Kdo je Duch Svatý?

Kdo je Duch Svatý?
Duch Svatý je Bůh (součástí Trojice). Bůh existuje ve třech osobách – Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý. Duch Svatý je duchovní hlas, Přímluvce, který křesťany vede jejich životem, posiluje je v těžkých životních situacích, ukazuje jim tu správnou cestu, varuje je před satanovou lstivostí a manipulátorstvím. Duch Svatý může dát křesťanům i nadpřirozené schopnosti (dary Ducha). Skrz Ducha Svatého k nám hovoří Bůh.

Kdo není Duch Svatý?
Duch Svatý není žádný manipulátor, neovládá lidi, nedělá z nich otroky a loutky, jako satan a démoni. Duch Svatý v žádném případě nepřebírá kontrolu na lidským životem. Je tady od toho, aby člověka nenásilně učil, pomáhal mu poznávat Boha. Hlas (pomoc) Ducha Svatého lze utlumit či dokonce odmítnout (tomu se říká uhašování Ducha), což někdy děláme 🙁

Jak poznám, že jde o Ducha Svatého a ne o satana?
To skutečný křesťan pozná. Je důležité rozpoznávat vnitřní hlasy/pochody a být k nim mimořádně vnímavý. To bezbožný člověk nemůže pochopit, protože nemá Ducha svatého. Skrz Ducha Svatého k nám často Bůh promlouvá (upozorňuje nás na něco, žádá po nás něco atd.).

Věříme v Trojjediného Boha
Věříme v Trojjediného Boha: Otce, Syna  a Ducha Svatého. Je to jeden Bůh ve třech osobách. Toto je jediný biblický Bůh!

Bible byla napsána pod vedením Ducha Svatého.  Pojďme se tedy Podívat do Bible:

Duch Svatý je součástí Boží Trojice:
Matouš 28,19–20: „Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.““

Duch Svatý nás vede v uctívání Boha:
Jan 4,23.24: „Přichází chvíle, a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.“

Duch Svatý nám pomáhá v každé situaci, prosí za nás:
Římanůn 8,26-27 – „Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás. Ten, který zkoumá srdce, ovšem rozumí smyslu Ducha, že podle Boží vůle prosí za svaté.“

Dovol Duchu Svatému, aby tě naplňoval a vedl:
Efezkým 5,15-20: „Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli. Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem. Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.“

Duch Svatý nás vede a je s námi pořád:
Jan 14,16-17: „Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás.“

Dar Ducha Svatého je vnímáno jako znovuzrození:
Jan 3,5–7: „Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo; co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se znovu narodit.“

Žádej Boha o naplnění Duchem Svatým. Duch svatý tě pak bude vést správnou cestou:
Lukáš 11,13: „Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kteří ho prosí?“

Duch Svatý je s námi i ve složitých životních situacích. Duch Svatý je Bůh žijící uvnitř věřících:
Matouš 18,19-20: „Říkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou ohledně čehokoli, za co by prosili, stane se jim to od mého nebeského Otce. Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“

Duch Svatý ti říká, co máš hovořit. Dává ti svobodu, smělost:
Skutky 4,29: „Pohleď nyní na jejich výhrůžky, Hospodine, a dej svým služebníkům, ať mluví tvé slovo se vší smělostí. Vztahuj svou ruku k uzdravování a dej, ať se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí divy a zázraky! Místo, na kterém se shromáždili, se po jejich modlitbě zatřáslo. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali směle mluvit Boží slovo.“

V Písmu je záznam o tom, že Duch Svatý byl vylit na bezbožné lidi:
Skutky 10,44-48: „Ještě než to Petr dořekl, Duch svatý sestoupil na všechny, kdo poslouchali jeho řeč. Obřezaní věřící, kteří přišli s Petrem, užasli, že dar Ducha svatého je vylit i na pohany. Slyšeli je totiž, jak mluví v jiných jazycích a velebí Boha. Petr tehdy prohlásil: „Copak jim někdo může odepřít křest vodou, když přijali Ducha svatého jako my?“ A tak je nechal pokřtít v Pánově jménu. Potom ho pozvali, aby s nimi pobyl ještě několik dní.“