Bůh tvoří lidi. Evoluce neexistuje

Drtivá většina dnešních lidí věří, že evoluce je vědecky dokázaný fakt. Věda tvrdí, že se člověk vyvinul z opice. Podle vědců má každý z nás v rodokmenu opice. Lidé, kteří nesdílí evoluční teorii bývají zesměšňováni, v některých případech dokonce dochází k zastrašování.

Pravda je taková, že žádná evoluce neexistuje. Celá evoluční teorie je založená výhradně na spekulacích, domněnkách. Celý svět stvořil Bůh Stvořitel. Vrcholem stvoření je člověk, kterého Bůh stvořil ke svému obrazu a podobě. Bůh stvořil první lidi, Adama a Evu, kteří jsou prapředci všech lidí. Díky Bohu existujeme, žijeme a pohybujeme se. Berme vírou, že Bůh tvoří lidi i zvířata všeho druhu. Vševědoucí a všemohoucí Bůh ví, kdy náš život začne i kdy skončí.

„Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.“
Bible 21, Genesis 1,1

„Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!
Bible 21, Zjevení 14,7

„Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je. (…) Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí.“
Bible 21, Genesis 1,27 a 2,7

„Než jsem tě zformoval v matčině lůně, znal jsem tě.“
Bible 21, Jeremiáš 1,5

„Mé nitro zformovals ty sám, v lůně mé matky jsi mě tkal. Chválím tě za tvá díla ohromná, za to, jak podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš!“
Bible 21, Žalm 139,13-16

„Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a rovněž povýší.“
Bible 21, 1. Samuel 2,6-7

Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás. ‚Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.‘ Jak řekli někteří z vašich básníků: ‚Jsme přece jeho rodina.“
Bible 21, Skutky 17,24-28

„Hospodin dal, Hospodin vzal. Ať je požehnáno jméno Hospodin!“
Bible 21, Job 1,21

„Ty jsi mu spočítal jeho dny, počet měsíců jsi mu odměřil, dal jsi mu meze, jež nesmí překročit.“
Bible 21, Job 14,5

„I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré.“
ČEP, Genesis 1,21

„Jen se na behemota podívej, stejně jako tebe jsem stvořil jej; živí se trávou jako dobytče. Jen se podívej, jakou má sílu v bedrech, jak mocné svaly na břiše! Ocasem houpe jako cedrem, šlachy na stehnech pevně spletené. Kosti má jako bronzové válce, končetiny jako tyče železné.“
Bible 21, Job 40,15-18

Bůh při stvoření dává každému člověku obživujícího ducha (dech života, Genesis 2,7). Fyzické tělo bez tohoto ducha je mrtvé. Tímto duchem není myšlen Duch Svatý.

„Duch Boží mě přece učinil, dech Všemohoucího mě oživil.“
Bible 21, Jób 33,4

„Že nikoli, dokudž duše má ve mně bude a duch Boží v chřípích mých,“
Kralická, Jób 27,3

„Začali se mu vysmívat, protože věděli, že umřela. On ji ale vzal za ruku a zvolal: „Děvčátko, vstaň!“ Tehdy se do ní vrátil duch a ihned vstala.“
Bible 21, Lukáš 18,53-55

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm…“ Bůh samozřejmě stvořil také lidi vysokého vzrůstu, o kterých čteme ve Staré smlouvě.

„Když se lidé začali na zemi množit a rodily se jim dcery, synové Boží viděli, že lidské dcery jsou hezké, a brali si za ženy všechny, které si přáli. A Hospodin řekl: Můj duch nebude v člověku přebývat navěky, protože je tělo. Jeho dnů bude sto dvacet let. V oněch dnech byli na zemi obři – a také potom, když synové Boží vcházeli k lidským dcerám a ty jim rodily; to jsou ti dávní hrdinové, věhlasní muži.“
ČSP, Genesis 6, 1-4

„Z filištínského tábora vystoupil jejich zápasník jménem Goliáš z Gatu. Byl vysoký šest loktů a píď.“
Bible 21, 1. Samuel 17,4

„Země, kterou jsme procházeli, abychom ji prozkoumali, je země požírající své obyvatele a všechen lid, který jsme v ní viděli, jsou obrovití muži. Viděli jsme tam obry — synové Anákovi totiž pocházejí z obrů — a připadali jsme si jako kobylky a takoví jsme byli i v jejich očích.“
ČSP, Numeri 13,32-33

Závěr
Existuje Bůh Stvořitel, který to tady všechno stvořil (přírodu, lidi, zvířata…), udržuje a řídí. Bůh je Pánem nad všemi živly, nad životem i smrtí. Všemu živému dává Bůh „chřípí dech života“…

„Veškeré tvorstvo na zemi, vše, co se hýbe, zahynulo – ptactvo i dobytek, zvěř i veškerá havěť hemžící se po zemi, i všichni lidé. Vše, co mělo v chřípí dech života, vše, co žilo na souši, pomřelo.“
Bible 21, Genesis 7,21-22

„Hoden jsi, Pane a Bože náš, přijmout slávu a čest i moc, neboť jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle byly stvořeny a trvají.“
Bible 21, Zjevení 4,11

„Chvalte Hospodina, všichni na zemi, vodní obludy a všechny hlubiny, blesky a kroupy, mlha i sníh, prudký vichr, plnící jeho rozkazy, rovněž tak hory a všechny pahorky, ovocné stromy a všechno cedroví, divoká zvěř i všechen dobytek, drobná havěť i ptáci na křídlech, králové světa a všechny národy, všichni vůdcové a vládci na zemi, mladíci spolu s dívkami a staří s mladými! Ať všichni chválí jméno Hospodin, jen jeho jméno je přece nejvyšší, jeho sláva je nad nebem i nad zemí!“
Bible 21, Žalm 148,7-13

Existuje také zlá duchovní bytost, kterou Bible nazývá satan/ďábel. Satan vymyslel evoluční teorii, kterou lidem vnucuje přes vzdělávací systém, vědu, média… Satan se snaží všemožně lidem zakrýt Boha.

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“
Bible 21, Jan 8,44

Důležité je vědět, že Pán Ježíš Kristus satana porazil na kříži. Satan je poražený, odsouzený a čeká na likvidaci v ohnivém jezeře. On šanci nemá, ale ty ano! Ježíš Kristus je jediná cesta k Bohu a životu věčnému. Jedině víra v Ježíše Krista ti může přinést odpuštění hříchů a život věčný. Amen.

Doporučený článek k prostudování: Přijmi Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele.

„Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!“
Bible 21, Efeským 5,14

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. (…) V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. (…) a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!“
Bible 21, Koloským 2,6 a 9-10 a 14-15

„Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný! Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách – jste spaseni milostí! Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil.“
Bible 21, Efeským 2,4-9