Římsko-katolické kostely jsou duchovně nebezpečná místa!

Navštěvujete římsko-katolický kostel? Víte o tom, že jsou tyto kostely duchovně nebezpečná místa, kde mají působiště démonické bytosti? Modlíte se k Panně Marii a dalším „svatým“? Vykonáváte otřesnou modloslužbu, hřešíte!

Římsko-katolický kostel
Římsko-katolický kostel je stavba, která slouží římským katolíkům k modlitbám, bohoslužbě a různým rituálům. Katolické kostely provozuje Římsko-katolická církev.

Jde o duchovně nebezpečná místa
Římsko-katolické kostely jsou místa, která jsou zasvěcena mrtvým lidem. Naleznete tady otřesné modly (sochy, obrazy atd.), které tady lidi uctívají a vzývají. Jsou to místa, kde lidé vykonávají modlitby k Marii a různým „svatým“.

V těchto případech lidé vykonávají komunikaci s duchy zemřelých lidí (spiritismus)! Toto je okultní praktika! V těchto prostorách se ve skutečnosti uctívá a vzývá ďábel a jeho démoni. Římsko-katolické kostely jsou duchovně nebezpečná místa!

Doporučené články k prostudování: Mariánský kult. Co na to Bible?, Zjevení Marie v Međugorje

„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.“
Bible 21, Exodus 20,2-5

„Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.“
Bible 21, 1. Timoteus 2,5-6

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2. Korintským 11,14-15

Teritoriální démoni
V římsko-katolických kostelích se běžně vykonávají okultní rituály (mše za mrtvé, uctívání relikvií – smrti, atd.). Každým vykonaným okultním rituálem se místo zasvěcuje teritoriálním démonům! Tito démoni mají působnost v určitém teritoriu (na určitém území). Teritoriální démon se může také vyskytovat a působit v místech, kde se vykonávají další okultní rituály (kde se medituje, cvičí jóga, kde se vykonávají rituály alternativní medicíny apod.).

Démonská výzdoba
Všimněte si, že římsko-katolické kostely a chrámy jsou velmi často označeny démonskou výzdobou a symbolikou (chiméry, démoni, draci, „vševidoucí oka“, hexagramy apod.). Je to stejné jako s tetováním – démon se chce nechat označit. Démoni tím demonstrují, že mají zde volné působiště, že na vše dohlíží.

Shrnutí
Je démonská lež, že se démoni bojí kostelů, katedrál a chrámů, které vlastní Římsko-katolická církev. Je démonská lež, že se démoni bojí přívěsku nebo sochy Panny Marie, předmětu růženec, kříže s ukřižovaným Ježíšem a dalších „křesťanských“ (démonských) předmětů. Člověk, který tyto předměty uctívá, věří v jejich nadpřirozenou moc, zve do svého života démony. V těchto případech může dojít k přenosu démonické bytosti do člověka (posedlost démonem)!

Římsko-katolické kostely jsou velmi často zasvěcené démonům. Jde o duchovně nebezpečná místa. Démoni zde mají legální právo působit, neboť je sem člověk pozval (závadným rituálem apod.). Pokud tady někdo vykonává modlitbu k zemřelé Marii, sochám a dalším předmětům, uctívá tyto předměty, dostává se do otřesné modloslužby, hřeší a uctívá démonické bytosti. Takový člověk se odvrací od Krista a Jeho učení – ztrácí biblického Boha.

Pokoj všem. Amen.

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Bible 21, 2. Jan 9-11

“Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Bible 21, Matouš 15,7-9

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible 21, Matouš 7,21-23