Dnešní pozemský Izrael jde proti Bohu

Nelze přehlédnout, že dnešní pozemský Izrael, který byl v roce 1948 založen jako právnická osoba, jde silně proti Bohu:

1. Extrémně propagovaná, vyvyšovaná, doporučovaná homosexualita. Práva leseb, gayů, bisexuálů a translidí (LGBT) v Izraeli jsou považována za nejpokrokovější na Středním východě i v celé Asii. Izrael je první a jedinou asijskou zemí, která dává homosexuálním párům právní status ve formě neregistrovaného soužití. Ačkoliv nejsou v zemi legalizovány sňatky osob stejného pohlaví, uznává Izrael stejnopohlavní manželství uzavřené v zahraničí, čímž je opět první a jedinou asijskou zemí, která tak činí. Diskriminace jiných sexuálních orientací je zakázána od r. 1992. Homosexuální páry můžou společně osvojit dítě po soudním rozhodnutí z r. 2008.

Tel Aviv je médii opakovaně prohlašován za jedno z nejvíc gay friendly měst na světě, známé svým každoročním festivalem Tel Aviv Pride a gay pláží, čímž si vysloužil přezdívku „The Gay Capital of the Middle East (Hlavní město gayů Středního východu)“. Stejný názor zaujímají i LGBT turisté, kteří Tel Aviv v r. 2011 jmenovali nejlepším gay městem. V Tel Avivu se každoročně pořádají Gay Pride průvody kopírující Sodomu a Gomoru!

Tel Aviv Pride

Památník homosexuálním obětem holocaustu byl v Tel Avivu postaven v r. 2014.

Propagace LGBT komunity je v Izraeli obrovská! Izraelská televize má hned několik kanálů směřovaných na LGBT diváky. V roce 1993 začal působit první komerční televizní kanál Channel 2, který se pravidelně zabývá LGBT sociálními a politickými témata, a který napomáhá větší viditelnosti a akceptaci transgender celebrit jako je například trans Izraelka Dana International. Izraelská LGBT komunita se začala těšit světové pozornosti poté, co vyhrála v Eurovizi v roce 1998 Dana International

Doporučený článek k prostudování:  Gay, lesba a věřící? Je homosexualita z Božího hlediska v pořádku?

2. Propagace genderu, izraelská genderová módní značka. Propagace genderu je v Izraeli obrovská. Terapie genderové dysforie je v Izraeli hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

Izraelská genderová módní značka Nununu, která je plná okultních symbolů, a která odkazuje na Nový světový řád, zahlcuje celý svět genderovým oblečením pro děti.

Doporučené články k prostudování: Nununu – genderová (ďáblova) módní značka dětského oblečení, Genderová ideologie je tažení ďábla proti lidem. Jde o spiknutí proti Bohu!

Módní značka Nununu

3. Židovská Kabala jako vědecký obor. Na izraelských univerzitách se studuje Kabala (okultismus, židovské čarodějnictví) jako vědecký obor.

Doporučený článek k prostudování: Co je Kabala?

Náhled do Kabaly

4. Popírání biblické potopy světa. Izraelská věda popírá velkou potopu světa, kterou popisuje Bible. Podle izraelských vědců celosvětová potopa, při které se zachránil Noe a jeho rodina, nikdy nebyla.

Doporučený článek k prostudování: Izrael popírá biblickou potopu světa

5. Jeruzalém je místem otřesné modloslužby. Ježíšova hrobka v kostele Božího hrobu je plná modlářství. Podobně je na tom kostel Marie Magdaleny na Olivové hoře, hrob „panny Marie“, katedrála Nejsvětější Trojice, kostel Nejsvětějšího jména Ježíšova, pravoslavná katedrála sv. Jakuba… Modloslužebné předměty se prodávají po celém Jeruzalémě. Místem otřesné modloslužby je Zeď nářků. Zeď nářků je nejposvátnější místo židovských okultistů, kteří tam vykonávají okultní obřady – vzývají kabalistického boha ženského rodu (démona).

Doporučený článek k prostudování: Pravda o teritoriálních démonech

6. Agresivní a rasistická politika Izraele. Izrael od samého počátku (od r. 1948) vede agresivní politiku, díky které umírají nevinní lidé. Izrael dodnes neprojevuje vůli po mírovém soužití se svými sousedy. Izraelská armáda a tajná služby Mosad (s podporou USA) na globální úrovni páchá těžké zločiny včetně zločinů proti lidskosti. Izraelská politika a zákony jsou nastaveny tak, že Izrael není státem všech svých občanů, ale výhradně občanů židovských. Tím všechny jiné národnosti žijící v Izraeli staví do role občanů druhé kategorie. Evidentní rasismus podporovaný státem. Izrael je silně rasistický stát. Nejen v České republice přetrvává názor (vnucený médii), že jakákoliv kritika Izraele automaticky rovná se antisemitismus, podpora terorismu… Na tomto je vidět, že tady je něco špatně.

7. V Izraeli se veřejně uctíval ďábel! Během soutěže Eurovision 2019, která se konala v Tel Avivu, se odehrál satanský rituál, během kterého si zpěvačka Madonna zahrála ďábla. Během rituálu bylo mimo jiné zesměšňováno křesťanství!

Tel Aviv, Eurovision 2019

8. V Izraeli (Tel Avivu) se nachází Rothschildův bulvár, který odkazuje na rodinu Rothschild (židovské okultisty s hexagramem), kteří dlouhodobě a bezohledně drancují národní hospodářství mnoha zemí.

9. COVID-19 a perzekuce. Izraelský režim používá všemožné prostředky, jak občany přimět k očkování vakcínou proti COVID-19. Odmítači očkování jsou perzekuováni. Řada místních obyvatel se očkování bojí více očkování než koronaviru.

Současný pozemský Izrael nenavazuje na starozákonní Izrael
Navazuje současný pozemský Izrael na starozákonní Izrael? Promiňte, ale já tam nevidím. Je potřeba si uvědomit, že současný Judaismus není učení Starého zákona (Tóry)! Nosnou součástí Judaismu je Talmud, ve kterém je silně hanobem Pán Ježíš Kristus. V dnešním Izraeli se nedodržuje Zákon (zápalné oběti Hospodinu atd.) ani Desatero.

„Můj synu, hleď si více dodržování slov písařů než slov Tóry“
Talmud, Eruvin 21b

Není snad Bůh v pozemském Izraeli? Je. Bůh je všude – je všudypřítomný.

Shrnutí
Dnešní pozemský Izrael jde silně proti Bohu Stvořiteli (klaní se šelmě). Tento stát rozhodně nenavazuje na Izrael, který byl v biblických dobách. V dnešním Izraeli přistupuje k Bohu Stvořiteli pouze velmi málo lidí. Velmi málo Židů tady striktně dodržuje Mojžíšův zákon. Nevidím tady zvířecí oběti Bohu atd.

Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce. Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.“
Bible 21, 1. Jan 2,22-23

„Jsou sice obřezaní, ale oni sami Zákon nedodržují!“
Bible 21, Galatským 6,13

Silné ďáblovo působení je v této zemi nepřehlédnutelné. Vidět ho nemůže pouze zmanipulovaná osoba, která sleduje falešné informace v médiích (které z velké části vlastní sionisté – nepřátelé Církve).

„A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky byly zlé. Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny.“
Bible 21, Jan 3,19-20

Silné démonické působení v Izraeli potvrzuje Jeruzalémský syndrom. Jde o psychickou poruchu, která postihuje návštěvníky poutních míst v Izraeli včetně Jeruzaléma.

Ďábel si dnešní Izrael, přes Synagogu satanovu (falešné Židy), označil svou symbolikou – hexagramem (šesticípou hvězdou  – ✡).

Doporučený článek k prostudování: Falešné židovství, hexagram, Synagoga satanova

“Toto praví ten první a poslední, který byl mrtev a ožil: Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. Znám i urážení od těch, kteří sami o sobě říkají, že jsou Židé, ale nejsou, nýbrž jsou synagogou Satanovou. Neboj se toho, co máš trpět. Hle, Ďábel se chystá některé z vás dávat do vězení, abyste byli vyzkoušeni,“
ČSP, Zjevení 2,8-10

„Toto praví ten první i poslední, kterýž byl mrtvý, a ožil: Vím o skutcích tvých, i o soužení, a chudobě tvé, (ale bohatý jsi), i o rouhání těch, kteříž se praví býti Židé, a nejsou, ale jsou sběř satanova. Nebojž se nic toho, co trpěti máš. Aj, uvržeť ďábel některé z vás do vězení, abyste zkušeni byli, a budete míti úzkost za deset dní. Budiž věrný až do smrti, a dámť korunu života.“
Kralická, Zjevení 2,8-10

Hexagramu se falešné říká Davidova hvězda. Pravda je taková, že hexagram je okultní symbol, který představuje antikristovskou vládu nad světem a všemi národy. Hexagram geometricky a numericky odkazuje k číslu 666 (číslo šelmy ze Zjevení)!

Z tohoto příspěvku je patrné, že jsou na místě naše modlitby a posty za Izrael! Modlete se za izraelské politiky, za falešné Židy (Synagogu satanovu), za mír v Izraeli…