Katolické kostely jsou duchovně nebezpečná místa!

Navštěvujete katolický kostel? Víte o tom, že katolické kostely jsou duchovně nebezpečná místa, kde mají volné působiště démonické bytosti? Modlíte se k Panně Marii a dalším svatým? Vykonáváte otřesnou modloslužbu, hřešíte!

Katolický kostel je stavba, která slouží římským katolíkům k modlitbám, bohoslužbě a různým rituálům. Katolické kostely provozuje Římskokatolická církev.

Jde o duchovně nebezpečná místa
Katolické kostely jsou místa, která jsou zasvěcena mrtvým lidem. Naleznete tady otřesné modly (sochy, obrazy atd.), které tady lidi uctívají a vzývají. Jsou to místa, kde lidé vykonávají modlitby k Marii a různým svatým.

V těchto případech lidé vykonávají komunikaci s duchy zemřelých lidí (spiritismus)! Toto je okultní praktika! Démoni se maskují za Marii a další svaté.  V kostelích se ve skutečnosti uctívá a vzývá ďábel a jeho démoni.  Katolické kostely jsou duchovně velmi nebezpečná místa!

„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.“
Bible 21, Exodus 20,2-5

„Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.“
Bible 21, 1. Timoteus 2,5-6

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2.Korintským 11,14-15

Teritoriální démoni
V kostele se běžně vykonávají okultní rituály (mše za mrtvé, uctívání relikvií atd.). Každým vykonaným okultním rituálem se místo zasvěcuje teritoriálním démonům! Tento druh démona má působnost v určitém teritoriu (na určitém území). Teritoriální démon se může vyskytovat a působit v místech, kde se vykonávají okultní rituály (kde se medituje, cvičí jóga, kde se vykonávají rituály alternativní medicíny apod.).

Démonská výzdoba
Všimněte si, že katolické kostely a chrámy jsou velmi často označeny démonskou výzdobou a symbolikou (chiméry, démoni, draci, „vševidoucí oka“, hexagramy apod.). Je to stejné jako s tetováním – démon se chce nechat označit. Démoni tím demonstrují, že mají volné působiště, že na vše dohlíží.

Shrnutí
Je démonská lež, že se démoni bojí katolických kostelů, katedrál, chrámů… Tyto objekty jsou velmi často zasvěcené démonům! Démoni zde mají legální právo působit, protože je sem člověk pozval. Jde o duchovně nebezpečná místa. Pokud tady někdo vykonává modlitbu k Panně Marii, sochám a dalším předmětům, uctívá tyto předměty, dostává se do otřesné modloslužby, hřeší, uctívá démonické bytosti. Takový člověk se odvrací od Krista a Jeho učení – ztrácí biblického Boha.

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Bible 21, 2.Jan 9-11

“Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Bible 21, Matouš 15,7-9

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible 21, Matouš 7,21-23

Je démonská lež, že se démoni bojí přívěsku nebo sochy Panny Marie, předmětu růženec, kříže s ukřižovaným Ježíšem a dalších „křesťanských“ předmětů. Člověk, který tyto předměty uctívá, věří v jejich nadpřirozenou moc, zve do svého života démony! V těchto případech může dojít k přenosu démonické bytosti do člověka!