Démoni jsou padlí andělé

Jsou démoni a padlí andělé stejné duchovní bytosti? Stejně jako satan a ďábel je tatáž duchovní bytost, tak démoni a padlí andělé jsou stejné duchovní bytosti. Ekvivalent je nečistý duch nebo zlý duch. Je mimobiblický výklad, že démoni a padlí andělé jsou odlišné duchovní bytosti. Nic takového nám Bible ani nenaznačuje. Ve Zjevení 12. kapitole je psáno, že jeho andělé byli svrženi s ním“, proto v mnoha případech píšu satan a jeho démoni. Satan a jeho andělé skončí v ohnivém jezeře.

„Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.
Bible 21, Zjevení 12,8-9

„Těm po své levici tehdy řekne: ‚Jděte ode mě, vy proklatí, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly!“
Bible 21, Matouš 25,41

„Zdaliž nevíte, že anděly souditi budeme?“
Kralická, 1. Korintským 6,3

„Potom k sobě svolal dvanáct učedníků a začal je vysílat po dvou. Dal jim moc nad nečistými duchy
Bible 21, Marek 6,7

„Ale uslyšela o něm žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha; hned přišla a padla k jeho nohám. Ta žena byla Řekyně, rodem Syrofeničanka, a prosila ho, aby toho démona z její dcery vyhnal.“
ČSP, Marek 7,25-26

„V oné hodině uzdravil mnohé od chorob a trápení a zlých duchů a mnoha slepcům uštědřil zrak. “
Pavlíkův studijní překlad, Lukáš 7,21

Dobrá zpráva je, že satan a jeho démoni jsou poražení nepřátelé. Ježíš Kristus nad nimi svojí smrtí na Golgotě a následným zmrtvýchvstáním zvítězil. Ježíš spoutal siláka (satana) a vešel do jeho domu:

„Jak může někdo vejít do silákova domu a uloupit jeho majetek, pokud toho siláka nejdříve nespoutá? Teprve tehdy vyloupí jeho dům.“
Bible 21, Matouš 12,29

Ježíš je svrchovaný Bůh, který má absolutní moc nad satanem a nad všemi jeho démony. Amen.

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. (…) V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. (…) a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!“
Bible 21, Koloským 2,6 a 9-10 a 14-15