Papež František uznal teorii velkého třesku!

Vůdčí osobnost Římsko-katolické církve Papež František veřejně uznal teorii velkého třesku. Papež řekl, že člověk je výsledkem evoluce. Papež to řekl v proslovu v Papežské akademii věd ve Vatikánu. Papež zde také radil věřícím, aby odmítli myšlenku, že svět vznikl náhodou. Evoluce je podle něj součástí „Božího plánu“.

Papež František:

„Když si čteme o stvoření v Genesis, můžeme si nesprávně představovat, že Bůh byl jakýsi kouzelník, který byl s kouzelnou hůlkou schopen udělat cokoli. Ale tak to není“

Papež František

„Velký třesk, který dnes považujeme za začátek světa, nijak neodporuje existenci Božského Stvořitele, ba právě naopak ji vyžaduje. Evoluce v přírodě není nekompatibilní s ideou stvoření, protože k evoluci je nutné stvoření bytostí, které se budou vyvíjet“

Je to skandální prohlášení!
Musím konstatovat, že Papež František je obrovské zlo řízené satanem. Také musím konstatovat, že Papež František dobře nezná Živého Boha ani Bibli. Papež neví, že Zemi i člověka stvořil Bůh v šesti dnech, jak stojí v Písmu. Tak mocný je Bůh! Má pravdu v tom, že Bůh není kouzelník, který by s kouzelnou hůlkou schopen udělat cokoli. Už ale asi neví, že Bůh žádnou kouzelnou hůlku nepotřebuje, stačí Jeho slovo.

Opravdu je člověk je výsledkem evoluce? Ani náhodou!
Bible jasně říká:

„Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu.“
Bible, Genesis, 1,27

Pravda o stvoření (Bible):

„Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.
Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch.
Bůh řekl: „Ať je světlo!“ – a bylo světlo.
Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy.
Bůh nazval světlo „den“ a tmu nazval „noc“. Byl večer a bylo ráno, den první.
Bůh řekl: „Ať je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!“
Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou – a stalo se.
Bůh nazval oblohu „nebe“ a byl večer a bylo ráno, den druhý.
Bůh řekl: „Ať se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a ať se ukáže souš!“ – a stalo se.
Bůh nazval souš „země“ a shromáždění vod nazval „moře“. A Bůh viděl, že je to dobré.
Tehdy Bůh řekl: „Ať země zplodí zeleň: byliny nesoucí semeno a různé druhy plodných stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno na zemi!“ – a stalo se.
Země vydala zeleň: různé druhy bylin nesoucích semeno a různé druhy stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré.
Byl večer a bylo ráno, den třetí.
Bůh řekl: „Ať jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování období, dnů a let;budou na nebeské obloze svítilnami k osvětlování země!“ – a stalo se.
Bůh učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla dni, a menší, aby vládla noci; učinil rovněž hvězdy.
Bůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi, aby panovaly nade dnem a nocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré.
Byl večer a bylo ráno, den čtvrtý.
Bůh řekl: „Ať se vody zahemží množstvím živočichů a nad zemí pod nebeskou oblohou ať létají ptáci!“
Bůh tedy stvořil velké mořské obludy a všemožné druhy čilých živočichů, jimiž se zahemžily vody, i všemožné druhy okřídlených ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré.
Bůh jim požehnal a řekl: „Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích; také ptáci ať se rozmnožují na zemi.“
Byl večer a bylo ráno, den pátý.
Bůh řekl: „Ať země vydá různé druhy živočichů: různé druhy dobytka, drobné havěti i polní zvěře!“ – a stalo se.
Bůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytka i všemožné druhy zemské havěti. A Bůh viděl, že je to dobré.“
Bible, Genesis 1-25