Bůh stvořil Nebe a Zemi. Co zde znamená Nebe?

Hned na začátku Bible je psáno, že Bůh stvořil Nebe, Nebesa (záleží na překladu Bible) a Zemi. Co zde znamená Nebe? Nebe zde neoznačuje oblohu jako mračna, podnebí. Zde není myšlena ani nebeská klenba (hebrejsky: rakia, latinsky: firmamentum). Nebeskou klenbu a světelné objekty, které se na ní nacházejí (Slunce, hvězdy), Bůh stvořil později. Nebe zde označuje Boží království, duchovní říši včetně bytostí, které Bůh stvořil (anděly, serafy, cheruby). U Boha v Nebi je Pán Ježíš Kristus, který je nestvořený (je Bůh).

Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch Boží se vznášel nad vodami. I řekl Bůh: Budiž světlo! A bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a oddělil Bůh světlo od tmy. Bůh nazval světlo dnem a tmu nazval nocí; a byl večer a bylo ráno, jeden den.
I řekl Bůh: Budiž klenba uprostřed vod a nechť odděluje vody od vod. Bůh tedy udělal klenbu a oddělil vody, které byly pod klenbou, od vod, které byly nad klenbou. A stalo se tak. Bůh nazval klenbu nebesy; a byl večer a bylo ráno, den druhý. (…) I řekl Bůh: Ať jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci a byla na znamení, k určování časů, dnů a let. A ať jsou světly na nebeské klenbě, aby svítila na zemi. A stalo se tak. Bůh udělal dvě veliká světla: Větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci, a hvězdy. Bůh je dal na nebeskou klenbu, aby svítila na zemi, a aby ovládala den a noc a oddělovala světlo od tmy. Bůh viděl, že to bylo dobré. A byl večer a bylo ráno, den čtvrtý.“
ČSP, Genesis 1, 1-8 a 14-19

„Ten, jenž trůní na nebesích, se směje.“
ČSP, Žalm 2,4

„Jestliže jste tedy s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na Boží pravici.“
ČSP, Koloským 3,1

„Odpověděl jim (pozn. Ježíš): „Vy jste zdola, já jsem shora. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z tohoto světa.“
Bible 21, Jan 8,23

„Já vám však říkám, abyste vůbec nepřísahali, ani při nebi, protože to je Boží trůn, ani při zemi, protože to je podnož jeho nohou,“
Bible 21, Matouš 5,34

„Toto praví Hospodin: Nebe je můj trůn, zemi mám u nohou jako podnožku.“
Bible 21, Izaiáš 66,1

Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou mé cesty nad vašimi cestami,“
Bible 21, Izaiáš 55,9

„Při vzkříšení se totiž lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako [Boží] andělé v nebi.“
ČSP, Matouš 22,30

„V roce, kdy zemřel král Uziáš, jsem spatřil Pána sedícího na vznešeném a vyvýšeném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním se vznášeli serafové, každý se šesti křídly: dvěma si zakrývali tvář, dvěma si zakrývali nohy a dvěma létali. Jeden ke druhému přitom volali:
„Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, jeho sláva naplňuje všechnu zem!“
Bible 21, Izaiáš 6,1-3