U Zdi nářků není zesílená Boží moc. Zeď nářků je duchovně nebezpečné místo!

Zeď nářků je součástí Starého města, starobylé části Jeruzaléma. Zeď nářků je pozůstatkem západní části vnější hradby, která ke konci období druhého jeruzalémského Chrámu obklopovala Chrámovou horu. Dlouhodobě je Zeď nejposvátnější místo, nejen židů, ale i mnoha křesťanů z celého světa, kteří do Izraele přijíždějí. Křesťané zde často očekávají zesílenou Boží moc, proto u Zdi nářků vyslovují své modlitby s očekáváním jejich vyslyšení. Někteří lidé napíšou svou modlitbu na papírový lístek, který následně vsunou mezi kameny, z nichž je Zeď vybudována. Zeď nářků, Izrael je pro některé křesťany modla, což je hřích!

Zeď nářků

Je u Zdi nářků zesílená Boží moc?
Někteří křesťané si myslí, že biblický Bůh se nachází zesíleně na určitých místech – v některých stavbách. Katolíci mají své kostely, letniční a charismatici mají Stát Izrael, zejména Zeď nářků. Bible nám říká, že Bůh je všudypřítomný. Bůh nebydlí v chrámech udělaných rukama.

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.“
Bible 21, Skutky 17,24-27

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“
Bible 21, Matouš 28,19-20

U Zdi nářků je mnoho bludařů a antikristů
Židé z celého světa, kteří neuznávají Ježíše Krista za Mesiáše, jsou bludaři a antikristové. Všechno toto stojí v Písmu!

“Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.”
Bible, překlad 21. století, 1.Jan,5,12

“Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.”
Bible 21, 1.Jan 2,22-23

“Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.”
Bible 21, 2.Jan 9-11

“Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist.”
Bible 21, 2.Jan 1,7

Tito lidé nesměřují modlitby biblické Bohu – „Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce.“, „Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha.“. Ti lidé vykonávají otřesnou modloslužbu, protože vykonávají modlitby k falešným bohům – k démonům.

Zeď nářků je duchovně nebezpečné místo!
Židé z Izraele, které lze spatřit u Zdi nářků, jsou vesměs kabalisté. Kabala je židovský okultismus, kterému vévodí hexagram (šesticípá hvězda)! Hexagram lze považovat za symbol ďábla a jeho démonů – Hexagram (Davidova hvězda) je satanův symbol!. O nebezpečí hexagramu se dočtete v tomto článku.

“Hle, dávám ti ze shromáždění satanova ty, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale lžou.”
Bible 21, Zjevení 3,9

Židé, kteří provozují kabalu, jsou falešní židé. Stejně je na tom člověk, který ví, že má židovské předky, považuje se za Žida a nemá víru v Krista! Pravý Žid  (Duchovní Izrael) je ten, kdo má Krista za Pána  Spasitele! Kdo nemá Krista za Pána s Spasitele, nemá biblického Boha, je falešný Žid (viz. judaismus)!

“Pravý Žid totiž není ten, kdo je jím zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná na těle. Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru a má srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový dojde chvály, nikoli od lidí, ale od Boha.”
Bible 21, Římanům 2,28-29

Zeď nářků je duchovně nebezpečné místo, protože se tady vykonávají kabalistické okultní rituály (vzývání démonů). Místo, kde se vykonával okultní rituál, bylo zasvěcené teritoriálním démonům! Démoni pak zde mají právo silně působit na lidi. Díky tomu mohou lidé na těchto místech prožívat zvláštní duchovní (démonické) pocity, toto se např. děje na hradě Houska. Oklamaní křesťané se pak mohou domnívat, že u Zdi nářků cítí velkou Boží přítomnost. Démoni s oblibou dávají lidem krátkodobé euforické pocity! To se děje během cvičení jógy, během meditace atd. Démoni tím chtějí vybudovat závislost na místu, rituálu atd. Působení teritoriálních démonů mj. způsobuje tzv. jeruzalémský syndrom. Jedná se o stav, kdy má postižený návštěvník Izraele sluchové iluze, halucinace, je dezorientovaný apod. Více článek Jaká je příčina Jeruzalémského syndromu?.