Kolikrát Ježíš Kristus sestoupí pod nebeskou klenbu?

Kolikrát Ježíš Kristus sestoupí pod nebeskou klenbu? Jedno křesťanské učení říká, že dvakrát, jiné tvrdí, že třikrát. Co na to Boží slovo?

„I řekl Bůh: Budiž klenba uprostřed vod a nechť odděluje vody od vod. (…) I řekl Bůh: Ať se vody hemží živou havětí a ať létavci létají nad zemí pod nebeskou klenbou.“
ČSP, Genesis 1,6 a 20

Boží slovo hovoří o prvním sestoupení Ježíše Krista pod nebeskou klenbu. Dále hovoří o Jeho ukřižování, vzkříšení a nanebevzetí.

„Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, abychom přijali právo synovství.“
Bible 21, Galatským 4,4-5

„Vtom před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je Hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili, ale anděl jim řekl: „Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel – váš Mesiáš a Pán.“
Bible 21, Lukáš 2,9-11

„Když říkal, že jeho duše nezůstane v záhrobí (pozn. „hádes“) a jeho tělo nepodlehne rozkladu, předvídal tedy Mesiášovo vzkříšení.“
Bible 21, Skutky 2,31

„Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl své ruce a požehnal jim. A stalo se, když jim žehnal, že se od nich vzdálil [a byl nesen vzhůru do nebe].“
ČSP, Lukáš 24,50-51

„Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku. Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, přistoupili k nim dva muži v bílém rouchu a řekli jim: „Co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“
Bible 21, Skutky 1,9-11

Boží slovo hovoří o druhém Ježíšově sestoupení pod nebeskou klenbu. Tato událost nastane na úplném konci historie lidstva. V tu chvíli skončí čas, neboť Ježíšovo druhé sestoupení pod klenbu nastane v poslední den (den nejposlednější – kralický překlad). V tu chvíli se nebeská klenba zřítí dolů na zem a Boží království bude odhalené. Ježíš přijde s nebeskou armádou po boku. Všechno dočasné skončí. Nastane vzkříšení a uchvácení všech věrných do Nebe. A bude věčnost!

„Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“
Bible 21, Skutky 1,11

„Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.“
Bible 21, Matouš 24,27

„Lidé budou zmírat strachy v předtuše toho, co má přijít na svět, neboť nebeské mocnosti se budou otřásat. Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou. Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!“
Bible 21, Lukáš 21,26-28

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj.Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena.“
Bible 21, 2. Petr 3,9-10

Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci. V ten den Pán přijde, aby byl oslaven svými svatými a obdivován všemi věřícími – vždyť i vy jste uvěřili našemu svědectví.“
Bible 21, 2. Tesalonickým 1,7-10

Uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý, jenž spravedlivě soudí i bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun a měl napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým kmentem. Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jím bil národy. On sám je bude pást železnou holí;on sám bude šlapat vinný lis planoucího hněvuVšemohoucího Boha. Na svém rouchu a na boku má napsané jméno: KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ.“
Bible 21, Zjevení 19,11-16

„Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka.
Kdo bude v ten den na střeše a jeho věci v domě, ať nesestupuje, aby je pobral; a také kdo bude na poli, ať se nevrací zpět. Pamatujte na Lotovu ženu! Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí. Kdokoli by jej ztratil, ten jej zachová. Říkám vám: V tu noc budou dva na jednom loži; jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou spolu mlít; jedna bude vzata a druhá zanechána.“
Bible 21, Lukáš 17,26-35

Nebo jsem sstoupil s nebe, ne abych činil vůli svou, ale vůli toho, jenž mne poslal. Tatoť jest pak vůle toho, kterýž mne poslal, Otcova, abych všecko, což mi dal, neztratil toho, ale vzkřísil to v nejposlednější den. A tatoť jest vůle toho, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. Však žádný nemůž přijíti ke mně, jediné leč Otec můj, kterýž mne poslal, přitrhl by jej; a jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. Kdož jí mé tělo a pije mou krev, máť život věčný, a jáť jej vzkřísím v nejposlednější den.“
Kralická, Jan 6,38-40, 44, 54

Závěr
Pán Ježíš Kristus sestoupí pod nebeskou klenbu dvakrát, ne třikrát. Taková je biblická pravda. Pán Ježíš ani třikrát sestoupit nemůže, neboť druhé Ježíšovo sestoupení bude souviset se zničením klenby – zřítí se dolů na zem. Amen.

„Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce – a nejen mně, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.“
Bible 21, 2. Timoteovi 4,8