Kolik křesťanů nezažije Boží království? Mnoho!

Kolik křesťanů nezažije Boží království? Bible nám říká, že mnoho.

„Na své pouti do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: „Pane, bude spasen jen málokdo?“ Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,‘ ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.‘ Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!‘ On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!‘. Bude tam pláč a skřípění zubů, až uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven.“
Bible 21, Lukáš 13,22-28

Proč mnoho křesťanů nebude spasených?
Svůj podíl na tom mají falešní křesťanští proroci (falešní křesťanští učitelé), kteří hlásají nesprávné výklady Bible. Od počátku křesťanství jsou tady falešné křesťanské směry, které následují miliony křesťanů z celého světa.

Bible nás upozorňuje na to, že přijde mnoho falešných křesťanských učitelů a svedou mnoho křesťanů. Z tohoto biblického konstatování je tedy patrné, že křesťan má zpozornět, pokud vidí křesťanského kazatele nebo křesťanství směr, který má hodně následovníků.

„Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2. Korintským 11,13-15

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Bible 21, Matouš 7,15

„Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn.“
Bible 21, Matouš 24,9-13

Rozsuzujte učení
Problém dnešních křesťanů je, že se spoléhají na učení křesťanských kazatelů, učení křesťanských knih, nezkoumají duchy atd. Problém je, že dnešní křesťané odstrkují Bibli a spíše čtou knihy. To je velký problém! Křesťan by měl rozsuzovat každé učení, ne se slepě spoléhat na omylného člověka! Křesťan by se měl v prvé řadě spoléhat na Boha! Nechte se vést Duchem Božím, který uvádí křesťany do pravdy. Duch Boží dává křesťanům dar rozpoznání a rady, rozhodně není žádný manipulátor. Problém je, když křesťan Ducha Božího uhašuje.

Spoléhejte se na Boha, neuhašujte Ducha, všechno si prověřujte, ověřujte si duchy, bděte, dychtěte po Ježíšově návratu a vzkříšení! Amen.

Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.”
Bible 21, 1.Jan 4,1

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible 21, 1. Tesalonickým 5,21-22

“Tak praví Hospodin: „Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od Hospodina.”
Bible 21, Jeremiáš 17,5

“Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak.”
Bible 21, Skutky 17,11

„Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší – oznámí vám i věci budoucí.“
Bible 21, Jan 16,13