Doslovné sedmileté soužení odporuje učení Bible

Co učí Bible o sedmiletém soužení? Co je velké soužení? Co je otřesná ohavnost?

Doslovné sedmileté soužení
Určitě znáte křesťanské učení, které hovoří o uchvácení a následném doslovném sedmiletém soužení, která má být v polovině zkráceno. Toto učení říká, že „vytržení“ bude souviset s druhým příchodem Ježíše Krista pod nebeskou klenbu, který má být „tajný“. Během tohoto Ježíšova příchodu má nastat první vzkříšení a uchvácení věrných do Nebe. Následkem toho má nastat na Zemi totální destrukce (miliardy lidí zemřou strašnou smrtí, budou padat letadla, vybuchovat jaderné elektrárny atd.). Během tohoto období má nastat vláda jednoho diktátora (Antikrista) a velké soužení, které bude v polovině zkráceno třetím příchodem Krista pod nebeskou klenbu.

Sedmileté soužení odporuje učení Bible
Toto učení nemá biblický základ. Ježíš vždycky odkazoval na to, co bylo řečeno ve Staré smlouvě. Kdyby tam stálo, že přijde doslovné sedmileté soužení, určitě by to Ježíš svým následovníkům sdělil. Kdyby po uchvácení Božích věrných mělo nastat doslovné sedmiletého soužení, pak by po krvavé lázni, která má hypoteticky nastat, hrstka přeživších musela uznat pravdivost Bible. V tomto případě bychom nemohli hovořit o svobodě volby – svobodně se rozhodnout pro Krista. Bible říká, že nevěřící nebudou ani tušení o Ježíšově druhém příchodu (natož mít v Něho víru), který bude souviset s likvidací stvoření (Země bude spálena ohněm). Bible říká, že nevěřící budou žít před tímto Ježíšovým příchodem ve falešném klidu bezpečí. Není to tedy tak, že všichni budou očekávat Ježíše.

Doporučený článek k prostudování: Kdy začne „velké soužení“ a jakou bude mít podobu?

„Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani nebeští andělé, ani Syn – jedině sám můj Otec. Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka. Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy, a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka.“
Bible 21, Matouš 24,36-39

„Vždyť sami přesně víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Když lidé budou říkat: „Pokoj a bezpečí“, tehdy na ně náhle přijde zkáza jako porodní bolesti na těhotnou ženu, a jistě neuniknou.“
ČSP, 1. Tesalonickým 5,2-3

Učení o doslovném sedmiletém soužení odporuje biblickému učení, že přesný čas nebo časové ohraničení Ježíšova druhého příchodu, nemůže žádný člověk znát. Falešné učení o doslovném sedmiletém soužení dělá z Ježíše lháře, neboť Ježíš řekl, že nikdo nebude znát přesný čas Jeho návratu. Pokud by šlo nějakým způsobem stanovit čas nebo období Ježíšova druhého příchodu, přestalo by platit to, že nikdo tu dobu nezná, a do poslední chvíle nikdo nebude ani tušit, že Ježíš přijde.

Doporučený článek k prostudování: Žijeme v posledních časech? Ano!

„Odpověděl jim: Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.“
Bible 21, Skutky 1,7

Z podobenství o koukolu a pšenici jasně plyne, že pšenice i plevel (obojí – spravedliví i ztracení), rostou spolu až do žně (do konce světa). Spravedliví budou během druhého Ježíšova příchodu pod nebeskou klenbu zachráněni (uchváceni do Nebe) a ztracení zanecháni (k likvidaci). To potvrzuje i Lukáš 17,34-36.

Doporučený článek k prostudování: První vzkříšení bude v poslední den

“Nechte obojí růst spolu až do žně. (…) žeň je konec tohoto světa”
Bible 21, Matouš 13,30 a 39

„Říkám vám: V tu noc budou dva na jednom loži; jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou spolu mlít; jedna bude vzata a druhá zanechána.“
„Kde, Pane?“ zeptali se ho.
Kde je mrtvola, tam se slétnou supi,“ odpověděl.
Bible 21, Lukáš 17,34-36

Druhý Ježíšův příchod pod nebeskou klenbu nebude „tichý a tajný“! Tento příchod bude viditelný, slyšitelný, doslovný a bude souviset s likvidací stvoření. Také bude souviset se vzkříšením a uchvácením věrných do Nebe.

„Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“
Bible 21, 2. Petr 3,10-13

„Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen.”
Bible 21, Zjevení 1,7

“Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.”
Bible 21, Matouš 24,27

Závěr
Doslovné sedmileté soužení odporuje učení Bible. Pokud Bible naznačuje sedmileté období v době konce, které bude rozděleno na polovinu, jedná se o symbolické číslo. Číslo sedm v Bibli symbolizuje celost, úplnost, kompletnost (sedmého dne Bůh dokončil dílo, sedm pečetí, sedm andělů, sedm polnic…), v tomto případě celý úsek posledního času. Velké soužení, jaké nikdy nebylo a nikdy nebude, je celé období posledního času. Poslední čas, konec časů, konec věků je celé období od odchodu Ježíše Krista do Nebe a druhého příchodu na Zemi. Proč soužení, jaké nikdy nebylo a nikdy nebude? Před Kristovým příchodem na Zemi nikdy nebylo antikristovské učení. Nikdy nebude, protože Ježíš svým slavným příchodem ukončí historii lidstva.

Doporučené kázání a článek k prostudování: Význam čísla sedm v Bibli, Poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše, Antikrist, znamení šelmy

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Bible 21, Židům 1,1-2

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Bible 21, 1. Petr 1,19-20

„Také nesmilněme, jako někteří z nich smilnili a v jediný den jich padlo třiadvacet tisíc. Také nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli a byli zahubeni hady. Také nereptejte, jako někteří z nich reptali a byli zahubeni zhoubcem. To všechno se jim stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro poučení nám, kdo jsme se octli na konci věků.“
Bible 21, 1. Korintským 10,8-11

Znamení konce světa, o kterých Ježíš hovořil na Olivové hoře, jsou myšleny všechny události světa, které se stanou mezi jeho odchodem do Nebe a druhým příchodem na Zemi. Ježíš tím nemyslel pouze události, které nastanou posledních sedm let před Jeho příchodem. Ježíš v této souvislosti hovořil o velkém soužení, které začne otřesnou ohavností. Otřesná ohavnost (falešné křesťanské učení, falešný kristus) má přímou souvislost s křesťanstvím a stojí tam, kde by stát neměla – uprostřed Božího chrámu (v myslích oklamaných křesťanů). Tady vidíte, že velké soužení je přímo směrováno na křesťany (jde o duchovní útok na pravé křesťany).

Doporučený článek k prostudování: Nenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista!

Ježíš řekl učedníkům, že se otřesná ohavnost a velké soužení začne dít ještě za jejich života („Až uvidíte…“)! Následující Ježíšovo proroctví ukazuje, nejen do raného křesťanství, ale i do našich dnů:

Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘, o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si z domu něco vzal, a kdo na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den. Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude.“
Bible 21, Matouš 24, 15-21

„Jeho vojska obsadí a znesvětí chrámovou pevnost, zruší každodenní oběť a vztyčí tam otřesnou ohavnost.“
Bible 21, Daniel 11,31