Papež František svatořečil Matku Terezu. Co na to Bible?

4.9.2016 Papež František svatořečil katolickou misionářku Matku Terezu. To znamená, že Matka Tereza byla prohlášena za svatou.

Během nedělní mše na svatopetrském náměstí ve Vatikánu prohlásil papež Matku Terezu (vlastním jménem Agnes Gonxha Bojaxhiu) za svatou, přesně den před 19. výročím jejího úmrtí. Matka Tereza za života, za svou charitativní činnost, získala Nobelovu cenu (1979), Templetonovu cenu (1973), Britský Řád Za zásluhy (1983).

Matka Tereza
Matka Tereza

Svatořečení. Co to znamená?
Tento akt/výraz se týká Římsko-katolické církve. Svatořečení (kanonizace) je prohlášení určitého člověka za svatého. Podle římské církve nemůže být člověk prohlášen za svatého okamžitě, kandidát musí být nejprve prohlášen za Služebníka Božího, pak Ctihodného, následně Blahoslaveného a nakonec za svatého.

Pokud se podíváme do Písma, svatořečení v podání římských katolíků tam nenalezneme. Je to lidský výmysl a modlářství. Bůh nám říká, že svatý je každý znovuzrozený křesťan.

Pokud se podíváme na prohlášení za blahoslaveného (beatifikace), tam taky narazíme. Například blahoslavení Panny Marie. Marie byla určitě něčím vyjímečná, když si jí Bůh vybral k narození Ježíše Krista, nicméně byla jen člověk, a jak se píše v Písmu, každý člověk je hříšný…

„všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva.“
Bible 21, Římanům 3,23

Hřích přišel na svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili.
Bible 21, Římanům 5,12

Je potřeba si uvědomit, že je jediný prostředník mezi člověkem a Bohem, je Ježíš Kristus. Nikdo jiný! Žádná Marie ani žádní „svatí“, ke kterým se mnozí římští katolíci modlí (neříkám že všichni). Pokud se římští katolíci modlí k Marii nebo jiným „svatým“, je to otřesná modloslužba a duchovně nebezpečné (člověk se vydává démonům)!

„Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.“
Bible 21, Exodus 20,4-6

Závěr
Papež František prohlásil Matku Terezu za svatou. Jakým právem? Vydává se snad za Boha?

Papež František uznal evoluci a teorii velkého třesku. To je proti Bohu. Bible nám říká, že Bůh stvořil zemi svým slovem v šesti dnech.

Papež neodsuzuje rozvedené a homosexuály. Dokonce veřejně říká, že církev by se měla homosexuálům omluvit!

Papež si nechá říkat Svatý otec. Poklekají před ním věřící i nevěřící a líbají mu ruku. Papež potřebuje naše modlitby a posty!

„To všechno ti dám,“ řekl mu, „když padneš na kolena a pokloníš se mi.“
„Odejdi, satane!“ řekl mu na to Ježíš. „Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.“
Bible 21, Matouš 4,9-10

„Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!“
Bible 21, Zjevení 19,10