Satan a démoni

Kdo je satan? Kdo jsou a démoni? Existují vůbec tyto bytosti?

Kdo byl/je satan, démoni?
Satan/ďábel (řecky: diabolos/satanas) je padlý anděl, který je v Bibli nazýván také jako had, drak, otec lži, pokušitel, ten zlý… Jde o mocnou, inteligentní duchovní bytost, která svádí celý svět (škodí lidem jak se dá). Satan byl v Nebi vysoko postavený anděl (cherub), který kvůli své pýše a vzpouře padl. Z Nebe byl svrhnut na zem a spolu s ním další vzpurní andělé, které Bible nazývá démoni. Satan se nyní se nachází v čase, svádí lidi k hříchu a čeká na likvidaci v ohnivém jezeře. Satanova moc je omezená Boží mocí (nemůže si dělat co chce).

„Ten se zmocnil draka, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan, a svázal jej na tisíc let.“
Bible 21, Zjevení 20,2

„V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“
Bible 21, Zjevení 12,7-9

„Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, neboť ví, že má málo času.“
Bible 21, Zjevení 12,12

Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok; tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. “
Bible 21, Zjevení 20,10

Bible hovoří o satanu také metaforicky:

„Byl jsi v Edenu, Boží zahradě, pokrývaly tě všechny drahokamy: rubín, topas a jaspis, chryzolit, karneol a onyx, safír, malachit a smaragd i zlato. Zhotovení tvých bubínků a fléten pro tebe zajistili v den, kdy jsi byl stvořen. Ty jsi byl zastírající cherub ochránce a tak jsem tě ustanovil, byl jsi na svaté Boží hoře, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů. Byl jsi bezúhonný na svých cestách ode dne, kdy jsi byl stvořen, dokud v tobě nebyla nalezena zvrácenost. Pro množství tvého obchodování se tvé nitro naplnilo násilím a zhřešil jsi. Tu jsem tě zbavil svatosti a vykázal z Boží hory a vyhladil jsem tě, zastírající cherube, zprostřed ohnivých kamenů. Tvé srdce se povýšilo kvůli tvé kráse, promarnil jsi svou moudrost pro svou skvělost. Svrhl jsem tě na zem před krále, dal jsem tě, aby se na tebe dívali.“
ČSP, Ezechiel 28,13-17

Satanova pýcha
Hlavním satanovým hříchem byla jeho pýcha, která mu je vlastní dodnes. Satan ví, že pýcha se Bohu velmi hnusí, proto rád vede lidi k tomuto hříchu. Dneska vidíme lidi, kteří jsou pyšní na „svůj“ majetek, vzdělání, schopnosti a dovednosti, nemoci…

„Pýcha předchází pád a namyšlenost zkázu.“
Bible 21, Přísloví 16,18

Satanova lež
Satan je arcilhář. Lež je mu vlastní. Satan miluje polopravdy. Je potřeba myslet na to, že část pravda a část lži smíchaná v sobě, je ve finále lež (polopravda je lež). Satan také miluje velké lži, šířící se na globální úrovni. Velká satanova lež je např. evoluční teorie.

Doporučené kázání k prostudování: Pozor na oblíbený ďáblův mix – 95% pravdy a 5% lži!

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“
Bible 21, Jan 8,44

Satanova symbolika
Satan miluje symboliku! Satanova symbolika odkazuje na jeho moc a působnost. Satan se nechává některou symbolikou od lidí vyvyšovat a uctívat. Satan se nechává vyvyšovat a uctívat „vševidoucím okem“, číslem 666, hexagramem…

Doporučené články k prostudování: Satanská symbolika: 666, „vševidoucí oko“, „paroháč“, Pravda o hexagramuPeace symbol je falešný symbol míruJaký je skutečný význam modré hvězdy ve zdravotnictví?

Satan a démoni
Satan v Nebi vedl ke vzpouře také anděly, část vzpurných andělů (démonů) byla svržena na zem společně se satanem (a nacházejí se v čase).

„Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“
Bible 21, Zjevení 12,7-9

„Odpověděl jim (pozn. Ježíš): „Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk.“
Bible 21, Lukáš 10,18

Jak pracuje satan a jeho démoni
Satan není všudypřítomný, má však k dispozici armádu démonů, kteří mu oddaně slouží. Satan a démoni lidem podsouvají a našeptávají různé myšlenky (démonická manipulace, sugesce). Nekompromisně odmítejte tyto démonské útoky, démonská našeptávání! Problém mají nevěřící, kteří na rozdíl od křesťanů, nemají Ducha Svatého. Každý člověk však má možnost volby a svědomí. Křesťané skrze vedení Ducha odhalují pravdu, neboť Duch jim pravdu ukazuje. Duch křesťany vede k pokání (hřích poznat, vyznat ho Bohu v „pokojíku a opustit). Satan zuří, když se křesťan poddává Duchu a činí pokání.

Satan a démoni jsou velcí překrucovači Bible. Oni moc dobře znají obsah Bible a ještě radši citují biblické verše. Každé falešné křesťanské učení pochází od démonů! Každý falešný křesťanský směr je dílem démonů. Dílem démonů je například římský katolicismus a adventismus. Satan se rád vydává za anděla světla! Všechna zjevení Marie (Međugorje, Garabandal atd.), je dílo démonů. Adventistka Ellen Whiteová (1827-1915) přijala učení od démona.

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla!“
Bible 21, 2. Korintským 11,14

„Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist.“
Bible 21, 1. Petr 5,8

Satan může dát lidem peníze, moc, popularitu, pýchu, nadpřirozené schopnosti… Pokud to Bůh dopustí, stane se to. Satan ale za to bude chtít spolupráci! Lidé, kteří slouží satanu, bývají vykonavatelé zla. Tito lidé často svádí další lidi k hříchu. Jde například o výrobce pornografie a výrobce a prodejce magických předmětů (kominíček pro štěstí, andělíček pro ochranu, předmět růženec atd.).

Otevřená spolupráce s démony
Dneska vidíme, jak lidé ve velkém rozsahu s démony spolupracují. Každý okultista, ať to ví nebo ne, spolupracuje s démony. Kdo má víru v okultismus, kdo vykonává okultní praktiky, zve do svého života démony, kteří pak mají v jeho životě enormní působnost. Okultismus je vstupní brána pro démony. Okultismus je: astrologie, horoskopy, magie, telekineze, proutkaření, reiki, spiritismus, jóga, homeopatie, talismanologie a mnoho dalšího. Vstupní brána pro démony je také praktikování smilstva (sex mimo manželství včetně homosexuality), sledování pornografie, zloba, nenávist, neodpuštění, pozitivní myšlení a pozitivní vyznávání…

Doporučené články k prostudování: Co je okultismus? Je okultismus nebezpečný?, Je jóga nebezpečná? Ano!, Místa, kde je démonům dobře

Démonické obsazení (posedlost démonem)
Posedlost démonem znamená být obklopen temnými silami (démony) z duchovního světa, které mají na člověka (jako celek včetně fyzického těla) silnou působnost a vliv. Démonicky obsazený může být nevěřící i věřící.

Doporučené články k prostudování: Posedlost démonem, Může mít křesťan démona? Ano!

„A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan, aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť  moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2. Korintským 12,7-10

Vymítání démonů
Ježíš dal křesťanům moc vymítají démony z lidí. Jak? Přesný návod je v Bibli – ve Jménu Ježíše Krista. Nic si k tomu nepřidávejte! Křesťané mají démony umlčovat, okřikovat je, přikazovat jim, ne je nezkoumat. Žádné rituální svazování démonů, „vyhánět“ démony „svěcenou vodou“, nějakým předmětem (kříž apod.) atd.

„Jednou, když jsme se šli modlit, potkala nás jedna otrokyně, která měla věšteckého ducha a přinášela svým pánům veliké zisky předpovídáním budoucnosti. Začala za Pavlem a za námi chodit a vykřikovala: „Tito lidé jsou služebníci Nejvyššího Boha! Ohlašují vám cestu spásy!“ Když to trvalo mnoho dní, Pavel to už nemohl snést, a tak se obrátil a řekl tomu duchu: „Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, vyjdi z ní!“ V tu chvíli byl pryč.“
Bible, Skutky 16,16-18

„V jejich synagóze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl: „Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi Svatý Boží.“ Ale Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi z něho!“ Nečistý duch jím zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel.“
Bible, Marek 1,23-26

„Ježíš totiž tomu nečistému duchu přikázal, aby z toho člověka vyšel.“
Bible 21, Lukáš 8,29

„(Ježíš mu totiž řekl: „Vyjdi z toho člověka, nečistý duchu!)“
Bible 21, Marek 5,8

Je tady silnější – Bůh Ježíš Kristus
Satan a jeho démoni jsou sice silnější než člověk, ale Bůh Ježíš Kristus má absolutní vládu nad satanem a všemi démony. Pravý křesťané mají za sebou Ježíše Krista! Před Ježíšem se třese každý démon. Křesťané se spoléhají na Ježíše, nenechávají se děsit satanem ani jiným démonem. Křesťané, i když se je satan snaží všemožně zastrašovat, zažívají Boží klid, protože ví, že za nimi stojí ten Nejvyšší.

„Kdo páchá hřích, je z ďábla, neboť ďábel od počátku hřeší. Proto se ukázal Boží Syn, aby zrušil skutky ďábla.“
Bible 21, 1. Jan 3,8

NV jejich synagoze byl člověk posedlý nečistým duchem a ten hlasitě vykřikl: „Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi – ten Svatý Boží!
„Zmlkni,“ okřikl ho Ježíš, „a vyjdi z něj!“ Démon jím smýkl doprostřed a vyšel z něj, aniž by mu ublížil.
Všech se zmocnil úžas a začali se dohadovat: „Co je to za slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vycházejí?“ A zpráva o něm se šířila po celém okolí.“
Bible 21,Lukáš 4,33-37

„Všichni byli tak ohromeni, že se začali ptát jeden druhého: „Co to má znamenat? Co je to za nové učení? Rozkazuje mocně i nečistým duchům a poslouchají ho!
Bible 21, Marek 1,27

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. (…) V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. (…) a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!“
Bible 21, Koloským 2,6 a 9-10 a 14-15

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Bible 21, Matouš 28,18

„Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!
Bible 21, Jakub 2,19

Závěr
Satan a jeho démoni jsou reálné duchovní bytosti, které to s člověkem nemyslí dobře. Jsou to velcí nepřátelé z neviditelného světa, kteří mistrnně dokáží překrucovat Slovo Boží, manipulovat lidmi včetně politiků a jinak škodit lidem.

„Jsou to duchové démonů, kteří konají zázračná znamení a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha.“
Bible 21, Zjevení 16,14

Satan a jeho démoni jsou silnější než člověk, ovšem svrchovanou vládu nad nimi má Bůh Ježíš Kristus, takže to jsou omezené bytosti. Proto jdi ke Kristu – přijmi Ježíše Krista jako osobního Spasitele.

Satan ví, že na konci věků bude zlikvidován on a jeho démoni v ohnivém jezeře (Zjevení 20,10). Satan chce, aby tam s ním skončilo co nejvíc lidí. V ohnivém jezeře skončí každý, kdo během pozemského života odmítne Ježíše Krista. Žádná druhá šance nebude! Kdo odmítá Ježíše Krista, je antikrist. Antikrist je každý ateista. Antikrist je také člověk, který o sobě říká, že je křesťan, ale věří ve falešného boha. Takový člověk je pseudokřesťan.

Amen.

„Kdo není se mnou, je proti mně;“
Bible 21, Matouš 12,30