Satan a démoni

Většina lidí si nechce přiznat, že existuje Bůh a satan (dobro a zlo). Lidi si nechtějí přiznat, že člověka soustavně manipuluje satan, který má k dispozici armádu démonů. Křesťané ví, že satan a jeho služebníci jsou pro člověka velcí nepřátelé, protože je svádí k hříchu. Satan se snaží soustavně lidi manipulovat a ovládat, protože chce, aby jich co nejvíce skončilo v ohnivém jezeře – pekle. Satan totiž nemá co ztratit, on ví, že na konci věků bude zlikvidován.

„Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.“
Zjevení 20,10

satan

Z tohoto verše plyne, že satan peklu nikdy vládnout nebude, protože bude zničen!

Kdo byl/je satan, démoni?
Satan (ďábel – z řeckého diabolos – překrucovač) je stvořená bytost, která velmi nenávidí lidi. Je to nepřítel z neviditelného světa, který dokáže překrucovat Slovo Boží. Dokáže jen škodit a konat zlo. Je to sice mocná a mimořádně inteligentní bytost, ovšem k Boží moci se nedá rovnat. Satan má políčeno na všechny lidi na tomto světě. Je to žalobce a démoni jsou jeho pomocníci. Podle Bible je satan lhář a otec lži:

„Ježíš jim řekl: „Kdyby Bůh byl váš Otec, milovali byste mě, neboť jsem od Boha vyšel a od něho přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mě poslal. Proč mou řeč nechápete? Proto, že nemůžete snést mé slovo. Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.“
Jan 8,42-44

Co je satanova lež? Například: evoluce, Bůh neexistuje, Země vznikla náhodou, zabij se a budeš mít klid (sebevražda), křesťanství je zlo…

Satan byl nejvýše postavený anděl, který měl přezdívku Světlonoš. Satan zpychl, kritizoval Boha, chtěl se Mu podobat a vyvolal vzpouru. Proto ho Bůh vyhnal na Zemi. Satan se ale na Zemi neusídlil sám, má k dispozici třetinu padlých andělů, kteří jsou nazýváni démoni (biblický výraz).

„A v nebi nastala válka: Michael a jeho andělé museli bojovat s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale neobstáli, a už pro ně nebylo místo v nebi. A byl svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“
Zjevení 12,7-9

Satan byl v nebesích nejkrásnějším a nejmocnějším cherubem. Podobenství z Bible:

„Byl jsi pomazaným cherubem, určil jsem tě za ochránce. Byl jsi na Boží svaté hoře, mezi žhoucími kameny ses procházel. Byl jsi dokonalý na cestách svých ode dne svého stvoření – než jsi byl shledán zlým. Kvůli množství tvého obchodování se tvé nitro naplnilo krutostí a zhřešil jsi. Proto jsem tě vykázal z Boží hory, cherube ochránce, tebe jsem zapudil z tvého místa mezi žhoucími kameny! Kvůli své kráse zpychl jsi, kvůli své nádheře jsi moudrost zahodil. Proto jsem tě tedy srazil k zemi, před očima králů, aby tě viděli.“
Ezechiel 28, 14-17

Jak pracuje satan
Satan není všude přítomný, avšak má k dispozici lstivou armádu démonů. Satan a démoni lidem pořád podsouvají a našeptávají různé myšlenky (démonická sugesce). Nekompromisně odmítejte tyto démonské myšlenky, démonská našeptávání! Problém mají nevěřící, kteří narozdíl od křesťanů, nemají Ducha svatého. Křesťané skze Ducha svatého odhalují pravdu. Křesťané mají Ježíše a vyznávají své hříchy, tím nad satanem vítězí.

Satan a démoni jsou velcí překrucovači pravdy, Bible. Démoni s oblibou překrucují fakta v křesťanství. Ukázkovým příkladem je Římsko-katolická církev (modlářství, upravené desatero, podvodný význam Panny Marie apod.).

Satan může dát lidem peníze, moc, popularitu, pýchu, nadpřirozené schopnosti… Vše pro to, aby je svedl k hříchu.

Satan často obviňuje Boha před lidmi – kdyby byl Bůh, tak přece nemůže dopustit to všechno utrpení…

Otevřená spolupráce s démony
Lidé často s démony dobrovolně spolupracují, čímž jim otevírají vstupní bránu. Praktikování a víra v okultismus je velká vstupní brána pro démony! Okultismus je: astrologie, horoskopy, magie, telekineze, proutkaření, reiki, spiritismus, jóga, homeopatie atd. Vstupní branou pro démony je i homosexualita, smilstvo, sledování pornografie, zloba, nenávist, pozitivní myšlení (sebemanipulace)…

Démonické obsazení
Je to stav, kdy démoni plně ovládají lidské tělo. Démonicky obsazený může být i křesťan! – Může mít křesťan démona? Ano!

„A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan, aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť  moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2.Korintským 12,7-10

Ježíš dal křesťanům moc vymítají démony z lidí. Jak? Přesný návod je v Bibli – ve Jménu Ježíše Krista. K tomu návodu si nic nepřidávejte! Křesťané mají démony umlčovat, okřikovat, přikazovat jim, nezkoumat je! Žádné rituální svazování démonů, „vyhánět“ démony „svěcenou vodou“, nějakým předmětem (kříž apod.) atd.

„Jednou, když jsme se šli modlit, potkala nás jedna otrokyně, která měla věšteckého ducha a přinášela svým pánům veliké zisky předpovídáním budoucnosti. Začala za Pavlem a za námi chodit a vykřikovala: „Tito lidé jsou služebníci Nejvyššího Boha! Ohlašují vám cestu spásy!“ Když to trvalo mnoho dní, Pavel to už nemohl snést, a tak se obrátil a řekl tomu duchu: „Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, vyjdi z ní!“ V tu chvíli byl pryč.“
Skutky 16,16-18

„Ježíš totiž tomu nečistému duchu přikázal, aby z toho člověka vyšel.“
Lukáš 8,29

„(Ježíš mu totiž řekl: „Vyjdi z toho člověka, nečistý duchu!)“
Marek 5,8

Démoni nechtějí být odhaleni
Démoni často stojí za jednám lidí. Démon řekne (vnukne) myšlenku: „Ukradni to!“. A člověk tak může učinit (ale také nemusí). Bůh nás stvořil s možností volby. Nikdo nejde do pekla se zavázanýma očima!

Démoni jsou tak chytří, že v žádném případě nestojí o to, aby byla odhalena jejich existence, přítomnost v člověku. Bible:

„V jejich synagóze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl: „Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi Svatý Boží.“ Ale Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi z něho!“ Nečistý duch jím zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel.“
Marek 1,23-26

Satan a konec světa
Satan moc dobře ví, že jeho konec se blíží. Ví, že se přibližujeme ke konci světa (návratu Ježíše na Zemi), proto jsou jeho útoky intenzivnější a záludnější (exploze okultismu, morální pokleslost, lhostejnost k důkazům blížícího se konce, propagace homosexuality…).

Je tady silnější – Ježíš Kristus
Křesťané se nechávají vést Duchem svatým, který je uvádí do pravdy. Křesťané se v prvé řadě soustřeďují na Boha Ježíše Krista, který je Nejvyšší autorita nad satanem a jeho démony. Křesťané se spoléhají na Ježíše, proto se nenechávají děsit satanem. Křesťané, i když se je satan snaží všemožně zastrašovat, zažívají Boží klid, protože ví, že nimi stojí ten Nejvyšší.

„Kdo páchá hřích, je z ďábla, neboť ďábel od počátku hřeší. Proto se ukázal Boží Syn, aby zrušil skutky ďábla.Kdo se narodil z Boha, nepáchá hřích, neboť v něm zůstává Boží símě; nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. Podle toho se poznají děti Boží a děti ďábla: kdo nežije spravedlivě a nemiluje svého bratra, není z Boha“
Jan 3,8-10

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Matouš 28,18

„Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!“
Jakub 2,19