Papež František svatořečil Matku Terezu. Co na to Bible?

4.9.2016 Papež František svatořečil katolickou misionářku Matku Terezu. To znamená, že Matka Tereza byla prohlášena za svatou.

Během nedělní mše na svatopetrském náměstí ve Vatikánu prohlásil papež Matku Terezu (vlastním jménem Agnes Gonxha Bojaxhiu) za svatou, přesně den před 19. výročím jejího úmrtí. Matka Tereza za života, za svou charitativní činnost, získala Nobelovu cenu (1979), Templetonovu cenu (1973), Britský Řád Za zásluhy (1983).

Matka Tereza
Matka Tereza

Svatořečení. Co to znamená?
Tento akt/výraz se týká katolické církve. Svatořečení (kanonizace) je prohlášení určitého člověka za svatého. Podle katolické církve nemůže být člověk prohlášen za svatého okamžitě, kandidát musí být nejprve prohlášen za Služebníka Božího, pak Ctihodného, následně Blahoslaveného a nakonec za svatého.

Pokud se podíváme do Písma, svatořečení v podání katolíků tam nenalezneme. Je to lidský výmysl, satanský akt a modlářství katolické církve. Bůh nám říká, že svatý je každý znovuzrozený křesťan.

Pokud se podíváme na prohlášení za blahoslaveného (beatifikace), tam taky narazíme. Například blahoslavení Panny Marie. Marie byla určitě něčím výjimečná, když si jí Bůh vybral k narození Ježíše Krista, nicméně byla člověk, a jak se píše v Písmu, každý člověk je hříšný…

Římanům 3,23: „všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy“
Římanům 5,12: „Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili.“

A zde ještě musím podotknout, že je jen jediný prostředník mezi člověkem a Bohem,  je to Ježíš Kristus. Nikdo jiný! Žádná Marie ani žádní „svatí“, ke kterým se mnozí katolíci modlí (neříkám že všichni). Pokud se katolíci modlí k Marii nebo jiným „svatým“, je to modlářství, modlí se k démonům, a to je velmi nebezpečné!

Bible:

Exodus 20,4-6: „Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.“

Matka Tereza
To, zda byla Matka Tereza biblicky pokřtěna, nevím. Mnoho katolíků nevykonává (nepodstupuje) biblický křest (biblický křest je ponořením do vody). Matka Tereza dělala za života bezpochyby záslužnou činnost, to je však z křesťanského pohledu nedostačující. Pokud nebyla pokřtěna biblicky, nemůže se dostat do Božího království (to stojí v Písmu). Bůh nám říká, že skrz dobré skutky se do Božího království nikdo nedostane.

Jan 3, 3: „Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“

Marek 16, 16: „Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.“

Papež František
Papež František prohlásil Matku Terezu za svatou. Jakým právem? Vydává se snad za Boha?

Papež František uznal evoluci a teorii velkého třesku. To je proti Bohu. Bible nám říká, že Bůh stvořil zemi svým slovem v šesti dnech.

Papež neodsuzuje rozvedené a homosexuály. Dokonce veřejně říká, že církev by se měla homosexuálům omluvit!

Papež si nechá říkat Svatý otec. Poklekají před ním věřící i nevěřící a líbají mu ruku. Bible:

Matouš 4,9-10: „To všechno ti dám,“ řekl mu, „když padneš na kolena a pokloníš se mi.“ „Odejdi, satane!“ řekl mu na to Ježíš. „Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.“

Zjevení 19,10: „Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!“ Vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctví.“

Závěrem
Nesoudím nikoho, jen upozorňuji na některá fakta. Od toho je tady Bůh, aby soudil lidi. Bůh je maximálně spravedlivý a všichni budou souzeni spravedlivě.

Zjevení 20,12-15: „Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera. To je druhá smrt: hořící jezero. Kdokoli nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.“