Bludaře: „nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte“

Boží slovo nám říká, že křesťan nemá člověka, který umanutě věří falešnému učení (bludaře), které se tváří jako křesťanské, přijímat do domu a nemá ho zdravit.

„Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení [Kristově], má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
ČSP, 2. Jan 9-11

Co si pod tím představovat? Domem je myšlen Boží dům – místo, kde se scházejí křesťané (církev). Lidi, kteří umanutě věří pseudokřesťanskému učení, nemáme zvát do církve, neboť mohou svést k bludu další lidi (sourozence v Kristu).

„Kdybych se ale zdržel, chci, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, což je církev živého Boha, pilíř a základna pravdy.“
Bible 21, 1. Timoteus 3,15

Toto doplňují další verše, zejména: „Vyhýbejte se jim!“. Bludařům se nemáme vyhýbat absolutně. Máme se jim vyhýbat na duchovní úrovni, např. se s nimi nemáme modlit, nemáme si s nimi dělat Večeři Páně atd. Tady totiž platí: „Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha“. – Ti lidé vyznávají falešného boha!

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Bible 21, Římanům 16,17-18

A co znamená „ani ho nezdravte“? Nemáme takového člověka zdravit jako sourozence v Kristu (nazývat ho bratře, sestro). Jinak ho samozřejmě zdravit můžeme a máme.

Závěr
Jsou tady lidé, kteří zachází dál v Kristově učení, tomuto učení umanutě věří a nechtějí se ho vzdát. Tito lidé zpravidla své učení nadměrně zdůrazňují a tzv. „tlačí“. Díky tomu vyznávají falešného boha. Tyto lidi nemáme zvát do církve. Pokud tento člověk navštěvuje církev, je vhodné ho napomenout, případně ho z církve vyloučit.

„Sektáře po jednom a druhém napomenutí odmítni.Víš, že takový člověk je převrácený, hřeší, a sám sebe odsuzuje.“
ČSP, Titus 3,10-11

Na místě rozhodně není nenávist k těmto lidem. Ti lidé potřebují nejen napomenutí v lásce, ale také modlitby a posty. Rozhodně tyto lidi tzv. neodepisujte! Tito lidé nutně nemusí být ztracení. Tito lidé potřebují slyšet pravé evangelium a musí činit pokání. Amen.

„Vyprávěl jim tedy toto podobenství: „Kdyby někdo z vás měl sto ovcí a jednu z nich by ztratil, nenechá těch devadesát devět v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde? Jakmile ji najde, s radostí ji vezme na ramena, přijde domů a svolá přátele i sousedy: ‚Radujte se se mnou, neboť jsem našel svou ztracenou ovci!‘ Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.“
Bible 21, Lukáš 15, 3-7