Židovská rouška u některých Židů už dávno zmizela

Boží slovo říká, že spásný den je teď pro všechny lidi, kteří jsou v Ježíši Kristu. Spásný den teď je i pro Židy! Židovská rouška mizí i Židům, proto vidíme mesiánské Židy. Mesiánští Židé se nenacházejí pouze v Izraeli, ale po celém světě. Jakmile se Žid obrátí k Pánu Ježíši, rouška zmizí. Žid musí uvěřit v Ježíše, jinak se žádná spása nekoná!

“Jako jeho spolupracovníci vás však také vyzýváme, abyste nepromarnili milost, kterou vám Bůh dává. Říká přece: „V čas milosti jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl.“ Hle, čas milosti je tu, ten spásný den je teď!
Bible 21, 2.Korintským 6,2

“Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena – všichni jste jedno v Kristu Ježíši.”
Bible 21, Galatským 3,28

“Jejich myšlení se ovšem zatvrdilo. Až do dnešního dne zůstává při čtení Staré smlouvy ta rouška neodkrytá – odnímá se totiž jen v Kristu. Až do dneška jim při čtení Mojžíše na srdci leží rouška, ale jakmile se člověk obrátí k Pánu, rouška mizí.”
Bible 21, 2.Korintským 4,14-16

„V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!“
Bible 21, Skutky 4,12

„Kristus je totiž završením Zákona, aby byl ospravedlněn každý, kdo věří.“
Bible 21, Římanům 10,4

Židovská rouška nemizí pouze poslední desetiletí, mizí přibližně 2000 let.

„Když to uslyšeli, vzdali slávu Bohu. Potom mu řekli: „Vidíš, bratře, kolik tisíc Židů už uvěřilo, a ti všichni jsou horliví milovníci Zákona.“
Bible 21, Skutky 21,20

„Také v Ikoniu šli do židovské synagogy a mluvili tak, že uvěřilo veliké množství Židů i Řeků.“
Bible 21, Skutky 14,1

Neočekávejme nějaké speciální období (např. „velké soužení“), kdy Židé po celém světě plošně a automaticky uvěří v Krista. Plošná spása Židů nebyla ani ve starozákonní době. Bible se nezmiňuje o tom, že po prvním vzkříšení a následném uchvácením věrných do Nebe, budou zanechaní dlouhodobě žít a mít druhou šanci uvěřit v Krista. Někteří křesťané věří, že po prvním vzkříšení zanechaní Židé plošně uvěří v Krista. Toto je falešné učení!