Falešní křesťané svedou mnohé! Ne každý, kdo mi říká „Pane, Pane“…

Boží slovo křesťany varuje, že v posledních časech, což je od Ježíše (1. Jan 2,18; Židům 1,1-2; 1. Petr 1,19-20), přijdou falešní křesťané, kteří svedou k hříchu mnoho křesťanů!

“Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé.”
Bible 21, Matouš 24,4-5

Ježíš křesťany varoval, že falešní křesťané budou činit velká znamení a zázraky, budou působit strašné podvody (v uzdravování nemocných atd.).

„Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené.“
Bible 21, Matouš 24,23-24

Tito falešní křesťané budou prorokovat ve jménu falešného ježíše, v jeho jménu budou vyhánět démony, uzdravovat nemocné a činit velké zázraky. Všechno toto bude falešné (démonické), protože tito lidé věří ve falešného krista. Kdo nezůstává v Kristově učení, ztrácí Boha (2.Jan 9-11)! Jeho bohem se stává ďábel.

Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible 21, Matouš 7,21-23

Pozor, falešní křesťané nutně nemusí o sobě prohlašovat, že jsou Mesiáš, Kristus! Tito lidé o sobě mohou prohlašovat, že jsou „pomazaní“.  „Mesiáš“, hebrejsky: “מָשִׁיחַ”‎‎, v doslovném významu znamená: „pomazaný“!

Zpozorněte, pokud má nějaký křesťan mnoho následovníků a zároveň se označuje (nebo je považován) za speciálně „pomazaného“! Prosím vás, každý znovuzrozený křesťan je zmocněn Duchem Svatým a mocí – je „pomazán“.

„Ten, kdo nás spolu s vámi utvrzuje v Kristu a kdo nás pomazal, je Bůh,“
Bible 21, 2. Korintským 1,21

Každý znovuzrozený křesťan má moc vymítat démony, uzdravovat nemocné atd.

„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“
Bible 21, Marek 16,15-18

Rozsuzujte každé křesťanské učení, každé nadpřirozené uzdravení, nechte se řídit Duchem Svatým, bděte!

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible 21, 1. Tesalonickým 5,21-22