Může křesťan dodržovat židovské svátky?

Může křesťan dodržovat židovské svátky? V Bibli nikde nečtu, že by to měl křesťan dělat. Křesťan nemá dodržovat biblické židovské svátky (šabat, pesach atd.) ani pobiblické židovské svátky (chanuka atd.) Nežijeme pod Zákonem, ale pod milostí Pána Ježíše Krista. Neexistuje žádný židovský svátek, který by ukazoval na Krista. Křesťan, který praktikuje židovské svátky, praktikuje mrtvý náboženský systém a modloslužbu. Takový křesťan je náboženský člověk, který si zakládá na dodržování tradic a rituálů. To s křesťanstvím nemá nic společného. Křesťan, který praktikuje židovské svátky, uráží Židy a znevažuje Boží slovo.

Křesťan, který se upíná k dnešnímu judaismu, upíná se k falešnému bohu (satanu). Dnešní judaismus není o Tóře a Bohu Stvořiteli! Dnešní judaismus je mix Tóry, Talmudu (sbírka židovských příkazů, kde jsou mj. nenávistné projevy vůči Pánu Ježíši Kristu) a Kabaly (židovské čarodějnictví). Dnešní judaismus je falešné židovství, falešné náboženství!

„Znám tvé soužení a chudobu (ale jsi bohatý), i rouhání těch, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale jsou shromáždění satanovo.“
Bible 21, Zjevení 2,9

„Hle, dávám ti ze shromáždění satanova ty, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale lžou.“
Bible 21, Zjevení 3,9

Není to tak, že dnešní Židé mají Zákon a Hospodina, jen nemají Krista. Kdo nemá Krista, ten nemá ani Hospodina! Pokud někdo tvrdí něco jiného, podléhá falešnému učení (učení démonů).

Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce. Ať ve vás tedy zůstává, co jste slyšeli od počátku. Když ve vás zůstane, co jste slyšeli od počátku, pak i vy zůstanete v Synu a v Otci. A to je to zaslíbení, které máme od něj: věčný život.“
Bible 21, 1. Jan 2,23-25

„Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.“
Bible 21, 1. Jan,5,12

Dnešní Židé nedodržují Zákon. Vidíte snad, že dnešní Židé dělají Hospodinu zápalné oběti? Už v biblických dobách šlo hodně o lidské tradice.

„Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.‘
Opustili jste Boží přikázání, ale lidské tradice dodržujete.“
Potom pokračoval: „Opravdu pěkně zavrhujete Boží přikázání, abyste zachovali svou vlastní tradici! Mojžíš řekl: ‚Cti otce i matku‘ a ‚Kdokoli by zlořečil otci nebo matce, musí zemřít.‘ Vy ale říkáte, že kdyby člověk řekl otci nebo matce: ‚To, čím bych ti měl vypomoci, je korban‘ (to jest dar Bohu), tak už podle vás nemusí pro svého otce nebo matku nic udělat. Rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou jste ustanovili. A podobných věcí děláte spoustu.“
Bible 21, Marek 7, 1-13

Dobrá zpráva je, že „židovská rouška“ u některých Židů mizí v Kristu přibližně 2000 let (viz. apoštol Pavel a mnozí další).

“Jejich myšlení se ovšem zatvrdilo. Až do dnešního dne zůstává při čtení Staré smlouvy ta rouška neodkrytá – odnímá se totiž jen v Kristu. Až do dneška jim při čtení Mojžíše na srdci leží rouška, ale jakmile se člověk obrátí k Pánu, rouška mizí
Bible 21, 2. Korintským 4,14-16

„Také v Ikoniu šli do židovské synagogy a mluvili tak, že uvěřilo veliké množství Židů i Řeků.“
Bible 21, Skutky 14,1

„Když to uslyšeli, vzdali slávu Bohu. Potom mu řekli: „Vidíš, bratře, kolik tisíc Židů už uvěřilo, a ti všichni jsou horliví milovníci Zákona.“
Bible 21, Skutky 21,20

Ještě připomenu, že Boží slovo říká, že se Žid nemá chlubit tím, že je Žid. Pokud to někdo dělá, jde proti Bohu.

“Ať už se přestanou zabývat bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou jen k dohadování namísto naplňování Božího záměru ve víře.”
Bible 21, 1. Timoteus 1,4

„Hloupým hádkám, vykládání rodokmenů, svárům a zákonickým sporům se ale vyhýbej, neboť jsou neplodné a marné.“
Bible 21, Titus 3,9

Proti Bohu jde i ten, kdo nějakým způsobem vyvyšuje Židy. Část dnešních křesťanů hovoří o tom, že dnešní Židé (tím pádem i Rothschildové a další satanistické židovské klany) jsou Bohem vyvolený národ. Narodit se jako Žid, to je opravdu málo k tomu, aby člověk získal život věčný. Boží slovo říká, že dneska vůbec nejde o to, kdo je Žid. Dneska jde o to, aby člověk uvěřil v Krista. Ježíš Kristus je ta cesta, pravda a život, ne rodokmen!

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6

„Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali Božími dětmi. Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli. Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena – všichni jste jedno v Kristu Ježíši.“
Bible 21, Galatským 3,26-28

Shrnutí
Křesťan by neměl dodržovat Zákon, židovské svátky. Křesťanství je o Kristu, ne o židovských svátcích, židovských tradicích a židovské modloslužbě. Ježíš Kristus je završení Zákona. Křestan se má upínat na Krista, ne na židovské svátky. Křesťan si má připomínat Krista Večeří Páně, ne židovským svátkem. Žádný židovský svátek neukazuje na Krista!

„Všichni, kdo spoléhají na skutky Zákona, jsou ale pod prokletím, neboť je psáno: „Proklet buď každý, kdo neplní a nedodržuje vše, co je zapsáno v knize Zákona.“ Že Zákon před Bohem nikoho neospravedlní, je zřejmé z toho, že „Spravedlivý bude žít z víry.“ V Zákoně ovšem nejde o víru, ale o skutky: „Ten, kdo je plní, z nich bude žít.“ Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal prokletím za nás (jak je psáno: „Proklet buď každý, kdo visí na dřevě“), “
Bible 21, Galatským 3,10-13

„Kdo by totiž dodržoval celý Zákon, ale v jednom bodě selhal, provinil se ve všech.“
Bible 21, Jakub 2,10

„Kristus je totiž završením Zákona, aby byl ospravedlněn každý, kdo věří“
Bible 21, Římanům 10,4

„Předal jsem vám to, co jsem sám přijal od Pána: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky a lámal se slovy: „Toto je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku.“ Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: „Tento kalich je nová smlouva v mé krvi. Kdykoli z něj pijete, čiňte to na mou památku.“ Kdykoli jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud nepřijde.“
Bible 21, 1. Korintským 11,23-26