Kdo je Duch Svatý?

Bůh existuje ve třech osobách: Otec, Syn (Ježíš Kristus) a Duch Svatý. Je to jeden Bůh ve třech osobách, viz. Trojjediný Bůh. Rozhodně nejde o tři různé bohy! Bůh je v Nebi, Ježíš je po Jeho pravici a Duch Svatý je zde na zemi. Duch Svatý je v Bibli též nazýván jako Přímluvce, Utěšovatel nebo Duch pravdy.

Duch Svatý je: Život, Mocný, Silný, Utěšitel, Učitel, Pomocník, Rádce, působí znovuzrození (duchovní probuzení), přibližuje ti Boha, skrze tebe volá k Bohu, ujišťuje (vydává vnitřní utvrzení, probouzí důvěru), proměňuje charakter člověka, uvádí do služby (působí obdržení a rozvoj duchovních darů)…

Duch svatý znamená Boží přítomnost v křesťanském životě. Křesťan má zažívat radost a pokoj v Duchu Svatém, ne žít v nějakém zákonickém systému (musíš platit „desátky“ atd.). Opravdový křesťan je postupně Duchem Svatým proměňován k Božímu charakteru. Pokud se necháme vést Duchem Svatým, postupně v nás „umírají“ touhy po světských věcech a člověk touží po Božích věcech. Také poneseme ovoce spasení, což je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost (Galatským 5,22-23). Každý křesťan by měl chtít být naplněn Duchem Svatým. Být naplněn Duchem Svatým znamená žít v souladu s Boží vůlí.

Doporučené kázání k prostudování: Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy

Padání pod mocí Ducha Svatého
Na základě Boží vůle, pod mocí Ducha Svatého, křesťané padají (tváří před Bohem). Rozhodně tím nemyslím tvrdé srážení lidí na znak příkazy „oheň“ apod. (jak to někdy vidíme na některých „křesťanských“ akcích)!

Doporučené články k prostudování: Démonické projevy v církvích, Ne všichni duchové jsou od Boha!, Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?

„Než to dořekl, náhle je zahalil zářící oblak. Vtom se z oblaku ozval hlas: „Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil. Jeho poslouchejte.“ Když to učedníci uslyšeli, padli na tvář a hrozně se báli.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 17,6

Jak získat (přijmout) Ducha Svatého?
Ducha Svatého dostáváme zdarma (je to dar) ve chvíli (že Duch Svatý v nás přebývá), kdy jsme díky Bohu činili pokání a uvěřili v Ježíše Krista, který zemřel za hříchy lidí. Ducha Svatého dostáváme a přijímáme ve stejnou chvíli, kdy přijímáme spasení. Toto se také nazývá křest Duchem Svatým. Křest Duchem Svatým je jednorázová záležitost, kterou vykonává Bůh, nikdy ne člověk. Někteří křesťané si křest Duchem Svatým pletou se službou, s naplněním, dary a projevy Ducha Svatého (mluvení v jazycích atd.). Naplnění Duchem Svatým atd. zpravidla nastává po vodním křtu. Vodním křtem potvrzujeme víru v Krista a rozhodnutí následovat Jeho cestu. Vodní křest je náš závazek smlouvy s Bohem, pohřeb starého života a vzkříšení spolu s Kristem, plus obmytí hříchů. Kdo se nechce nechat pokřtít, nechce být křesťanem. Takový člověk odmítá být ztotožněný s ukřižovaným Kristem, potažmo s křesťanstvím.

„Lid byl plný očekávání a všichni si o Janovi v srdci říkali, jestli to snad není Mesiáš. Jan ale dal všem tuto odpověď: „Jistě, já vás křtím vodou, ale přichází někdo silnější než já. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Už drží v ruce lopatu, aby pročistil svůj mlat. Pšenici shromáždí do své obilnice, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm.“ Takto i mnoha jinými slovy napomínal lid a ohlašoval radostnou zprávu.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 3,15-18

V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého. Ten je závdavkem našeho dědictví: zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála a sláva jemu!“
Bible, překlad 21. století, Efeským 1,13-14

„Oni ho přibili na kříž a popravili, ale Bůh jej třetího dne vzkřísil a dal, aby se ukázal – ne všemu lidu, ale svědkům, které Bůh předem vyvolil – nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. Uložil nám, abychom kázali všemu lidu a dosvědčovali, že on je ten, koho Bůh ustanovil soudcem živých i mrtvých. Jemu vydávají svědectví všichni proroci: skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něj věří.“ Ještě než to Petr dořekl, Duch svatý sestoupil na všechny, kdo poslouchali jeho řeč. Obřezaní věřící, kteří přišli s Petrem, užasli, že dar Ducha svatého je vylit i na pohany. Slyšeli je totiž, jak mluví v jiných jazycích a velebí Boha. Petr tehdy prohlásil: „Copak jim někdo může odepřít křest vodou, když přijali Ducha svatého jako my?“ A tak je nechal pokřtít v Pánově jménu.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 10,39-48

„A jen, co jsem k nim začal mluvit, sestoupil na ně Duch svatý stejně jako na počátku na nás. Tehdy jsem si vzpomněl na Pánova slova: ‚Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým.‘ Jestliže jim Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, kdo jsem byl já, abych bránil Bohu?“ Po těch slovech se upokojili a začali chválit Boha: „Tak tedy i pohanům dal Bůh pokání k životu!“
Bible, překlad 21. století, Skutky 11,15-18

„Ať  už jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním Duchem pokřtěni do téhož těla a jeden Duch se nám všem stal nápojem.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 12,13

„Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete v těle, ale v Duchu. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 8,9

„Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takoví nejsou narozeni z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.“
Bible, překlad 21.století, Jan 1,12-13

„Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť  žije u vás a bude ve vás. […] Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo; můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a zůstaneme u něj.“
Bible, překlad 21.století, Jan 14,16-17 a 23

Mají křesťané vykonávat křest Duchem Svatým?
Ne, křest Duchem Svatým vykonává Bůh Ježíš Kristus. Písmo nám říká, že máme být plní Ducha, modlit se za naplnění Duchem, dary Ducha (prorokování, mluvení v jazycích…)… Naplnění Duchem je v životě křesťana neustálý a celoživotní proces.

„Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem.“
Bible, překlad 21.století, Efeským 5,18

„Místo, na kterém se shromáždili, se po jejich modlitbě zatřáslo. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali směle mluvit Boží slovo.“
Bible, překlad 21.století, Skutky 4,31

Mohu přijít o Ducha Svatého?
Ano. Tím přicházíme o spasení – „Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.“ (Římanům 8,9). Více článek Jednou spasený – navždy spasený?.

„Hospodin Mojžíšovi odpověděl: Ze své knihy vymažu toho, kdo proti mně zhřešil.“
Bible, překlad 21. století, Exodus 32,33

„Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 24,13

Křest ohněm
Co se týče „křtu ohněm“, tak ten též vykonává Ježíš. Jedná se o přezkušování, tříbení a pročišťování křesťanů. Křesťané jsou pročišťováni skrze ohnivé zkoušky, které pro někoho mohou vyústit v pekelný oheň (ohnivé jezero). Pokud by tě nějaký křesťan chtěl křtít nebo naplňovat „ohněm“, řekni mu, že je to nebiblické. Nebiblický „křest ohněm“ často vykonávají křesťané spadající pod Hnutí Víry.

„On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Už drží v ruce lopatu, aby pročistil svůj mlat. Pšenici shromáždí do své obilnice, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 3,16-17

„I pomíjivé zlato se přece zkouší ohněm – vaše víra je ale mnohem vzácnější, a když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista.“
Bible, překlad 21. století, 1.Petr 1,7

Duch Svatý a pročítání Bible
Přítomnost (neuhašování) Ducha Svatého je velmi důležitá při pročítání Bible. Duch Svatý křesťanům ozřejmuje, co vlastně v Bibli čtou (je vykladač Bible). Kdo nebyl pokřtěn Duchem Svatým (bezbožný člověk), nemůže správně vykládat Bibli.

Mluvení v jazycích
Mluvení v jazycích je jedním z darů Ducha Svatého. Není žádný stav transu, děje se to za plného vědomí a člověk může ovlivňovat, zda mluví v jazycích nebo ne. Mluvení v jazycích je pro křesťany dar od Boha. Nedostal jsi dar jazyků? Pokud tento dar chceš, žádej o něj v modlitbách. I když nemáš dar mluvení v jazycích, přesto jsi plnohodnotný křesťan! Bůh dává dary Ducha podle své vůle, někdo má dar proroctví, jiný rozlišování duchů…

„Potom jim řekl: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích“
Bible, překlad 21.století, Marek 16,15-17

Nebraňte se mluvit v jazycích…

„Nuže, bratři moji, horlete po proroctví a nebraňte mluvit v jazycích.“
Bible, překlad 21.století, 1. Korintským 14,39

Jazyky jsou pro křesťany…

„Jazyky tedy nejsou znamením pro věřící, ale pro nevěřící; proroctví naopak není pro nevěřící, ale pro věřící. Co kdyby na společném shromáždění církve všichni mluvili v jazycích? Když tam přijdou nezasvěcení nebo nevěřící, neřeknou snad, že blouzníte? Když ale budou všichni prorokovat a přijde někdo nevěřící nebo nezasvěcený, bude tím vším přesvědčován a usvědčován.“
Bible, překlad 21.století, 1. Korintským 14,22-24

Modlitby v jazycích
Když se modlíš v jazycích, lidi tomu nerozumí (pokud není vykladač), ale Bůh ano…

„Následujte lásku, horlete po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali. Kdo mluví v jazycích, nemluví totiž k lidem, ale k Bohu. Je puzen Duchem, ale nikdo mu nerozumí; co říká, zůstává tajemstvím.“
Bible, překlad 21.století, 1. Korintským 14,1-2

Když se modlíš v jazycích, tvé srdce volá k Bohu, v tu chvíli vedeš ten nejupřímnější rozhovor s Bohem, modlíš se, nádherně chválíš Pána atd. Pro křesťana je to velmi dobré. Někdy člověk neví, za co se modlit, nebo jak to říct, Duch Svatý to ale ví a říká to Pánu.

Když se modlíš v jazycích, satan tomu vůbec nerozumí, je zmatený a třese se, bojí se, protože neví, co se bude dít. I proto jsou modlitby v jazycích tak důležité.

Když se modlíš v jazycích, nepřemýšlíš, modlí se Duch Svatý…

„Když se totiž modlím v jazycích, modlí se můj duch, ale má mysl zahálí.“
Bible, překlad 21.století, 1. Korintským 14,14

Máme žádat Boha o výklad jazyků…

„Kdo mluví v jazycích, ať se proto modlí, aby je mohl vykládat.“
Bible, překlad 21.století, 1. Korintským 14,13

Andělské jazyky? Rozhodně ne!
Někteří křesťané nazývají mluvení v jazycích andělskými jazyky. Tito lidé tvrdí, že se jedná o projev přenesení lidské mluvy do řeči andělů. Tak to opravdu není. Písmo říká: „sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás…“

„Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás. Ten, který zkoumá srdce, ovšem rozumí smyslu Ducha, že podle Boží vůle prosí za svaté.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 8,26-27

Prosí tedy Duch svatý, který je v člověku, rozhodně se nejedná o přenesení lidské mluvy do řeči andělů. Pokud někdo nazývá mluvení v jazycích andělským jazykem, tak si vůbec neuvědomuje, že jsou dva druhy andělů – dobří (od Boha) a špatní (démoni)!

Pozor na vynucování si darů Ducha Svatého
Satan křesťanům doporučuje, ať Bohu diktují, jaké dary Ducha jim má dát. Takový diktát a vynucování darů Ducha Svatého vidíme hlavně v křesťanském směru Hnutí Víry, kde se provozuje hypnóza a magické myšlení. V Hnutí Víry si zakládají na mluvení v jazycích. Oni tvrdí, že pokud nemáš Boží jazyk, je s tebou něco v nepořádku. Tak to rozhodně není!!! Pokud nějaký křesťan nemluví v jazycích, je plnohodnotný křesťan! Za dary Ducha svatého se určitě máme modlit, ale rozhodně nemůžeme diktovat Bohu, jaké dary nám má dát. Pro každého křesťana by měla být priorita Boží vůle!

K tomuto bodu bych chtěl ještě dodat to, že mluvení v jazycích není výhradně křesťanskou záležitostí. Pokud má někdo jazyky, nutně to nemusí znamenat, že je to od Boha. I okultisté, hinduisté, šamani, satanisté… hovoří v jazycích (démonských). Tento jazyk lze od Božího jazyku odlišit tím, že je mírně trhavý. V satanově jazyku může hovořit i „křesťan“, který uctívá falešného krista. Takový „křesťan“ nekomunikuje s Bohem, ale s démonem. Může se jednat o démonicky obsazené křesťany. Další věc je, že mluvení v jazycích lze poměrně snadno napodobit.

Na veřejném shromáždění s vykladačem jazyků
Někteří křesťané na veřejných shromážděních (bez vykladače), hovoří jazyky. Upoutávají tak pozornost na sebe, ne na Boha. Toto je nebiblické.

„Když se scházíte, každý něco přináší – někdo píseň, někdo vyučování, někdo zjevení, někdo jazyk a někdo výklad. Ať se to všechno děje k vzájemnému posílení. Chce-li někdo mluvit v jazycích, ať mluví postupně dva nebo nejvýše tři a někdo ať vykládá; když tam ale nebude, kdo by to vykládal, pak ať ve shromáždění zmlkne a mluví jen pro sebe a pro Boha.
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 14,26-28

Různé dary téhož Ducha
Dary Ducha svatého není jen mluvení v jazycích, ale i další: dar moudrosti, dar slova poznání, dar uzdravování, dar konání zázraků, dar proroctví, dar rozlišování duchů, dar výklad jazyků… Mějme na mysli, že některé dary Ducha nejsou platné vždycky a všude! Například dar uzdravování z fyzických nemocí má člověk pouze tehdy, když Bůh chce (Boží vůle). Vždycky uzdravuje Boží moc, ne člověk sám o sobě (jeho víra apod.). V některých případech může být dar uzdravování jednorázová záležitost. Mysleme na to, že i satan může „uzdravovat“! Je potřeba si všechno prověřovat (1. Tesalonickým 5,21-22), uzdravení by nemělo být výjimkou! Satan může „uzdravovat“, nejen v okultismu (např. v kvantové terapii), ale i u „křesťanů“, kteří mají víru ve falešného boha (tomu bohu mohou říkat kristus!). Kdo nezůstává v Kristově učení, nepřistupuje k Bohu Stvořiteli (2. Jan 9-11)!

„Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechci, abyste zůstali v nevědomosti. Víte, že jste ještě jako pohané chodili k němým modlám, jak jste k tomu byli vedeni. Proto chci, abyste věděli, že nikdo, kdo mluví v Duchu svatém, nemůže zlořečit Ježíši, tak jako nikdo nemůže prohlásit „Ježíš je Pán,“ jedině v Duchu svatém. Jsou různé dary, ale tentýž Duch, jsou různé služby, ale tentýž Pán, jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh. Každý ovšem dostává projev Ducha ke společnému užitku: jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož Ducha slovo poznání, dalšímu víra v tomtéž Duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž Duchu, jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků.“
Bible, překlad 21.století, 1. Korintským 12,1-10

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible, překlad 21.století, Matouš 7,21-23

Bible a Duch Svatý

Duch Svatý stojí za proroctvím…

„Především vězte, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým.“
Bible, překlad 21.století, 2. Petr 1,20-21

Když kážeš evangelium, Duch Svatý ti pomáhá…

„Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým. Poslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu“
Bible, překlad 21.století, Lukáš 4,18

Duch Svatý křesťanům dává odvahu evangelizovat, smělost…

„Pohleď nyní na jejich výhrůžky, Hospodine, a dej svým služebníkům, ať mluví tvé slovo se vší smělostí. Vztahuj svou ruku k uzdravování a dej, ať se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí divy a zázraky! Místo, na kterém se shromáždili, se po jejich modlitbě zatřáslo. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali směle mluvit Boží slovo.“
Bible, překlad 21.století, Skutky 4,29

Duch Svatý nám pomáhá v naší slabosti a prosí za nás (podle Boží vůle)…

„Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás. Ten, který zkoumá srdce, ovšem rozumí smyslu Ducha, že podle Boží vůle prosí za svaté.“
Bible, překlad 21.století, Římanům 8,26-27

Duch Svatý má obrovskou moc…

„Ježíše z Nazaretu Bůh pomazal Duchem svatým a mocí. Kamkoli přišel, konal dobro a uzdravoval všechny soužené od ďábla, protože Bůh byl s ním.“
Bible, překlad 21.století, Lukáš 4,18

Skrz Ducha Svatého je křesťan proměňován k obrazu Krista…

„My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme Pánovu slávu a tehdy jsme Pánovým Duchem proměňováni k jeho obrazu, od slávy k slávě.“
Bible, překlad 21.století, 2. Korintským 3,18

Přijměte moc Ducha svatého…

„Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa.“
Bible, překlad 21.století, Skutky 1,8

Duch Svatý křesťany vede k uctívání Boha…

„Přichází chvíle, a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.“
Bible, překlad 21.století, Jan 4,23-24

V naší moci je bránit Duchu Svatému působit v nás…

„Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte.“
Bible, překlad 21.století, 1. Tesalonickým 5, 16-19

„Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení.“
Bible, překlad 21.století, Efeským 4,30

Tělo křesťana je chrámem Ducha Svatého…

„Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.“
Bible, Překlad 21.století, 1. Korintským 6,19-20