Nemodlete se k panně Marii, svatým. Je to proti Bohu!

Katolická církev vytváří modly (sochy, obrazy…), dochází k modlitbám ke „svatým“ a Panně Marii. To je ale proti Bohu!

1/ Máme se modlit se k Panně Marii a „svatým“? Ne. Obracet se k duchům zemřelých Bible zakazuje:

„Muž či žena, v nichž by byl duch zemřelých nebo duch věštecký, musejí zemřít.“
Leviticus 20,27

“Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností oněch pronárodů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.”
Deuteronomium 18,9–12

„Řeknou vám: ‚Dotazujte se duchů zemřelých a jasnovidců, kteří sípají a mumlají.‘ Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Na živé se má ptát mrtvých?“
Izajáš 8,19

Panna Marie

2/ Modly. Katolická církev si od nepaměti vytváří modly v podobě soch, obrazů apod. Bible to jasně zakazuje na mnoha místech:

„Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.“
Exodus 20,4-6

„Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje.“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.“
Lukáš 4,7-8

„Pro nás je ale jen jediný Bůh – Otec, z něhož je všechno, i my pro něj; a jediný Pán – Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno, i my skrze něj. Všichni ale k tomuto poznání nedošli.“
1. Korintským 8,6-7

„Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.“
1. Timoteus 2,5-6

„Odvrhněte každý ohyzdné modly, k nimž vzhlížíte, a neposkvrňujte se egyptskými hnusnými modlami, já jsem Hospodin, váš Bůh.“
Ezechiel 20,7

3/ Modláři nemohu vejít do Božího království.

„Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města. Psi, čarodějové, smilníci, vrahové a modláři však zůstanou venku stejně jako každý, kdo miluje a provozuje lež.“
Zjevení 22,14-15

„Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.“
1. Korintským 6, 9-10

4/ Modlete se k biblickému Bohu. Pouze On může vyslyšet vaše modlitby. On určuje, kdo vejde do Jeho království. Římsko-katolická církev uvádí mnoho křesťanů v omyl. Modlete se za katolíky, papeže.

Co všechno může být modla?
Modla znamená: idol, obraz, podoba, znázornění…  Modla odtrhuje člověka od reality, vyřazuje Boha tzv. na druhou kolej.  Modly nemusí být jen oltáře, sochy nebo obrazy. Modla je všechno, co je v tvém srdci důležitější než Bůh, čemu věnuješ víc času než Bohu. Modla může být člověk, nějaká věc, činnost, myšlenka… Konkrétně (pokud je to na modlářské úrovni – sloužím tomu): kariéra, peníze, chamtivost, koníčky, drogy, alkohol, obžerství, strach, telefonování, sledování pornografie, čas strávený na internetu, nějaká služba Bohu…

„Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.“
1.Korintským 6,12

„Když honosně řeční o marnostech, lákají tělesným chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy – čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí!“
2.Petr 2,18-19

Umrtvěte proto své pozemské sklony – smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství), neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. I vy jste se tak dříve chovali; kdysi jste takto žili. Teď ale to všechno – zuřivost, hněv, zášť, urážky i sprosté řeči – odstraňte ze svých úst. Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého Stvořitele.
Koloským 3,5-10

Máš problémy s modlou?
Satan nás chce něčím zotročovat, čímž nás chce dovést k hříchu.  Pokud křesťan zhřeší (např. modloslužbou), na místě je pokání (hřích identifikuji, vyznám ho Bohu, nechci v něm dál pokračovat). Odmítej satana a jeho lži! Vzpírej se tomu zlému tím, že budeš chodit v Duchu, nebudeš uhašovat Ducha, budeš se modlit, číst Písmo, na všechno se budeš dotazovat Boha…

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám.“
Jakub 4,7-8

VŠECHNO KONZULTUJ S BOHEM! NE V KOSTELE, ALE DOMA V SOUKROMÍ, O SAMOTĚ, NA PROCHÁZCE…

„Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.“
Matouš 6,5-8