich myšlení se ovšem zatvrdilo. Až do dnešního dne zůstává při čtení Staré smlouvy ta rouška neodkrytá – odnímá se totiž jen v Kristu. Až do dneška jim při čtení Mojžíše na srdci leží rouška, ale jakmile se člověk obrátí k Pánu, rouška mizí.”
Bible 21, 2. Korintským 3,14-16

„Avšak jejich myšlení otupělo. Až do dnešního [dne] zůstává při čtení Staré smlouvy tentýž závoj neodkrytý, protože pomíjí jen v Kristu. Ale až dodnes, kdykoli se předčítá Mojžíš, leží závoj na jejich srdci. Kdykoli se však člověk obrátí k Pánu, je závoj odstraněn.“
ČSP, 2. Korintským 3,14-16

„V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!“
Bible 21, Skutky 4,12

„Kristus je totiž završením Zákona, aby byl ospravedlněn každý, kdo věří.“
Bible 21, Římanům 10,4

Židovská rouška/závoj Židům mizí přibližně 2 000 let („Až do dnešního dne…“, 2. Korintským 3,14), tedy tomu „pozůstatku“. Proto jsou v každé generaci národa Izrael mesiánští Židi.

„Stran Israéle však volá Isaiáš : Byť byl počet Israélových synů jako písek moře, zachráněn bude pozůstatek, neboť on věc dovádí do konce a urychluje v spravedlnosti, protože Pán na zemi vykoná urychlení věci. A jak Isaiáš řekl předtím: Kdyby nám Pán sabaóth nebyl zanechal semene, byli bychom se stali takovými jako Sodoma a byli učiněni podobnými Gomoře“
Pavlíkův studijní překlad, Římanům 9,27-29

„Když to uslyšeli, vzdali slávu Bohu. Potom mu řekli: „Vidíš, bratře, kolik tisíc Židů už uvěřilo, a ti všichni jsou horliví milovníci Zákona.“
Bible 21, Skutky 21,20

„Také v Ikoniu šli do židovské synagogy a mluvili tak, že uvěřilo veliké množství Židů i Řeků.“
Bible 21, Skutky 14,1

Závěr
Neočekávejme nějaké speciální období (např. „velké soužení“), kdy všichni žijící etničtí Židé (Rothschildové a další) plošně a automaticky uvěří v Krista. Plošná spása Židů nebyla ani ve starozákonní době.

„I když to všechno už sami víte, chci vám připomenout, že Pán sice vysvobodil svůj lid z Egypta, ale ty z nich, kteří mu nevěřili, potom zahubil.“
Bible 21, Juda 1,5

Bible se nezmiňuje o tom, že po prvním vzkříšení a následném uchvácením všech věrných do Nebe, budou zanechaní dlouhodobě žít a mít druhou šanci uvěřit v Krista. Někteří křesťané věří, že po prvním vzkříšení zanechaní Židé plošně uvěří v Krista. Toto je falešné učení!

Doporučené kázání k prostudování: Dojde v budoucnosti k hromadné spáse etnických Židů?

Kažte evangelium všem lidem. Amen.

„Potom jim řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“
Bible 21, Marek 16,15